શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> ચૌહાણ
ચૌહાણ
 
 
 ક્રમ

કુટુંબનો
ક્રમ નં

 

નામ કુટુંબનો વડાસાથે નોસંબંધ જન્મ તારિખ પરિણીત / અપરિણીત મોસાળ અભ્યાસ વ્યવસાયિક પ્રવુત કચ્‍છમાં મુળ ગામ બ્લડગ્રુપ માસિક આવક સરનામું
1. E-1 ચૌહાણ જ્યોતિબેન આર. પોતે ૦૯/૧૦/૧૯૫૧ ગં.સ્વ. નાગોર     નાગોર     શક્તિનગર, જુનાવાસ,
સોરઠીયા સમાજવાડીની બાજુમાં,

મો. 9924384115, 9327013637

2.   ચૌહાણ હરિશ આર. પુત્ર ૩૦/૬/1976 પરણિત   ધો.9 પાસ કોન્ટ્રાક્ટર      
3   ચૌહાણ મનિષ આર. પુત્ર ૨૨/૨/1978 અપરણિત   ધો.10 પાસ        
4. E-2 ચૌહાણ અનીલ ડાયાલાલ પોતે 35 વર્ષ પરણિત ગાંધીધામ ધો.10 પાસ નોકરી ખંભરા     ખીમજી મુળજી મેપાણી,
વેળા બાપાની બજાર,
નવાવાસ, માધાપર, તા.ભુજ-કચ્છ.
મો. 9925315445
5.   ચૌહાણ નીતાબેન અનીલ  પત્ની 32 વર્ષ પરણિત નરસીંહ ચૌહાણ, ધનબાદ ધો.9 પાસ ઘરકામ ખંભરા    
6.   ચૌહાણ સચીન અનીલ  પુત્ર ૧૨/૧૧/૧૯૯૧ અપરણિત કાન્તીલાલ, નાગોર ધો-12 ચાલુ અભ્યાસ ખંભરા    
7.   ચૌહાણ હેમાંગીની અનીલ  પુત્રી ૧૭/૭/1996 અપરણિત   ધો-8 ચાલુ અભ્યાસ ખંભરા    
8. E-3 ચૌહાણ નિમુબેન મનજી પોતે 60 વર્ષ પરણિત લાલજીભાઇ, રેહા     માધાપર     પીપડાશેરી, જુનાવાસ, માધાપર,
તા. ભુજ-કચ્છ.
9.   ચૌહાણ  મોહન મનજી પુત્ર 18/૭/1969 અપરણિત પરસોતમભાઇ, માધાપર ધો.5 પાસ મજુરી માધાપર    
10. E-4 ચૌહાણ ખુશાલ અમ્રુતલાલ પોતે 24/૭/1980 અપરણિત રાઠોડ વરજાંગ દેવજી, નાગલપર ધો-12 પાસ નોકરી દેવળીયા     સાંકડીશેરી, નવાવાસ, માધાપર,
તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9925229076
11. E-5 ચૌહાણ દયારામ પુરૂષોતમ પોતે 50 વર્ષ પરણિત કુકમા આઇ.ટી.આઇ. નોકરી કુકમા     મલવાડી, જૈન અપાસરાની બાજુમાં,
 ચબુતરા ચોક, નવાવાસ, માધાપર,
તા. ભુજ-કચ્છ.
મો. 9909727278
12   ચૌહાણ નિર્મળા દયારામ પત્ની 45 વર્ષ પરણિત રેહા ધો.7 પાસ ઘરકામ કુકમા    
13.   ચૌહાણ કાજલ દયારામ પુત્રી 22 વર્ષ અપરણિત રેહા બી.કોમ. નોકરી કુકમા    
14.   ચૌહાણ ચિંતન દયારામ પુત્ર 13 વર્ષ અપરણિત રેહા ધો.8 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
15. E-6 ચૌહાણ હરીલાલ રણછોડ પોતે 64 વર્ષ પરણિત રણછોડ જીવરામ, હાજાપર ધો.8 પાસ નાસ્તાની રેહા      એમ.એસ.વી. હાઇસ્કૂલની પાછળ,
 વાગડીયાવાડી, નરશીભાઇની ગેરેજની
 બાજુમાં, નવાવાસ, માધાપર,
તા. ભુજ-કચ્છ. મો.9827323538
16.   ચૌહાણ વિપુલ હરીલાલ પુત્ર 28 વર્ષ અપરણિત ભાણજી ભીમજી સોલંકી, માધાપર ધો.7 પાસ ગાડી રેહા    
17.   ચૌહાણ કીપેદ હરીલાલ પુત્ર 23 વર્ષ અપરણિત   ધો.7 પાસ   રેહા    
18. E-7 ચૌહાણ કિરણ લગધીર  પોતે ૧૧/૦૮/૧૯૭૭ પરણિત વિશ્રામ સોલેકી, માધાપર બી.એસ.સી સર્વિસજી.ઇ.બી. કુકમા     શંકરમાંદિર પાસે જુનાવાસ-માધાપર, તા.ભુજ-કચ્છ. મો. 9427566362
19.   ચૌહાણ ચેના કિરણ પત્ની ૨૨/૮/1978 પરણિત નાનાલાલ ચાવડા ડિપ્લોમા ટેલીકોમ   કુકમા    
20.   ચૌહાણ રિધમ કિરણ પુત્ર ૧૪/૮/2002 અપરણિત મણિલાલ ચૌહાણ     કુકમા    
21.   ચૌહાણ ધ્વવિ કિરણ પુત્રી ૧૪/૧૧/2007 અપરણિત મણિલાલ ચૌહાણ     કુકમા    
22. E-8 ચૌહાણ મનસુખભાઇ હીરજી પોતે ૦૧/૦૭/૧૯૫૯ પરણિત પરમાર લક્ષ્મણ વાલજી, રાહા ધો-7 નોકરી કુકમા     17/સી, હાલાઈનગર, નવાવાસ માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9428683574
23.   ચૌહાણ જ્યોત્સના મનસુખભાઇ પત્ની 25/૮/1969 પરણિત પરમાર પોપટલાલ રત્ના, અંજાર ધો-7 ઘરકામ કુકમા    
24.   ચૌહાણ ખુશ્બુ મનસુખભાઇ પુત્રી ૧૧/૦૪/૧૯૮૮ અપરણિત નરસી જેરામ ટાંક- સિનુગ્રા એમ.કોમ ચાલુ નોકરી કુકમા    
25.   ચૌહાણ ભક્તિ મનસુખભાઇ પુત્રી 29/૨/1992 અપરણિત નરસી જેરામ ટાંક- સિનુગ્રા MBA અભ્યાસ કુકમા    
26. E-9 ચૌહાણ હરિલાલ ભગવાનજી પોતે 16/૧/1943 પરણિત કુકમા એસ.એસ.સી. નિવૃત કુકમા     ઠાકરમાદિરની બાજુમાં, જુનાવાસ-માધાપર, તા.ભુજ-કચ્છ.
