શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> પરમાર
પરમાર
 
 
ક્રમ

કુટુંબનો
ક્રમ નં

નામ

કુટુંબનો વડાસાથે નોસંબંધ જન્મ તારિખ પરિણીત / અપરિણીત મોસાળ
 
અભ્યાસ
 
વ્યવસાયિક પ્રવુત

 

કચ્‍છમાં મુળ ગામ

 

બ્લડગ્રુપ
 
માસિક આવક

 

સરનામું
 

 

1. H-1 પરમાર દમયંતિ રણછોડ પોતે 23/1/58 પરિણીત રેહા ધો. 4 પાસ નોકરી કુકમા -- --  12 / ડી, ગ્રામલક્ષ્મી સોસાયટી, લેબોટરી પાછળ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9825514313 મો. 9979525368
2.   પરમાર બીપીન રણછોડ પુત્ર 15/8/79 પરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ ધંધો કુકમા A+  
3.   પરમાર પ્રીતી બીપીન પુત્રવધુ 22/5/83 પરિણીત નાગલપર ધો. 12 પાસ ઘરકામ કુકમા O+  
4.   પરમાર પ્રીતી બીપીન પૌત્ર 10/11/2008 અપરણિત માધાપર અભ્યાસ અભ્યાસ કુકમા    
5. H-2 પરમાર ઇશ્વરલાલ માવજી પોતે 25/8/48 પરિણીત રેહા ધો. 11 નિવૃત હાજાપર     13, ગાયત્રી સોસાયટી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, ટેલી.નં.
6.   પરમાર હેમલતા ઇશ્વરલાલ પત્ની 15/8/55 પરિણીત કુકમા ધો. 7 ઘરકામ હાજાપર    
7.   પરમાર હિરેન ઇશ્વરલાલ પુત્ર 31/12/85 અપરિણીત અંજાર ડી.એમ.એલ.ટી. M.B.A લેબ વર્ક લંડન હાજાપર    
8. H-3 પરમાર મણીલાલ દેવરામભાઇ પોતે 15/9/55 પરિણીત માધવજી દેવજી રાઠોડ, કુકમા 7 પાસ કેબીન હાજાપર   6,000/- ડો. હરિભાઇધલ વારી શેરી, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, ટેલી.નં.(02832) 242132 મો. 9409473298
9.   પરમાર રીટાબેન મણીલાલ  પુત્રવધુ 11/8/1959 પરિણીત રણછોડ પ્રેમજી, રેહા ધો. 10 પાસ   હાજાપર    
10.   પરમાર વિરેન મણીલાલ પૌત્ર 22/7/87 અપરિણીત કુંવરજી વિશ્રામ ચૌહાણ, રેહા ધો. 11 પાસ પ્રા. નોકરી હાજાપર   14,000/-
11. H-4 પરમાર ભરતકુમાર રણછોડ પોતે 16/7/1962 પરિણીત કુકમા આઇ.ટી.આઇ. નોકરી કુકમા B+
20,000/-
20, મહાવીરનગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ,  મો. 9979407415 મો. 97267696244

brmeets@gmail.com

kbmeets@gmail.com

parmarkeval11@gmail.com

12.   પરમાર જ્યોત્સના ભરતભાઇ પત્ની 21/5/1965 પરિણીત માધાપર પીટીસી નોકરી કુકમા O+
19,000/-
13.   પરમાર કૌશલ ભરતભાઈ પુત્ર 27/6/1987 પરિણીત માધાપર M.A.B.Ed (English) M.A. (Gujarati) નોકરી કુકમા A+ 5300/-
14.   પરમાર પૂજા કૌશલ પુત્રવધુ 09/06/1989 પરિણીત ગાન્ધીધામ P.T.C. , M.A. (Eng) નોકરી જમબુડી B+ 5300/-
15.   પરમાર કેવલ ભરતભાઇ પુત્ર 19/9/1995 અપરિણીત માધાપર Diploma Holder (Electrical) અભ્યાસ કુકમા O+  
16. H-5 પરમાર લક્ષ્મીબેન ઓધવજી પોતે 90 વર્ષ પરિણીત અરજણ વીરા ચાવડા, રેહા શાળાંત નિવૃત રેહા     ગાયત્રી સોસાયટી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, 
17. H-6 પરમાર હંસાબેન હરસુખભાઇ પોતે 7/8/1965 -- શિંવલાલ ખેંગાર પરમાર, અંજાર ધો. 5 પાસ ઘરકામ મોટા રેહા A+Ve   4, સુર્યવંશી સોસાયટી, રેલ્વે સ્ટેશન પાસે,

જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ,

મો. 9426851646

18.   પરમાર ગ્રીષ્મા હરસુખભાઇ પુત્રી 26/12/87 અપરિણીત શાંતિલાલ ધરમશી વેગડ, અંજાર જી.એન.એમ. અભ્યાસ મોટા રેહા B+Ve  
19.   પરમાર દિલખુશ હરસુખભાઇ પુત્ર 27/2/90 અપરિણીત શાંતિલાલ ધરમશી વેગડ, અંજાર M.B.A. ચાલુ  નોકરી મોટા રેહા O-Ve 8,000/-
20. H-7 પરમાર દામજી જીવરામ પોતે 10/8/1960 પરિણીત કાનજીભાઇ ટાંક આઇ.ટી.આઇ. નોકરી રેહા     મોટા ડેલામાં, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9998781044
21.   પરમાર શારદાબેન દામજી પત્ની 15/2/68 પરિણીત વિનોદ કે. ટાંક, નાગલપુર   ઘરકામ રેહા    
22.   પરમાર અલ્પેશ દામજી પુત્ર 6/2/1990 અપરિણીત પિયુષ કે. ટાંક બી.ઇ.ઇ. અભ્યાસ રેહા    
23.   પરમાર હેત દામજી પુત્ર 27/12/96 અપરિણીત પિયુષ કે. ટાંક ધો. 7 ચાલુ અભ્યાસ રેહા    
24. H-8 પરમારપ્રભાવંતીબેનજશવંતલાલ પોતે   પરિણીત કાન્તીલાલ પરમાર, કુકમા     હાજાપર     14, ગાયત્રી સોસાયટી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, ટેલી.નં. (02832)240166 મો. 9427201008
25.   પરમાર વસંત જશવંતલાલ પુત્ર 3/6/1970 પરિણીત નાનજી મેઘજી ચૌહાણ, કુકમા એમ.ઇ.ડી. નોકરી હાજાપર    
26.   પરમાર કિર્તીકાબેન વસંત પુત્રવધુ 4/11/1974 પરિણીત ગિરીશભાઇ મોરાર ચૌહાણ, રેહા બી.એ.   હાજાપર    
27.   પરમાર જીતેન્દ્ર જશવંતલાલ પુત્ર 24/1/74 પરિણીત દામજી મેઘજી ચૌહાણ આઇ.ટી.આઇ. નોકરી હાજાપર    
28.   પરમાર દિપ્તીબેન જીતેન્દ્ર પુત્રવધુ 31/8/77 પરિણીત હરિલાલ પુરુષોતમ ચૌહાણ, સિનુગ્રા ધો. 12 પાસ   હાજાપર    
29.   પરમાર રાજ વસંત પૌત્ર  30/4/99 અપરિણીત રમેશ મનહર પરમાર, કુકમા ધો. 5 ચાલુ   હાજાપર    
30.   પરમાર નેહા વસંત  પૌત્રી 9/10/2002 અપરિણીત રમેશ મનહર પરમાર, કુકમા ધો. 1 ચાલુ   હાજાપર    
31.   પરમાર યશ જીતેન્દ્ર પૌત્ર  20/4/03 અપરિણીત પિયુષ કાન્તીલાલ ચૌહાણ, કુકમા ધો. 1 ચાલુ   હાજાપર    
32.   પરમાર હેમા જીતેન્દ્ર પૌત્રી 27/10/05 અપરિણીત પિયુષ કાન્તીલાલ ચૌહાણ, કુકમા     હાજાપર    
33. H-9 પરમાર જગદીશ રામજી પોતે 23/10/95 પરિણીત કુકમા આઇ.ટી.આઇ. નોકરીજીઇબી હાજાપર     "આવકાર" બંગલો ઠાકરમંદિર પાછડ, જુનાવાસ માધાપર,
તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9978733043, 9824469920
34.   પરમાર શુશીલાબેન જગદીશ પત્ની 22/12/63 પરિણીત નાગોર ધો. 7 પાસ ઘરકામ હાજાપર    
35.   પરમાર પ્રશાંત જગદીશ પુત્ર 26/12/83 પરિણીત માધાપર ડી.ઈ.ઈ. નોકરી હાજાપર    
