શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> ગોહિલ
ગોહિલ
 
 
ક્રમ

કુટુંબનો
ક્રમ નં

નામ
 
કુટુંબનો વડાસાથે નોસંબંધ જન્મ તારિખ
 
પરિણીત / અપરિણીત મોસાળ
 
અભ્યાસ
 
વ્યવસાયિક પ્રવુત
 
કચ્‍છમાં મુળ ગામ બ્લડગ્રુપ
 
માસિક આવક

સરનામું

1. C-૧ ચાવડા રાજન જીવરામ પોતે 12/8/68 પરિણીત નાગલપર 10 પાસ નોકરી ચંદીયા     માધાપરિયાવાળી બજાર. ધનશ્યામ ચબુતરા પાસે નવાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9913202406
2.   ચાવડા વંદના રાજન પત્ની 29/11/75 પરિણીત રેહા 7 પાસ ઘરકામ ચંદીયા    
3.   ચાવડા રુચિતા રાજન પુત્રી 30/11/94 અપરણિત હાજાપર 10 પાસ અભ્યાસ ચંદીયા    
4.   ચાવડા હાર્દિક રાજન પુત્રી 14/12/00 અપરણિત હાજાપર 3 પાસ અભ્યાસ ચંદીયા    
5. C-2 ચાવડા ઉર્મિલાબેન દિનેશભાઇ  પોતે 5/4/1960 પરિણીત રેહા, અર્જુન વસ્તા ટાંક એસ.એસ.સી ઘરકામ રેહા     ઠાકર મંદિરવાળી શેરી, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9825464332
 
6.   ચાવડા વિપુલ દિનશભાઇ પુત્ર 16/04/83 પરણિત રેહા ખેતસી માંડણ ચૌહાણ એમ.બી.એ નોકરી રેહા    
7.   ચાવડા જાગૂતિ વિપુલ પુત્રવધુ 5/6/88 પરિણીત સિનુગ્રા B.A (PTC) ઘરકામ અંજાર    
8.   ચાવડા દિક્ષિત દિનશભાઇ પુત્ર 21/03/85 અપરણિત રેહા એમ.ઇ.(સિવીલ) નોકરી રેહા    
9. C-3 ચાવડા પ્રવિણાબેન  મનોજભાઇ પોતે 24/07/74 પરિણીત રેહા એસએસસી ઘરકામ દેવળિયા     ટાંકાવાળી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ

 

10.   ચાવડા ભુમી મનોજભાઇ પુત્રી 31/07/93 અપરણિત હાજાપર એસએસસી   દેવળિયા    
11.   ચાવડા પુનીત મનોજભાઇ પુત્ર 4/4/1996 અપરણિત હાજાપર   અભ્યાસ દેવળિયા    
12.   ચાવડા હાર્દિક મનોજભાઇ પુત્ર 20/11/97 અપરણિત હાજાપર   અભ્યાસ દેવળિયા    
13. C-4 ચાવડા ઓધવજી જીવરામ પોતે ૦૫/૦૯/૧૯૩૮ પરિણીત કુંવરજી ભારમલ ચૌહાણ, રેહા એસએસસી નિવૃત રેહા A+ 10,000/- વીડી ફરીયું, માધાપર-જુનાવાસ, તા. ભુજ-કચ્છ, ટે. નં. 02832-241412,

