શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> ખોડીયાર
ખોડીયાર
 
 
ક્રમ
 

કુટુંબનો
ક્રમ નં

નામ
 

કુટુંબનો વડાસાથે નોસંબંધ
 
જન્મ તારિખ
 
પરિણીત / અપરિણીત
 

મોસાળ
 

અભ્યાસ
 
વ્યવસાયિક પ્રવુત
 
કચ્‍છમાં મુળ ગામ
 
બ્લડગ્રુપ
 
માસિક
આવક
 
સરનામું
 
1. A-૧ ખોડીયાર ધિરજલાલ અમરશી પોતે ૯ / ૯ / ૬૨ પરિણીત સિનોગ્રા ધો - ૭ ઠંડાપીણા અંજાર   ૩૦૦૦/-

બપોરિયા બાપાનિ ચક્કી પાસે,
ભીમાસર-નવાવાસ,
મો. ૯૯૭૮૭૩૪૬૫૦
 

2.   ખોડીયાર અલ્પાબેન ધિરજલાલ પત્ની ૭ / ૯ / ૭૨ પરિણીત અંજાર ધો - ૭ ધરકામ અંજાર    
3.   ખોડીયાર રોશનીબેન ધિરજલાલ પુત્રી ૧૨ / ૩ / ૯૩ અપરિણીત અંજાર ધો - ૧૦ ધરકામ અંજાર    
4.   ખોડીયાર વિરલકુમાર ધિરજલાલ પુત્ર ૧૫ / ૯ / ૯૫ અપરિણીત અંજાર ધો - ૯ અભ્યાસ અંજાર    
5.   ખોડીયાર નિરાલીબેન ધિરજલાલ પુત્રી ૧૮ / ૧૨ / ૯૮ અપરિણીત અંજાર ધો - ૪ અભ્યાસ અજાંર    
6. A-૨ ખોડિયાર મહેશ ગોપાલભાઈ પોતે 19/3/1981 પરિણીત અંજાર ITI નોકરી માધાપર    

વિશાલનગર પીરવાળી શેરી, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
મો. 9737779099
 

7.   ખોડિયાર હર્ષા મહેશ પત્ની 20/8/1990 પરિણીત નાગલપર T.Y.B.A ધરકામ માધાપર