27.   ચૌહાણ રાધાબેન હરિલાલ પત્ની 19/૫/1956 પરણિત ખંભરા ધો-5 ઘરકામ કુકમા    
28. E-10 ચૌહાણ દિપક હરિલાલ પોતે 27/૩/1971 પરણિત માધાપર એસ.એસ.સી. સ.નોકરી રેહા     ઠાકરમાદિરની બાજુમાં, જુનાવાસ-માધાપર, તા.ભુજ-કચ્છ.મો. 9925210523
29.   ચૌહાણ કલ્પનાબેન દિપક પત્ની ૦૨/૧૧/૧૯૭૭ પરણિત કુકમા એસ.એસ.સી. ઘરકામ રેહા    
30.   ચૌહાણ ભરત હરિલાલ ભાઇ ૧૭/૬/1973 અપરણિત માધાપર ધો-9   રેહા    
31.   ચૌહાણ આશુતોષ દિપક પુત્ર ૦૧/૦૬/૧૯૯૭ અપરણિત નાગલપર અભ્યાસચાલુ   રેહા    
32.   ચૌહાણ હિતાશું દિપક પુત્ર 26/૮/2003 અપરણિત નાગલપર અભ્યાસચાલુ   રેહા    
33. E-11 ચૌહાણ હરીકુંવર ચુનીલાલ પોતે     હાજાપર ધો. 4 ઘરકામ નાગોર     50, સુરક્ષા સોસાયટી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. નં. 9925095580
34.   ચૌહાણ પુનિત ચુનીલાલ પુત્ર ૧૨/૦૧/૧૯૭૭ પરણિત જાંબુડી એમએ. નોકરી નાગોર    
35.   ચૌહાણ શીતલ પુનિત પુત્રવધુ ૧૨/૦૬/૧૯૮૬ પરણિત દેવરીયા એસએસસી ઘરકામ નાગોર    
36.   ચૌહાણ કશીશ પુનિત પૌત્રી ૦૮/૦૫/૨૦૦૮ અપરણિત નાગલપર એસએસસી   નાગોર    
37. E-12 ચૌહાણ વિનોદ અમરસીંહ પોતે 23/7/1973 પરણિત ડાયાલાલ કરશન સોલંકી ધો-7 કડીયાકામ રેહા   5,000/- બાપા દયાળુ નગર, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9925095710
38.   ચૌહાણ ક્રિષ્ના વિનોદ પત્ની 20/12/1975 પરણિત કાનજી ગોકળ રાઠોડ ધો-7 ઘરકામ રેહા    
39.   ચૌહાણ કેયુરી વિનોદ પુત્રી 6/3/1998 અપરણિત અમરસીંહ મુળજી ટાંક ધો-6 ચાલુ અભ્યાસ રેહા    
40.   ચૌહાણ ધ્રુવિ વિનોદ પુત્રી 1/11/2000 અપરણિત અમરસીંહ મુળજી ટાંક ધો-3 ચાલુ અભ્યાસ રેહા    
41.   ચૌહાણ તુલસી વિનોદ પુત્રી 9/8/2008 અપરણિત અમરસીંહ મુળજી ટાંક બાલમંદિર અભ્યાસ રેહા    
42. E-13 ચૌહાણ રૂક્ષ્મણીબેન લખમશી પોતે 9/2/1958 પરણિત જીવરામ દેવશી પરમાર, કુકમા ધો-7 નોકરી કુકમા     બાપા દયાળુ નગર, માધાપર, મોબાઇલટાવરની બાજુમાં, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9925875609
43.   ચૌહાણ કલ્પેશ લખમશી પુત્ર 29/11/1977 પરણિત અરજણ રામજી રાઠોડ, માધાપર એસએસસી નોકરી કુકમા    
44.   ચૌહાણ દર્શનાબેન કલ્પેશ પુત્રવધુ 6/12/1981 પરણિત અશોક નાનાલાલ ગોહિલ, અંજાર બી.કોમ. ઘરકામ કુકમા    
45.   ચૌહાણ પ્રિન્સી કલ્પેશ પૌત્રી 15/4/2003 અપરણિત હિરેન ઇશ્વરલાલ પરમાર, માધાપર ધો-1 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
46.   ચૌહાણ મીત કલ્પેશ પૌત્ર 17/10/2006 અપરણિત હિરેન ઇશ્વરલાલ પરમાર, માધાપર   અભ્યાસ કુકમા    
47.   ચૌહાણ નિલેશ લખમશી પુત્ર 20/2/1978 પરણિત અરજણ રામજી રાઠોડ, માધાપર એસએસસી નોકરી કુકમા    
48.   ચૌહાણ યોગીતા નિલેશ પુત્રવધુ 18/11/1982 પરણિત અશ્વીન ગોકળદાસ પરમાર, હાજાપર બી.કોમ. ઘરકામ કુકમા    
49.   ચૌહાણ ધ્રુવ નિલેશ પૌત્ર 19/10/2004 અપરણિત દિનેશ રવિલાલ રાઠોડ, અંજાર એલ.કે.જી અભ્યાસ કુકમા    
50. E-14 ચૌહાણ હરજીવન અમરણી  પોતે 27/4/1977 પરણિત માધાપર એસએસસી કડીયાકામ રેહા     બાપા દયાળુ નગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9913919797
51.   ચૌહાણ આરતી હરજીવન પત્ની 19/6/1982 પરણિત કુકમા ધો-8 ઘરકામ રેહા    
52.   ચૌહાણ રિધ્ધિ હરજીવન પુત્રી 3/9/2008 અપરિણીત સિનુગ્રા          