મો. 9428749885

9724527462

9998088720

gochuvda@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

14.   ચાવડા અમૃતબેન ઓધવજી પત્ની ૧૦/૦૫/૧૯૪૨ પરિણીત શીવજી રામજી રાઠોડ, માધાપર સાત પાસ ઘરકામ રેહા A+  
15.   ચાવડા ભરતકુમાર ઓધવજી પુત્ર ૦૭/૧૦/૧૯૬૨ પરિણીત શીવજી રામજી રાઠોડ, માધાપર એસએસસી નોકરી રેહા A+ 16,000/-
16.   ચાવડા રંજનબેન ભરતકુમાર પુત્રવધુ ૦૯/૦૫/૧૯૬૮ પરિણીત દયારામ વિશ્રામ ટાંક, માધાપર એચએસસી ઘરકામ રેહા B+  
17.   ચાવડા પરાગ ભરતકુમાર પૌત્ર ૨૪/૧૦/92 અપરણિત દિપક હરિલાલ ચૌહાણ, માધાપર M.B.A અભ્યાસ રેહા A+  
18.   ચાવડા પાર્થ ભરતકુમાર પૌત્ર ૨૪/૧૦/92 અપરણિત દિપક હરિલાલ ચૌહાણ, માધાપર M.Sc અભ્યાસ રેહા A+  
19. C-5 ચાવડા અમૃતબેન રૂપલાલ પોતે 70 વર્ષ વિધવા હાજાપર   ઘરકામ ચંદીયા     શિવનગર સોસાયટી, માધાપર, જુનાવાસ, તા. ભુજ-કચ્છ, ટે. નં. 02832-242306

 

20.   ચાવડા નારણ રૂપલાલ પુત્ર   પરણિત     સ.નોકરી ચંદીયા    
21.   ચાવડા દમયંતી નારણ     પરણિત   ધો.4 ઘરકામ ચંદીયા    
22.   ચાવડા રિતેશ નારણ પુત્ર   અપરણિત   ધો. 7  પ્રા. નોકરી ચંદીયા    
23. C-6 ચાવડા અરૂણાબેન દયારામભાઇ પોતે 60 વર્ષ પરણિત અંજાર - ઘરકામ દેવળિયા B+   શાક માર્કેટની પાસે, માધાપર, જુનાવાસ,
મો. 9978789422
24.   ચાવડા વિપુલ દયારામભાઇ પુત્ર ૨૩/૦૫/83 પરણિત અંજાર આઇટીઆઇ નોકરી દેવળિયા B+  
25.   ચાવડા તરૂણા વિપુલભાઇ પુત્રવધુ 3/10/89 પરણિત નાગલપર - ઘરકામ દેવળિયા O+  
26.   ચાવડા મિશિતા વિપુલભાઇ પૌત્રી 9/2/12 અપરણિત નાગલપર - - દેવળિયા    
27. C-7 ચાવડા રાહુલ ધીરજ પોતે ૦૪/૦૬/૧૯૭૫ પરણિત   એમ. સાય નોકરી લોહારીયા     પ્લોટ નં. 23-બી, શીવનગર, માધાપર, જુનાવાસ, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9428748711, મો. 9374974413
28.   ચાવડા નીતા રાહુલ પત્ની ૩૧/૫/79 પરણિત   બી.કોમ ઘરકામ લોહારીયા    
29.   ચાવડા પ્રાપ્તી રાહુલ પુત્રી ૦૮/૧૧/૨૦૦૪ અપરણિત   કે.જી. અભ્યાસ લોહારીયા    
30. C-8 ચાવડા પ્રેમીલાબેન હિરજીભાઇ પોતે 75 વર્ષ પરણિત     નોકરી ચંદીયા     લોહાણાવાડી વારી શેરી, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ મો. 9428898349

 

31.   ચાવડા દિપક હિરજીભાઇ પુત્ર ૩૦/૧૦/64 પરણિત   એસએસસી ઘરકામ ચંદીયા    
32.   ચાવડા ચેતનાબેન દિપક પુત્રવધુ ૦૩/૧૦/૧૯૭૧ પરણિત   એચએસસી અભ્યાસ ચંદીયા    
33.   ચાવડા ખુશ્બુ દિપકભાઇ પૌત્રી ૨૫/૯/93 અપરણિત   ધો.10 ચાલુ અભ્યાસ ચંદીયા    
34.   ચાવડા છવી દિપકભાઇ પૌત્રી ૨૮/૮/98 અપરણિત   ધો. 5 ચાલુ   ચંદીયા    
35. C-9 ચાવડા બલરામ નટવરલાલ પોતે 48 વર્ષ પરણિત દેવરામ વેગડ, લોવારીયા ધો. -6 નોકરી ખંભરા     નવી લાઇન નં.4, ગણેશ કાફેની પાછળ, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9429125964