36.   પરમાર અવની પ્રશાંત પુત્રવધુ 03/12/1987 પરિણીત અંજાર બી.કોમ ઘરકામ દેવળીયા    
37.   પરમાર દર્શન જગદીશ પુત્ર 11/12/1986 અપરિણીત માધાપર બી.કોમ. અભ્યાસ હાજાપર    
38. H-10 પરમાર હરેશ સામજી પોતે 1/7/1959 પરિણીત નથુ મેગર ચૌહાણ, કુકમા એમ.એસ.સી ધંધો હાજાપર     1/1/55, ગુ. ક્ષ. સમાજવાડી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં. (02832) 240808, મો. 9825590666
39.   પરમાર જયશ્રી હરેશ પત્ની 3/5/1964 પરિણીત જીવરામ સામજી રાઠોડ, મુંબઈ બી.કોમ. ધંધો હાજાપર    
40.   પરમાર રાજ હરેશ પુત્ર 8/11/1988 અપરિણીત શિવલાલ મોરાર રાઠોડ, બાર્શી બી.એસ.સી.   હાજાપર    
41. H-11 પરમાર સંજય સામજી પોતે 29/6/64 પરિણીત નથુ મેગર ચૌહાણ, કુકમા એમ.કોમ વ્યાપાર હાજાપર     1/1/55, ગુ. ક્ષ. સમાજવાડી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં. (02832) 240808,73 મો. 9374340873
42.   પરમાર દક્ષા સંજય પત્ની 14/2/67 પરિણીત કરમણ દાના પરમાર, હાજાપર બી.કોમ વીમા એજન્ટ હાજાપર    
43.   પરમાર મીનાંકી સંજય પુત્રી 26/11/94 અપરિણીત વૃજલાલ રૂપા ટાંક, કુકમા ધો. 9 ચાલુ અભ્યાસ હાજાપર    
44.   પરમાર આરીષ સંજય પુત્ર 4/5/2008 અપરિણીત વૃજલાલ રૂપા ટાંક, કુકમા     હાજાપર    
45. H-12 પરમાર અસોક મુરજી પોતે 5/10/1971 પરિણીત કુકમા ધો. 10 પાસ ધંધો કુકમા     લોકલ બોર્ડ પાછળ, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9426981692
46.   પરમાર દીપ્તી અસોક પત્ની 4/8/1977 પરિણીત સિનુગ્રા ધો. 10 પાસ ઘરકામ કુકમા    
47.   પરમાર પ્રજ્ઞેશ અશોક પુત્ર 2/1/1997 અપરિણીત સિનુગ્રા ધો. 7 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
48.   પરમાર અમર અશોક પુત્ર 12/8/2001 અપરિણીત સિનુગ્રા ધો. 2 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
49. H-13 પરમાર મણીબેન જીવરામભાઇ પોતે 70 વર્ષ પરિણીત ચંદિયા ધો. 2 ચાલુ ઘરકામ રેહા     ખેતરપાળ મંદિર પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ
50. H-14 પરમાર પ્રેમીલા મગનલાલ પોતે - પરિણીત માધાપર - - લોહારીયા     નવી લાઇન, નં. 2, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9909120341
51.   પરમાર જયશ્રી મગનલાલ પુત્રી 6/10/1981 અપરિણીત માધાપર બી.કોમ નોકરી લોહારીયા    
52. H-15 પરમાર કાન્તાબેન કુંવરજી પોતે 58વર્ષ પરિણીત વિશ્રામ રામજી રાઠોડ ધો. 4 પાસ - કુકમા    

સુર્યવંશી સોસાયટી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.