53.   ચૌહાણ અનુજ હરજીવન પુત્ર 6/7/2010 અપરણિત સિનુગ્રા     રેહા    
54. E-15 ચૌહાણ સંજય અમરશી પોતે 3/10/1979 પરણિત માધાપર એસએસસી પ્લમ્બરકામ મોટારેહા     બાપા દયાળુ નગર,સેંઘાણી બેનસા પાછળ, જુનાવાસ-માધાપર, મો. 9909726817
55.   ચૌહાણ રેખા સંજય પત્ની 9/9/1994 પરણિત ગાંધીધામ એસએસસી ઘરકામ મોટારેહા    
56.   ચૌહાણ અમન સંજય પુત્ર 30/6/2005 અપરિણીત નાગલપર   અભ્યાસ મોટારેહા    
57.   ચૌહાણ કુશ સંજય પુત્ર 26/8/2011 અપરણિત નાગલપર   અભ્યાસ મોટારેહા    
58. E-16 ચૌહાણ સામજી કુંવરજી પોતે 74 વર્ષ પરણિત નાનજીભાઇ ચૌહાણ, કુકમા ધો-2 નિવૃતિ નાગોર     શક્તિનગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટેલી.નં. (02832) 242194 મો. 9925485638
59.   ચૌહાણ કાશીબેન સામજી પત્ની 72 વર્ષ પરણિત જખુભાઇ દેવજી પરમાર,કુકમા ધો-7 ઘરકામ નાગોર    
60.   ચૌહાણ નિમેષ સામજી પુત્ર 28 વર્ષ પરણિત કાન્તિલાલ આણંદ પરમાર, કુકમા ધો-8 ધંધો નાગોર    
61.   ચૌહાણ ગીતાબેન નિમેષ  પુત્રવધુ 26 વર્ષ પરણિત નાગલપર એસ.એસ.સી ઘરકામ નાગોર    
62.   ચૌહાણ ભૂમિ નિમેષ પૌત્રી 3 વર્ષ અપરણિત કેશવજીભાઇ પરમાર, સિનુગ્રા નર્સરી અભ્યાસ નાગોર    
63.   ચૌહાણ ખુશાલી નિમેષ પૌત્રી 3 માસ અપરણિત કેશવજીભાઇ પરમાર, સિનુગ્રા     નાગોર    
64. E-17 ચૌહાણ ગિરીશ હીરજીભાઇ પોતે ૨૫/૧/1966 પરણિત માધાપર આઇ.ટી.આઇ. મજુરી નાગોર     સુર્યવંસી સોસાયટી,જુનાવાસ-માધાપર, મો. 9925095470
65.   ચૌહાણ રીટાબેન ગિરીશ પત્ની ૦૬/૦૭/૧૯૬૬ પરણિત કુકમા પ્રિ.પીટીસી ઘરકામ નાગોર    
66.   ચૌહાણ રચના ગિરીશભાઇ પુત્રી ૧૬/૧૦/1993 અપરણિત હાજાપર ITI અભ્યાસ નાગોર    
67.   ચૌહાણ મોહિત ગિરીશભાઇ પુત્ર ૧૨/૦૪/૧૯૯૫ અપરણિત હાજાપર B.E. (Mech) અભ્યાસ નાગોર    
68. E-18 ચૌહાણ ભરત કાન્તીલાલ પોતે ૧૦/૧૧/૧૯૭૨ પરણિત મહેશ વેલજી પરમાર, કુકમા ડી.એમ.ઇ નોકરી કુકમા     પ્લોટ નં. 47 / સી, સુર્યવંશી સોસાયટી, રેલ્વેટેશનની પાસે, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
69.   ચૌહાણ આશા ભરતભાઇ પત્ની ૧૯/૧/૧૯૭૮ પરણિત નરોતમ અમરશી ચૌહાણ, સિનુગ્રા એસ.એસ.સી ઘરકામ કુકમા    
70.   ચૌહાણ હેન્સી ભરતભાઇ પુત્રી ૨૫/૨/૨૦૦૨ અપરણિત દિનેશ જેન્તીલાલ ચાવડા, સિનુગ્રા ધો-2 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
71.   ચૌહાણ હાર્દી ભરતભાઇ પુત્રી ૨૮/૬/૨૦૦૬ અપરણિત દિનેશ જેન્તીલાલ ચાવડા, સિનુગ્રા     કુકમા    
72. E-19 ચૌહાણ દામજીભાઇ કરમણભાઇ પોતે ૦૪/૦૩/૧૯૪૦ પરણિત કરમણ ગોવિંદ પરમાર, હાજાપર એસ.એસ.સી નિવૃતિ મોટા રેહા     7-બી પાર્થકોર્ટેજીસ આઇયાનગર, શક્તિનગર પાછળ, જુનાવાસ-માધાપર, ટેલી નં. (02832)242388 મો. 9428680490
73.   ચૌહાણ ગોદાવરીબેન દામજીભાઇ પત્ની ૦૧/૦૪/૧૯૪૩ પરણિત દેવરામ રાજા રાઠોડ, માધાપર ધો. 4 નિવૃતિ મોટા રેહા      
74.   ચૌહાણ રાજેશ દામજીભાઇ પુત્ર ૨૧/૧૦/1971 પરણિત દેવરામ રાજા રાઠોડ, માધાપર બી.એસ.સી.ડી.કો. નોકરી મોટા રેહા      
75.   ચૌહાણ સીમા રાજેશ પુત્રવધુ ૨૩/૮/1975 પરણિત લક્ષ્મણભાઇ રાઠોડ, ગાંધીધામ બી.કોમ ઘરકામ મોટા રેહા      
76.   ચૌહાણ શીખા રાજેશ પૌત્રી ૨૭/૮/1999 અપરણિત અમૃતલાલદે પરમાર, આદીપુર ધો-4 ચાલુ અભ્યાસ મોટા રેહા      