 

 

 

36.   ચાવડા ઇન્દીરાબેન બલરામભાઇ પત્ની ૧૦/૧૦/૧૯૬૭ પરણિત વિશ્રામ ચૌહાણ, રેહા ધો. 7 ઘરકામ ખંભરા    
37.   ચાવડા દિનેશ બલરામ પુત્ર ૦૯/૦૭/૧૯૮૫ અપરણિત નાનાલાલ યાદવ, હાજાપર એસએસસી નોકરી ખંભરા    
38.   ચાવડા સંદિપ બલરામ પુત્ર ૧૮/૫/87 અપરણિત નાનાલાલ યાદવ, હાજાપર ધો.9 નોકરી ખંભરા    
39.   ચાવડા ધર્મિષ્ઠા બલરામ પુત્રી ૦૪/૧૨/૧૯૮૯ અપરણિત નાનાલાલ યાદવ, હાજાપર એસવાયબીકોમ અભ્યાસ ખંભરા    
40. C-10 ચાવડા મોરારભાઇ જીવરામ પોતે ૨૪/૯/38 પરણિત કુંવરજી ભારમલ, રેહા ધો. 5 નિવૃત રેહા      

પીપળા શેરી, માધાપર-જુનાવાસ, તા. કચ્છ -ભુજ, મો. 9909120387

 

 

 

 

 

મંદિરવાળી શેરી, માધાપર-જુનાવાસ, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9825841507

 

 

 

 

 

 

 

41.   ચાવડા લીલાવંતીબેન મોરાર  પત્ની ૦૩/૦૮/૧૯૪૧ પરણિત કરમણ ગોવા, કુકમા ધો. 4 નિવૃત રેહા    
42.   ચાવડા રાજેશ મોરાર પુત્ર ૧૦/૦૩/૧૯૬૯ પરણિત દયારામ એમ. ચૌહાણ, મુંબઇ-નાલાસોપારા એસએસસી નોકરી જીઇબી રેહા    
43.   ચાવડા ગીતા રાજેશ મોરાર પુત્રવધુ ૩૧/૮/74 પરણિત મોહન, પુજા ધો. 8 ઘરકામ રેહા    
44.   ચાવડા અમ્રિતા રાજેશ પૌત્રી ૨૫/4/98 પરણિત પોપટ શિવલાલ પરમાર, નંદુરબાર ધો 6 અભ્યાસ રેહા    
45.   ચાવડા કપિલ રાજેશ  પૌત્ર ૧૨/૦૯/૨૦૦૧ અપરણિત પોપટ શિવલાલ પરમાર, નંદુરબાર ધો. 2 અભ્યાસ રેહા    
46.   ચાવડા વિપિન મોરાર પુત્ર ૨૮/૯/72 પરણિત દયારામ એમ. ચૌહાણ, મુંબઇ-નાલાસોપારા કોલેજ મજુરી રેહા    
47.   ચાવડા દર્શના વિપિન પુત્રવધુ  ૨૫/૧૦/77 પરણિત શાંતિલાલભાઇ અંજાર-દબડા એસએસસી ઘરકામ રેહા    
48.   ચાવડા ભવ્ય વિપિન  પૌત્ર ૦૯/૧૨/૧૯૯૯ અપરણિત રાજેશ એમ. ચૌહાણ, માધાપર ધો. 5 અભ્યાસ રેહા    
49.   ચાવડા અંકિત વિપિન  પૌત્ર ૨૧/૬/06 અપરણિત રાજેશ એમ. ચૌહાણ, માધાપર   અભ્યાસ રેહા    
50. C-11 ચાવડા નરેન્દ્રભાઇ ભગવાનદાસ પોતે ૨૩/૦૮/50 પરિણીત કુકમા 9 પાસ નોકરી માધાપર     સુરભિ કોમ્પલેક્સ સામે, જુનાવાસ - માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9429039840

 

