શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> ચુડાસમા
ચુડાસમા
 
 
ક્રમ
 

કુટુંબનો
ક્રમ નં

નામ
 

કુટુંબનો વડાસાથે નોસંબંધ જન્મ તારિખ
 
પરિણીત / અપરિણીત મોસાળ
 
અભ્યાસ
 
વ્યવસાયિક પ્રવુત
 
કચ્‍છમાં મુળ ગામ

 

બ્લડગ્રુપ

 

માસિક આવક

 

સરનામું
 
1. D-1 ચુડાસમા શૈલાષ એન પોતે 27/4/1965 પરણિત માધાપર ધો-5 ધંધો કુંભારીયા     મકાન નં.૪૫/2, સુરક્ષા સોસાયટી, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9824077531 મો. 9426274723
2.   ચુડાસમા સંગીતાબેન શૈલાષ  પત્ની   પરણિત   ધો-7 ઘરકામ કુંભારીયા    
3.   ચુડાસમા કિશન શૈલાષ  પુત્ર 19/2/1997 અપરણિત અંજાર ધો-7 ચાલુ અભ્યાસ કુંભારીયા    
4.   ચુડાસમા શીતલ શૈલાષ  પુત્રી 2/9/2001 અપરણિત અંજાર ધો-3 ચાલુ અભ્યાસ કુંભારીયા    
5. D-2 ચુડાસમા મુરજીભાઇ નથુભાઇ પોતે 55 વર્ષ પરણિત વરૂરણછોડ મનજી, માધાપર ધો.7 પાસ ધંધો કુંભારીયા     કુમકુમ મંદિર પાસે, ધોળકિયાવાળી શેરી, નવાવાસ-માધાપર, તા.ભુજ-કચ્છ. મો. 9727434894
6.   ચુડાસમા નિર્મલાબેન મુરજીભાઇ પત્ની 50 વર્ષ પરણિત જેઠાલાલ ગોકળ સોલંકી, માધાપર ધો.5 પાસ ઘરકામ કુંભારીયા    
7.   ચુડાસમા જેસીકા મુરજીભાઇ પુત્રી 18 વર્ષ અપરણિત   બી.એ.ચાલુ અભ્યાસ કુંભારીયા