77.   ચૌહાણ હેત રાજેશ પૌત્ર ૧૧/૦૩/૨૦૦૬ અપરણિત અમૃતલાલદે પરમાર, આદીપુર કે.જી. ચાલુ અભ્યાસ મોટા રેહા      
78. E-20 ચૌહાણ ગાંગજી જેરામ પોતે 17/5/33 પરણિત જેઠાલાલ કામજી ચાવડા, માધાપર એસ.એસ.સી. નિવૃતિ નાગોર     પ્લોટનં.29 -બી, બ્રહ્માણી કૃપા, વિશાલનગર, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, ટે.નં. 02832-243200
79.   ચૌહાણ ગૌરીબેન ગાંગજી પત્ની 11/12/1938 પરણિત નરસિંહ નાનજી વાઘેલા, રેહા ધો-4 ઘરકામ નાગોર      
80   ચૌહાણ દિલિપ ગાંગજી પુત્ર 17/3/61 પરણિત રણછોડ જગમાલ ચૌહાણ, કુકમા એસ.એસ.સી. નોકરી નાગોર      
81.   ચૌહાણ વર્ષાબેન દિલિપ પુત્રવધુ 9/2/1968 પરણિત કેવશી પ્રેમજી ગોહિલ, કુકમા એસ.એસ.સી. ઘરકામ નાગોર      
82. E-21 ચૌહાણ મોહનલાલ કે. પોતે 55 વર્ષ પરણિત દામજી કરમણ  ધો. 5 ધંધો કુકમા     ભાદરકા સોસાયટી, રેલવે સ્ટેશનની બાજુમાં, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ
83.   ચૌહાણ હેમલતાબેન મોહનલાલ પત્ની 42 વર્ષ પરણિત ગોવિંદ કરશન રાઠોડ ધો. 8 ઘરકામ કુકમા      
84.   ચૌહાણ સચિન મોહનલાલ પુત્ર ૨૬/૧૦/80 અપરણિત હરીલાલ વાલજી ખોડીયાર, અંજાર કોલેજ નોકરી કુકમા      
85.   ચૌહાણ દિનેશ મોહનલાલ પુત્ર ૩૧/૧૦/82 અપરણિત હરીલાલ વાલજી ખોડીયાર, અંજાર એસએસસી નોકરી કુકમા     મો. 9879624849, ટે. નં. (02832) 242949, મો. 9426384102
86. E-22 ચૌહાણ રમેશ નરસિંહ પોતે ૨૯/૦૬/55 પરણિત માધાપર ધો. 9 વર્કશોપ રેહા      
87.   ચૌહાણ વનિતા રમેશભાઇ પત્ની ૧૨/૧૨/૧૯૫૯ પરણિત અંજાર ધો. 5 ઘરકામ રેહા      
88.   ચૌહાણ ભાવિક રમેશભાઇ પુત્ર ૦૭/૧૨/૧૯૮૩ અપરણિત અંજાર એસએસસી વર્કશોપ રેહા      
89. E-23 ચૌહાણ રજનીકાંત હરીલાલ પોતે ૨૨/૧૦/54 પરણિત વિરજી વસ્તા યાદવ એસએસસી નોકરી નાગોર     હરી કોમ્પલેક્સ, બીજા માળે, જી/15 જુનાવાસ, માધાપર, તા.ભુજ-કચ્છ, ટેલી નં. (02832) 2420071
90.   ચૌહાણ વનિતા રજનીકાંત પત્ની ૧૨/૦૨/૧૯૬૪ પરણિત સ્વ. અરજણભાઇ એસએસસી ઘરકામ નાગોર      
91.   ચૌહાણ અજય રજનીકાંત પુત્ર ૧૨/૦૭/૧૯૮૫ અપરણિત લીલાધર કે. ચૌહાણ ડીપ્લોમા ઇન નોકરી નાગોર      
92.   ચૌહાણ ખ્યાતી રજનીકાંત પુત્રી ૨૭/૧૧/87 અપરણિત લીલાધર કે. ચૌહાણ બી.એ. અભ્યાસ નાગોર      
93.   ચૌહાણ જયમીન રજનીકાંત પુત્ર ૨૩/૧૧/90 અપરણિત લીલાધર કે. ચૌહાણ આઇટીઆઇ અભ્યાસ નાગોર      
94. E-24 ચૌહાણ વાલજી ખેતા પોતે ૨૧/૦૪/39 પરણિત શિવજી ગોપાલ સોલંકી, માધાપર ઇન્ટર આર્ટ. કોવિંદ રાષ્ટ્રભાષા નિવૃતિ નાગોર     ઘર નં. ૧/૨/10, સાંકડી શેરી, બસ સ્ટોપની પાસેથી, જુનાવાસ, માધાપર- તા. ભુજ - કચ્છ ટે. નં. (02832) 241095 
95.   ચૌહાણ તારાગૌરી વાલજી પત્ની ૨૧/૦૪/46 પરણિત ગજેન્દ્રભાઇ, રેહા એસએસસી ભરતપ્રમાણ પત્ર ઘરકામ નાગોર      
96. E-25 ચૌહાણ રામુબેન માધવજી પોતે  96 વર્ષ પરણિત     નિવૃતિ નાગલપર     પીપળાશેરી, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો.9824811607
97.   ચૌહાણ મંજુલાબેન માધવ જી પત્ની 50 વર્ષ અપરણિત રાયપુર     નાગલપર      
98.   ચૌહાણ નિલેશ વાલજી પૌત્ર ૦૬/૦૪/૧૯૭૮ પરણિત રતિલાલ કુવંરજી યાદવ, હાજાપર ધો. 9 પ્લમ્બર નાગલપર      
99.   ચૌહાણ ગીતા નિલેશ પુત્રવધુ ૦૪/૧૧/૧૯૮૪ પરણિત મનહરભાઇ વેગડ, કુકમા ધો. 9 ઘરકામ નાગલપર      
100.   ચૌહાણ બંસરી નિલેશ પૌત્રી ૧૭/૧૦/08 અપરણિત જયંતિલાલ લગધીર પરમાર, કુકમા     નાગલપર      