51.   ચાવડા ભાનુબેન નરેન્દ્ર પત્ની ૧૧/૦૭/૧૯૫૭ પરિણીત નાગલપર 3 પાસ ઘરકામ માધાપર    
52.   ચાવડા દિનેશ નરેન્દ્ર પુત્ર ૨૦/૧૦/83 પરિણીત ચંદ્રકાન્ત જેઠવા, અંજાર એસએસસી નોકરી માધાપર    
53.   ચાવડા પાયલ નરેન્દ્ર પુત્રવધુ ૦૬/૦૩/૧૯૮૮ પરિણીત ખેડોઇ 6 પાસ ઘરકામ માધાપર    
54. C-12 ચાવડા મધુસુદન રૂપલાલભાઇ પોતે ૦૪/૦૬/૧૯૫૬ પરિણીત સી.આર. પરમાર, વડોદરા એસએસસી મજુરી ચંદીયા     પીપળા શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9712037601

ટેલી નં. (02832) 651339

55.   ચાવડા કમળાબેન મધુસુદન પત્ની 37 વર્ષ પરિણીત દ્વારકા ધો. 7 પાસ ઘરકામ દ્વારકા    
56.   ચાવડા રાજેશ મધુસુદન પુત્ર ૦૮/૧૨/૧૯૮૫ અપરણિત ધરમશીભાઇ, અંજાર એસએસસી પ્રા.નોકરી માધાપર    
57.   ચાવડા તેજશ મધુસુદન પુત્ર ૧૨/૦૨/૧૯૯૩ અપરણિત ધરમશીભાઇ, અંજાર ધો. 8 પાસ   માધાપર    
58. C-13 ચાવડા લીલાબેન મોહનભાઇ પોતે ૨૮/૮/59 પરિણીત કુકમા એસએસસી ઘરકામ ચંદિયા   સામાજિક પ્રવૃતિ માધાપર-જુનાવાસ, ટેલી.નં. (02832) 241916,
મો. 9978789412

 

59.   ચાવડા વિજય મોહનભાઇ પુત્ર ૦૭/૦૭/૧૯૮૩ પરિણીત કુકમા એસએસસી નોકરી (તલાટી) ચંદિયા   ક્રિકેટ
60.   ચાવડા નમ્રતા વિજય પુત્રવધુ ૦૭/૧૦/૧૯૮૬ પરિણીત કુકમા એસએસસી ઘરકામ ચંદિયા   સીંગીંગ (ગાવાનો)
61. C-14 ચાવડા નરેન્દ્ર મુળજી પોતે 37 વર્ષ પરણિત મેઘજી માધવજીચૌહાણ,કુંભારીયા એસએસસી પ્રા.નોકરી ચંદિયા     10,લાયન્સ નગર, હોટલ રસવાટિકા પાસે, નવાવાસ-માધાપર, મો, 9879024457

 

62.   ચાવડા નંદિની નરેન્દ્ર પત્ની 35 વર્ષ પરણિત   એસએસસી ઘરકામ ચંદિયા    
63.   ચાવડા નિધિ નરેન્દ્ર પુત્રી 5 વર્ષ અપરણિત કાંતિલાલ આંણદા રાઠોડ,માધાપર ધોરણ-1 ચાલુ અભ્યાસ ચંદિયા    
64. C-15 ચાવડા નરેન્દ્ર ચંન્દ્રકાંતભાઇ પોતે ૦૨/૦૧/૧૯૭૩ પરણિત હેમરાજભાઇ અમરશી રાઠોડ ડી.ફાર્મા ધંધો લોહારીયા     મોટીબજાર, નવાવાસ-માધાપર, તા.ભુજ-કચ્છ. મો. 9879230367
65.   ચાવડા ભારતી નરેન્દ્ર પત્ની ૨૮/૮/1974 પરણિત માવજી પચાણા ટાંક બી.કોમ નોકરી લોહારીયા    
66.   ચાવડા હેષલ નરેન્દ્ર પુત્ર ૧૪/૫/1997 અપરણિત અમરશિ હીરજી ચૌહાણ ધો-9 ચાલુ અભ્યાસ લોહારીયા