શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> ગોહિલ
ગોહિલ
 
 
ક્રમ
 

કુટુંબનો
ક્રમ નં

નામ
 

કુટુંબનો વડાસાથે નોસંબંધ
 
જન્મ તારિખ
 
પરિણીત / અપરિણીત
 

મોસાળ
 

અભ્યાસ
 
વ્યવસાયિક પ્રવુત
 
કચ્‍છમાં મુળ ગામ
 
બ્લડગ્રુપ
 
માસિક
આવક
 
સરનામું
 
1. B-૧ ગોહિલ મંજુલાબેન હરિલાલ પોતે ૧૯ /૨/ ૫૪ પરિણીત માધાપર એસ.એસ.સી. ધરકામ કુકમા   5૦૦૦/- ૩૪-૩૫ / એ, મહાવીર નગર,
લાલ બંગલાની બાજુમા, જુનાવાસ,
માધાપર, તા. ભુજ (કચ્‍છ).
ટેલી. નં (૦૨૮૩૨ ૨૪૦૭૬૯)
મો. ૯૯૭૯૯૦૨૦૨૦
મો. ૯૪૨૬૧૩૬૯૯૯
2.   ગોહિલ બ્રિજેશ હરિલાલ પુત્ર ૩ /૯/ ૭૭ પરિણીત માધાપર આઈ.ટી.આઈ ધંધો કુકમા   ૧૦, ૦૦૦/-
3.   ગોહિલ બિમલ હરિલાલ પુત્ર ૪ /૮/ ૮૦ પરિણીત માધાપર ડિપ્લોમા ઈલે. નોકરી કુકમા   ૧5, ૦૦૦/-
4.   ગોહિલ અંશુ બ્રિજેશ પત્ની ૨૩ /૧૦/ ૮૩ પરિણીત ચંદિયા બી.એ. ધરકામ કુકમા    
5.   ગોહિલ ગ્રિષ્મા બિમલ પત્ની ૨૦ /૬/ ૮૪ પરિણીત કુકમા બી.કોમ. ધરકામ કુકમા    
6.   ગોહિલ ક્ષાગ્વી બ્રિજેશ પુત્રી ૧૧ /૫/ ૦૭ અપરિણીત ભુજ --   કુકમા    
7.   ગોહિલ રીશીલ બિમલ પુત્ર ૨૯ /૫/ ૦૭ અપરિણીત માધાપર --   કુકમા    
8.

B-૨

ગોહિલ વિનોદ અમૃતલાલ પોતે ૧૦ /૨/ ૭૩ પરિણીત કુકમા ડી.ઈ.ઈ. નોકરી કુકમા   ૬૦૦૦/-

વેલાબાપાનિ બજાર, નવાવાસ,
માધાપર, તા. ભુજ (કચ્‍છ).
મો. ૯૯૭૯૫૫૮૩૭૩
 

9.   ગોહિલ રક્ષા વિનોદભાઈ પત્ની ૨૦ / ૬/ ૭૫ પરિણીત કુકમા પીટીસી નોકરી કુકમા   ૬૦૦૦/-
10.   ગોહિલ પૂર્વા વિનોદભાઈ પુત્રી ૧૯ /૧૨/ ૦૨ અપરિણીત કુકમા ધો.3 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
11.   ગોહિલ ઋત્વા વિનોદભાઈ પુત્રી ૨૩ /૭/ 07 અપરિણીત કુકમા     કુકમા