101. E-26 ચૌહાણ દેવજીભાઇ ખેતાભાઇ પોતે  ૦૬/૦૫/૧૯૩૭ પરણિત ગોપાલ ઘેલા સોલંકી, માધપર ડી.સી.આઇ. નિવૃતિ નાગોર     જખવાડી-નવાવાસ, માધાપર, મો. 9913583037
102.   ચૌહાણ દેવુબેન દેવજીભાઇ પત્ની ૦૬/૦૫/૧૯૪૧ પરણિત દયારામ રાજા ટાંક, કુકમા એસ.એસ.સી. નિવૃતિ નાગોર      
103. E-27 ચૌહાણ હરિલાલ પરષોતમ પોતે  ૦૪/૦૩/૧૯૫૮ પરણિત કુકમા આઇ.ટી.આઇ. સર્વિસ નાગોર     રાઠોડશેરી , જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9825747533 મો. 9879237977
104.   ચૌહાણ શારદાબેન હરિલાલ પત્ની ૨૭/૦૧/૧૯65 પરણિત દેવળીયા એસ.એસ.સી. ઘરકામ નાગોર      
105.   ચૌહાણ હિરેનકુમાર હરિલાલ પુત્ર ૧૯/૦૧/૧૯84 પરણિત નાગલપર ડી.ઇ.ઇ. સર્વિસ નાગોર      
106.   ચૌહાણ નમ્રતા હિરેનકુમાર પુત્રવધુ ૦૧/૧૨/૧૯૮૬ પરણિત   B.Com ઘરકામ નાગોર      
107.   ચૌહાણ પ્રવીર હિરેનકુમાર પૌત્ર ૦૪/૧૧/૨૦૧૦ અપરણિત નાગોર Sr. Kg અભ્યાસ નાગોર      
108.   ચૌહાણ ચંદન હરિલાલ પુત્ર ૨૩/૦૫/૧૯87 અપરણિત નાગલપર આઇ.ટી.આઇ. ધંધો નાગોર      
109. E-28 ચૌહાન કાશીબેન કરશન પોતે  80 વર્ષ પરણિત માધાપર ધો-2 નિવૃતિ કુકમા     વીડી ફળીયું, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ
110.   ચૌહાણ લીલાવંતી કરશન પુત્રી 52 વર્ષ ત્યક્તા નરસી પ્રેમજી રાઠોડ, બિહાર ધો-5 નિવૃતિ કુકમા      
111. E-29 ચૌહાણ કનૈયાલાલ કેશવજી પોતે ૦૧/૦૬/૧૯૭૦ પરણિત પ્રાગજી શીવજી રાઠોડ, રેહા ધો-10 મજુરી રેહા   9,000/- માલવી નગર, જુનાવાસ માધાપર
મો. 9978220219
112.   ચૌહાણ ભાવનાબેન કનૈયાલાલ પત્ની 29 વર્ષ પરણિત દેવરામ ત્રીકમજી, ખંભરા ધો-7 ઘરકામ રેહા      
113.   ચૌહાણ મૌલિક કનૈયાલાલ પુત્ર ૧૯/૧૦/95 અપરણિત રામજી બેચર રાઠોડ, નાગલપર ધો-12 ચાલુ અભ્યાસ રેહા      
114.   ચૌહાણ ખ્યાતિ કનૈયાલાલ પુત્રી 30/૧૦/2006 અપરણિત રામજી બેચર રાઠોડ, નાગલપર ધો. 1 ચાલુ અભ્યાસ રેહા      
115. E-30 ચૌહાણ ભાગરતીબેન ભવાનજી પોતે 72 વર્ષ   દેવજી ગોવિંદ પરમાર, હાજાપર ધો-2 નિવૃતિ રેહા     શ્રી હરિ કોમ્પલેક્ષ પાસે, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટેલી.નં. (02832)242146 મો. 9824432743, 9879605794
116.   ચૌહાણ અમિત ભવાનજી પુત્ર 28/૭/૬૯ પરણિત દેવજી ગોવિંદ પરમાર, હાજાપર બી.એસ.સી. નોકરી રેહા      
117.   ચૌહાણ મનિષા અમિત પુત્રવધુ ૧૭/૧૦/77 પરણિત ગાંધીધામ બી.એ. ઘરકામ રેહા      
118.   ચૌહાણ પ્રકાશ ભવાનજી પુત્ર 37 વર્ષ પરણિત હાજાપર  બી.એ. નોકરી રેહા      
119.   ચૌહાણ પ્રજ્ઞા પ્રકાશ પુત્રવધુ 32 વર્ષ પરણિત કુકમા ધો-10 ઘરકામ રેહા      
120.   ચૌહાણ વરૂન પ્રકાશ પૌત્ર 24/1/2002 અપરણિત કુકમા ધો-8 ચાલુ અભ્યાસ રેહા      
121.   ચૌહાન કાવ્યા પ્રકાશ પૌત્રી 14/2/2008 અપરણિત કુકમા SKG અભ્યાસ રેહા      
122.   ચૌહાણ ધૈર્ય અમિત પૌત્ર 1/2/2011 અપરિણીત ગાંધીધામ     રેહા      
123. E-31 ચૌહાણ સોમનભાઇ ભવનજી પોતે 52 વર્ષ પરણિત સ્વ. દેવજીભાઇ ગોવિંદ પરમાર, હાજાપર ડી.એમ. સ.નોકરી રેહા     આઇયાનગર, પાર્થ કોટેજીસ, 20 / 14, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટેલી.નં.(02832)241446 મો. 9374240687
124.   ચૌહાણ જૈની સોમનભાઇ પત્ની 48 વર્ષ પરણિત સ્વ. દેવરામ કરમણ પરમાર, કટિહાર બી.એ. ઘરકામ રેહા      
