શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> જેઠવા
જેઠવા
 
 
ક્રમ
 

કુટુંબનો
ક્રમ નં

નામ

કુટુંબનો વડાસાથે નોસંબંધ જન્મ તારિખ
 
પરિણીત / અપરિણીત મોસાળ
 
અભ્યાસ
 
વ્યવસાયિક પ્રવુત કચ્‍છમાં મુળ ગામ બ્લડગ્રુપ માસિક આવક સરનામું
1. F-૧ જેઠવા મહેન્દ્ર ભવાનજી  પોતે 47 વર્ષ પરિણીત ધનજી ખેંગાર ટાંક, ખંભરા એસ.એસ.સી. ધંધો અંજાર     કુમકુમ મંદિર પાસે, પીરવાડી,
નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ
 
2.   જેઠવા મમતા મહેન્દ્ર પત્ની 42 વર્ષ પરિણીત બિપીનભાઇ, અંજાર એસ.એસ.સી. ઘરકામ અંજાર    
3.   જેઠવા જ્યોતિ મહેન્દ્ર પુત્રી 13 વર્ષ અપરિણીત પરબત રણછોડ ચૌહાણ, માધાપર ધો. 8 ચાલુ અભ્યાસ અંજાર    
4.   જેઠવા શિવાની મહેન્દ્ર પુત્રી 8 વર્ષ અપરિણીત પરબત રણછોડ ચૌહાણ, માધાપર ધો. 4 ચાલુ અભ્યાસ અંજાર    
5. F-૨ જેઠવા નિરંજન કરશન પોતે 43 વર્ષ પરિણીત   ધો. 9 પાસ ધંધો નાગલપર     પીપળા શેરી, જુનાવાસ,
માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ,
મો. 9913060310
6.   જેઠવા દિનાબેન નિરંજન પત્ની 5/3/1966 પરિણીત આણંદા પરમાર, કુકમા ધો. 10 પાસ ઘરકામ નાગલપર    
7.   જેઠવા ભવનેશ નિરંજન પુત્ર 20/1/93 અપરિણીત સામજી કુંવરજી ચૌહાણ, નાગોર ધો. 10 ચાલુ અભ્યાસ નાગલપર    
8. F-૩ જેઠવા રાજેન્દ્રભાઇ ભગવાનદાસ પોતે 13/12/71 પરિણીત મગનભાઇ ધો. 9 પાસ નોકરી અંજાર     જયેશ એન્જીનીયરીંગ
ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, મકાન નં. 1-1-152,
યક્ષ રોડ, જુનાવાસ, માધાપર,
તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9998470811
9.   જેઠવા દીપાબેન રાજેન્દ્ર પત્ની 6/9/1979 પરિણીત દયારામભાઇ રાઠોડ ધો. 9 પાસ ઘરકામ અંજાર    
10.   જેઠવા જીજ્ઞેશ રાજેન્દ્ર પુત્ર 26/1/01 અપરિણીત અનિલ સી. ચાવડા ધો. 3 ચાલુ અભ્યાસ અંજાર    
11. F-૪ જેઠવા નવિનચંન્દ્ર રસિકલાલ પોતે 1/7/1969 પરિણીત નાગલપર એસ.એસ.સી. સર્વિસ નાગલપર O+ 15000/- 6-સુર્યવંશી સોસાયટી,
જુનાવાસ, માધાપર,
તા. ભુજ-કચ્છ,
મો. 9979916280
12.   જેઠવા લીનાબેન નવિનચંન્દ્ર પત્ની 23/1/72 પરિણીત ખંભરા બી.એ. ઘરકામ નાગલપર O+  
13.   જેઠવા વત્સલ નવિનચંન્દ્ર પુત્ર 4/1/1996 અપરિણીત કુકમા ધો. 12 ચાલુ અભ્યાસ નાગલપર O+  
14.   જેઠવા પ્રિતેશ નવિનચંન્દ્ર પુત્ર 1/9/2000 અપરિણીત કુકમા ધો. 8 ચાલુ અભ્યાસ નાગલપર    
15. F-૫ જેઠવા સવિતાબેન કાન્તીલાલ પોતે 10/6/1948 પરિણીત રઘુભાઇ માધવજી ચૌહાણ, રેહા ધો. 8 ઘરકામ અંજાર     કંડાવારી શેરી,
વાઘેલાની ડેલી, જુનાવાસ,
માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
મો. 9879348642
16.   જેઠવા મયુર કાન્તીલાલ પુત્ર 6/9/1983 અપરિણીત મનસુખલાલ દામજી ચૌહાણ, દ્વારકા ધો. 8 પ્લમ્બર અંજાર    
17. F-૬ જેઠવા જિતેન્ઢ્ર નારનભાઈ પોતે 40 વર્ષ પરિણીત   ધો. 10 નોકરી અંજાર     નવાવાસ રણકો. બી.એડ. ચૌહાણની પાછડ,

નવાવાસ માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
 

18.   જેઠવા રસીલા જિતેન્ઢ્ર પત્ની 48 વર્ષ પરિણીત   ધો. 8   અંજાર    
19.   જેઠવા નંદિશ જિતેન્ઢ્ર પુત્ર 2 વર્ષ અપરિણીત       અંજાર