125.   ચૌહાણ સ્નેહા સોમનભાઇ પુત્રી 22 વર્ષ અપરણિત શ્રી હરિહર ધરમશી આણંદા રાઠોડ, ભાગા ધનબાદ બી.કોમ. /સી.એસ અભ્યાસ રેહા      
126.   ચૌહાણ જીનેસ સોમનભાઇ પુત્ર  18 વર્ષ અપરણિત શ્રી હરિહર ધરમશી આણંદા રાઠોડ, ભાગા ધનબાદ બી.ઈ. મેકેનિકલ અભ્યાસ રેહા      
127. E-32 ચૌહાણ ગૌરીબેન માવજી પોતે 65 વર્ષ પરણિત હાજાપર ધો-2 નિવૃતિ રેહા     બસ સ્ટેશનવાળી શેરી, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9427230697
128.   ચૌહાણ પ્રફુલકુમાર માવજી પુત્ર 41 પરણિત માધાપર ધો-12 વેપાર રેહા      
129.   ચૌહાણ ઉષાબેન પ્રફુલ પુત્રવધુ 31 પરણિત અંજાર ધો-6 ઘરકામ રેહા      
130.   ચૌહાણ રાઘવ પ્રફુલ પૌત્ર 10 અપરણિત ગળપાધર ધો-4 ચાલુ અભ્યાસ રેહા      
131.   ચૌહાણ આશીષ પ્રફુલ પૌત્ર 3 અપરણિત ગળપાધર     રેહા      
132.   ચૌહાણ રેખા રાજેશ દોહિત્રી 13 અપરણિત માધાપર ધો-8 ચાલુ અભ્યાસ રેહા      
133. E-33 ચૌહાણ રતીલાલ રઘુભાઇ પોતે 40 પરણિત કુકમા ધો-7 નોકરી રેહા     ઠાકરમંદિરવાળી શેરી, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9898094731
134.   ચૌહાણ મમતાબેન રતીલાલ પત્ની ૨૨/1/73 પરણિત વલમજી પ્રેમજી ટાંક, કુકમા ધો-7 ઘરકામ રેહા      
135.   ચૌહાણ હાર્દિક રતીલાલ  પુત્ર ૦૪/૧૦/૧૯૮૮ અપરણિત ભગવાનજી ત્રીકમજી ટાંક, ગાંધીધામ ધો-11 અભ્યાસ રેહા      
136.   ચૌહાણ રોનીત રતીલાલ પુત્ર ૨૩/૧૧/92 અપરણિત ભગવાનજી ત્રીકમજી ટાંક, ગાંધીધામ ધો-11 ચાલુ અભ્યાસ રેહા      
137. E-34 ચૌહાણ નરેશ જયરામ પોતે   અપરણિત       રેહા     શક્તિનગર, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. 
138.   ચૌહાણ રાજેશ જયરામ ભાઈ   છુટાછેઢા       રેહા      
139.   ચૌહાણ પુજા રાજેશ પૌત્રી   અપરણિત       રેહા      
140. E-35 ચૌહાણ ગિરીશ મોહનભાઇ પોતે ૧૨/૧૨/૧૯૭૯ અપરણિત ઓરિસ્સા એસ.એસ.સી. નોકરી રેહા     માથૌમાનગર, મકાન.નં.23 નવાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. 
141.   ચૌહાણ સંતોષ મોહનભાઇ ભાઇ 22 વર્ષ અપરણિત ઓરિસ્સા ધો-8 નોકરી રેહા      
142. E-36 ચૌહાણ અશોક રામજી પોતે ૧૧/૦૬/૧૯૭૦ પરણિત માધાપર ધો-10 નોકરી રેહા     લાયન્સ નગર, રસવાટિકા હોટલની બાજુમાં, નવાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9825911487
143.   ચૌહાણ મોહિની અશોક પત્ની ૦૪/૦૪/૧૯૮૦ પરણિત રાયપુર ધો-10 ઘરકામ રેહા      
144.   ચૌહાણ અંકિત અશોક પુત્ર ૩૧/૫/2000 અપરણિત સિનુગ્રા ધો-4 ચાલુ  અભ્યાસ રેહા      
145.   ચૌહાણ હીનલ અશોક પુત્રી ૦૧/૧૦/૨૦૦૨ અપરણિત સિનુગ્રા ધો-1 ચાલુ અભ્યાસ રેહા      
146. E-37 ચૌહાણ રતિલાલ જેરામ પોતે ૦૬/૦૬/૧૯૪૧ પરણિત જેઠાલાલ કાલજી ચાવડા, માધાપર ઓ.મોટીવ,ઇન્જેર નિવૃત નાગોર     મહાવિરનગર, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટેલી.નં.(02832)241398
147.   ચૌહાણ રંજનબેન રતિલાલ  પત્ની ૨૫/૫/50 પરણિત કેશવજી રાજા વાઘેલા, રેહા ધો-9 ઘરકામ નાગોર      
148.   ચૌહાણ જયેશકુમાર પુત્ર ૨૬/૨/78 અપરણિત દયારામ માધવજી ચૌહાણ, માધાપર બી.સી.એ. કમ્પ્યુટર નાગોર      
149. E-38 ચૌહાણ પુષ્કરરાય ગાંગજી પોતે ૧૭/૨/57 પરણિત કુકમા ધો. 9 નોકરી નાગોર     મો. 9426428394 ટેલી.નં.(02832)243099 મો. 9429042477
150.   ચૌહાણ રેખાબેન પુષ્કરરાય પત્ની ૨૪/૪/62 પરણિત કુકમા ધો-10 ઘરકામ નાગોર      
151.   ચૌહાણ દર્પણા પુષ્કરરાય પુત્રી ૨૩/૨/85 અપરણિત કુકમા બી.એ. નોકરી નાગોર      
152.   ચૌહાણ અવની પુષ્કરરાય પુત્રી ૨૪/૮/86 અપરણિત કુકમા બી.એ. ઘરકામ નાગોર      
153.   ચૌહાણ કેવલ પુષ્કરરાય પુત્ર ૨૮/૧૦/91 અપરણિત કુકમા ધો-10 ચાલુ અભ્યાસ નાગોર      
154. E-39 ચૌહાણ ધરમશીભાઇ નારાણભાઇ પોતે ૧૫/૧/52 પરણિત માધવજી રાજા ચૌહાણ ધો-7 ધંધો રેહા     3, મહાવીરનગર, જલારામ મંદિર પાસે, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટેલી.નં. (02832)242917 મો. 9979326934
155.   ચૌહાણ શોભનાબેન ધરમશીભાઇ પત્ની ૧૨/૧૦/૧૯૫૬ પરણિત ભગવાન ભાઇજી વાઘેલા ધો-11   રેહા      
156.   ચૌહાણ નિમિષા ધરમશીભાઇ પુત્રી ૩૦/૮/79 અપરણિત મુકેશચંન્દ્ર પ્રમોદરાય ટાંકૉ એલ.એલ.બી.   રેહા      
157.   ચૌહાણ ભાવિની ધરમશીભાઇ પુત્રી ૦૭/૦૯/૧૯૮૧ અપરણિત મુકેશચંન્દ્ર પ્રમોદરાય ટાંક બી.એડ ચાલુ બી.કોમ   રેહા      
158. E-40 ગં.સ્વ. ચૌહાણ અમૃતબેન અરજણ પોતે 70 વર્ષ પરિણીત ભાણજી લાલજી યાદવ, હાજાપર ધો. 8 નોકરી રેહા     વિશાલનગર, રઘુવીર માર્ગ, શેરી નં.1, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9726522419
159.   ચૌહાણ ગૌતમભાઇ અરજણભાઇ પુત્ર ૦૩/૦૧/૧૯૬૪ પરિણીત પંચાણ લીરા પરમાર, કુકમા ધો. 12 ઘરકામ રેહા      
160.   ચૌહાણ મિનાક્ષીબેન ગૌતમભાઉ પુત્રવધુ ૦૨/૦૫/૧૯૭૪ પરિણીત દામજી ભવાન ચૌહાણ ધો. 10 અભ્યાસ રેહા      
161.   ચૌહાણ મોનિકા ગૌતમભાઇ પૌત્રી ૧૨/૦૭/૧૯૯૪ અપરિણીત કુકમા, હાલ બિહાર ધો. 7 ચાલુ અભ્યાસ રેહા      
162.   ચૌહાણ યજ્ઞેશ ગૌતમભાઇ પૌત્ર ૨૬/૫/97 અપરિણીત       રેહા      
163. E-41 ચૌહાણ કિશોરભાઇ દેવજીભાઇ પોતે ૦૨/૦૮/૧૯૫૯ પરિણીત રઘુભાઇ ચૌહાણ, ધનબાદ બી.કોમ./ એલએલબી નોકરી નાગોર B+   1, ગ્રામલક્ષ્મી સોસાયટી, જુનાવાસ, -માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, ટે.નં. (02832) 242435
164.   ચૌહાણ રેખાબેન કિશોરભાઇ પત્ની ૨૧/૦૯/63 પરિણીત રેહા બી.એસ.સી./ બીએડ ઘરકામ રેહા A+    
165.   ચૌહાણ વેદાંગીની કિશોરભાઇ પુત્રી ૧૮/૧૧/86 અપરિણીત લુકેન્દ્રભાઇ એમ. પરમાર, માધાપર (રેહા) એમ.એ. ચાલુ અભ્યાસ નાગોર O+    
166.   ચૌહાણ સુમિત કિશોરભાઇ પુત્ર ૧૪/૦૧/94 અપરિણીત લુકેન્દ્રભાઇ એમ. પરમાર, માધાપર (રેહા) બી.ઈ. અભ્યાસ નાગોર AB+    
167. E-42 ચૌહાણ નટુભાઇ જેરામભાઇ પોતે ૨૭/૦૯/60 પરિણીત દેવજી જેઠા ટાંક, કુકમા ધો. 4 મજુરી નાગોર     મહાવીરનગર, આશાપુરા ચોક, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9727322704
168.   ચૌહાણ અરૂરાબેન નટુભાઇ પત્ની ૨૦/૦૮/67 અપરિણીત વલમજી પ્રમજી વાઘેલા એસએસસી ઘરકામ નાગોર      
169.   ચૌહાણ નિરાલી નટુભાઇ પુત્રી ૦૭/૦૯/૧૯૮૯ અપરિણીત નરશીભાઇ યાદવ, હાજાપર એસએસસી   નાગોર      
170.   ચૌહાણ નમ્રતા નટુભાઇ પુત્રી ૨૩/૧૦/90 અપરિણીત નરશીભાઇ યાદવ, હાજાપર એસએસસી   નાગોર      
171.   ચૌહાણ આરતી નટુભાઇ પુત્રી ૧૨/૦૭/૧૯૯૩ અપરિણીત નરશીભાઇ યાદવ, હાજાપર ધો.11 ચાલુ અભ્યાસ નાગોર      
172.   ચૌહાણ પારસ નટુભાઇ પુત્ર ૧૯/૦૧/98 અપરિણીત નરશીભાઇ યાદવ, હાજાપર ધો. 6 ચાલુ અભ્યાસ નાગોર      
173. E-43 ચૌહાણ ઇશ્વરલાલ ભાણજી પોતે ૦૮/૦૧/૧૯૬૮ પરિણીત ખેતા નાનજી ચૌહાણ, નાગોર આઇટીઆઇ ફરસાણની દુકાન કુકમા     માધાપર, રણકો, નવાવાસ, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં. 02832) 242289
174.   ચૌહાણ હર્ષા ઇશ્વરલાલ પત્ની ૧૦/૦૧/૧૯૭૪ પરિણીત ભુપેન્દ્ર કેશવજી ટાંક, ખંભરા ધો. 11 ઘરકામ કુકમા      
175.   ચૌહાણ જહાન્વી ઇશ્વરલાલ પુત્રી ૦૩/૦૪/૧૯૯૭ અપરિણીત ચૌહાણ કાંતીલાલ નાનજી, કુકમા ધો. 6 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા      
176.   ચૌહાણ કુશ ઇશ્વરલાલ પુત્ર ૧૪/૦૬/99 અપરિણીત ચૌહાણ કાંતીલાલ નાનજી, કુકમા ધો. 4 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા      
178. E-44 ચૌહાણ હંસરાજ માવજી પોતે 38 વર્ષ પરિણીત વિજય વાલજી સોલંકી ધો. 8 પાસ ધંધો નાગોર     ઠાકર મંદિર ચોકમાં, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9979329412
179.   ચૌહાણ વર્ષાબેન હંસરાજ પત્ની 36 વર્ષ પરિણીત અમૃતલાલ ખેતા રાઠોડ, કુકમા ધો. 8 પાસ ઘરકામ નાગોર      
180.   ચૌહાણ આરતી હંસરાજ પુત્રી 17 વર્ષ અપરિણીત જીજ્ઞેશ પરષોત્તમ ટાંક, માધાપર ધો. 10 ચાલુ અભ્યાસ નાગોર      
181.   ચૌહાણ હર્ષિત હંસરાજ પુત્ર 12 વર્ષ અપરિણીત જીજ્ઞેશ પરષોત્તમ ટાંક, માધાપર ધો. 8 ચાલુ અભ્યાસ નાગોર      
182. E-45 ચૌહાણ ભુપેન્દ્રભાઇ કરશન પોતે ૨૨/૦૬/48   અરજણ પરમાર, હાજાપર એસએસસી નિવૃત રેહા     સોનીવાડી, બસ સ્ટેન્ડ પાસે, નવાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, ટે.નં. 02832-242870
183.   ચૌહાણ ભારતીબેન ભુપેન્દ્ર પત્ની ૧૨/૧૨/૧૯૫૮   મવજી ચૌહાણ, કુકમા 7 પાસ ઘરકામ રેહા      
184.   ચૌહાણ જીતેશ ભુપેન્દ્ર પુત્ર ૦૪/૦૨/૧૯૮૧   પ્રાગજીભાઇ રાઠોડ, કુકમા એસએસસી ધંધો રેહા      
185. E-46 ચૌહાણ કિશોરકુમાર જેઠાલાલ પોતે ૧૬/૦૮/52 પરિણીત સ્વ. લખુ વરજાંગ રાઠોડ, અંજાર એસએસસી નોકરી કુંભારીયા     બાપાશ્રી મંદિરની બાજુમાં, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9227612645, 9227582645
186.   ચૌહાણ જયશ્રી કિશોરકુમાર પત્ની 09/12/61 પરિણીત અમરસી કરમશી વાઢેર, સિનુગ્રા 7 પાસ   કુંભારીયા      
187.   ચૌહાણ પારૂલ કિશોરકુમાર પુત્રી ૧૨/૧૧/૧૯૮૨ અપરિણીત સ્વ. દેવરસી વસ્તા ચાવડા, ખંભરા એમ.કોમ નોકરી કુંભારીયા      
188.   ચૌહાણ પ્રિયંકા કિશોરકુમાર પુત્રી ૦૫/૦૭/૧૯૮૪ અપરિણીત સ્વ. દેવરસી વસ્તા ચાવડા, ખંભરા બીકોમ/પીટીસી   કુંભારીયા      
189.   ચૌહાણ શ્વેતા કિશોરકુમાર પુત્રી ૧૬/૦૯/86 અપરિણીત સ્વ. દેવરસી વસ્તા ચાવડા, ખંભરા એમ.કોમ   કુંભારીયા      
190. E-47 ચૌહાણ કાન્તીલાલ ડાયાલાલ પોતે ૦૭/૦૬/૧૯૪૦ પરિણીત અરજણ આણંદા ચૌહાણ, નાગોર મેટ્રીક નિવૃત રેહા     વીડી ફળીયું, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ., ટેલી. નં. (02832) 242691, મો. 9428472584, મો. 9978789436
191.   ચૌહાણ પુષ્પાબેન કાન્તીલાલ પત્ની માર્ચ 1944 પરિણીત કાનજી હરભમ ગોહિલ, નાગોર 7 પાસ ઘરકામ રેહા      
192.   ચૌહાણ દિપક કાન્તીલાલ પુત્ર ૦૭/૦૭/૧૯૬૯ પરિણીત કલ્યાણજી રામજી યાદવ, હાજાપર 10 પાસ નોકરી જીઈબી રેહા      
193.   ચૌહાણ ભાવનાબેન દિપક પુત્રવધુ ૩૦/1970 પરિણીત દયારામ નારણ ચાવડા, દેવળિયા, 10 પાસ ઘરકામ રેહા      
194.   ચૌહાણ સંદિપકુમાર દિપક પૌત્ર ૦૧/૦૬/૧૯૯૪ અપરિણીત