મો. 9998526370, 9426137453

 

વીડી ફળીયું, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.

મો. 9979325368, 96382534545

53.   પરમાર પરેશ કુંવરજી પુત્ર 35વર્ષ પરિણીત છગનલાલ /દયારામ વિશ્રામ ધો. 10 પાસ ઠંડાપીણા કુકમા    
54.   પરમાર હર્ષા પરેશ પુત્રવધુ 31વર્ષ પરિણીત નાગલપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ કુકમા    
55.   પરમાર મહેશ કુંવરજી પુત્ર 29વર્ષ અપરિણીત છગનલાલ /દયારામ વિશ્રામ ધો. 10 પાસ પેકિંગ કુકમા    
56. H-16 પરમાર હીરાલાલ કરશન પોતે 1/12/1949 પરિણીત કુકમા ધો. 8 પાસ નિવૃત માધાપર    
57.   પરમાર મુક્તાબેન હીરાલાલ પત્ની 17/11/58 પરિણીત માધાપર ધો. 11 પાસ - માધાપર    
58.   પરમાર મિતેષ હીરાલાલ પુત્ર 28/4/88 અપરિણીત રેહા કોમ્પ્યુ.ઇન્જિ. ધંધો માધાપર    
59. H-17 પરમાર પ્રવિણભાઇ મૂરજી પોતે 6/2/1969 પરિણીત સ્વ. મોહનજી કલ્યાણજી રાઠોડ, ખેડોઇ ધો. 9 પાસ ધંધો કુકમા     વિશાલનગર, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.

ટે.નં. (02832) 241619

60.   પરમાર ભારતીબેન પ્રવિણભાઇ પત્ની 21/2/71 પરિણીત સ્વ. ધનજી ડોસા સોલંકી, માધાપર ધો. 10 પાસ - કુકમા    
61.   પરમાર વૈશાલી પ્રવિણભાઇ પુત્રી 2/11/1993 અપરિણીત સ્વ. હરિલાલ ભાણજી યાદવ,  હાજાપર ધો. 10 ચાલુ - કુકમા    
62.   પરમાર પિનાલી પ્રવિણભાઇ પુત્રી 23/11/97 અપરિણીત સ્વ. હરિલાલ ભાણજી યાદવ,  હાજાપર ધો. 6 ચાલુ - કુકમા    
63.   પરમાર યશ પ્રવિણભાઇ પુત્ર 21/7/02 અપરિણીત સ્વ. હરિલાલ ભાણજી યાદવ,  હાજાપર ધો. 2 ચાલુ - કુકમા    
64. H-18 પરમાર જયપ્રકાશ લક્ષ્મણ પોતે 3/4/1953 પરિણીત હાજાપર ધો. 10 પાસ કલરકામ હાજાપર     સુર્યવંશી સોસાયટી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9427512930
65.   પરમાર મધુબેન જયપ્રકાશ પુત્ર - પરિણીત ધરમશી વેગડ, સિનુગ્રા ધો. 5 પાસ મજુરીકામ હાજાપર    
66.   પરમાર સ્વાતિ જયપ્રકાશ પુત્ર 6/3/1992 અપરિણીત જીવરામ રતનશી ટાંક, સિનુગ્રા ધો. 12 ચાલુ - હાજાપર    
67.   પરમાર રચના જયપ્રકાશ પુત્ર 10/12/1993 અપરિણીત જીવરામ રતનશી ટાંક, સિનુગ્રા ધો. 10 ચાલુ - હાજાપર    
68.   પરમાર હિમાંશું જયપ્રકાશ પુત્ર 16/11/97 અપરિણીત જીવરામ રતનશી ટાંક, સિનુગ્રા ધો. 6 ચાલુ - હાજાપર    
69. H-19 પરમાર નવીન શીવજી પોતે 23/2/65 પરિણીત શિવજીભાઇ રાઠોડ, માધાપર બી.કોમ નોકરી કુકમા     મીલવારી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9427512930
70.   પરમાર પ્રતિમા નવીનભાઇ પત્ની 24/10/73 પરિણીત દેવરામ રાજા રાઠોડ, નાગલપર બીએ.ઇન્જ ઘરકામ કુકમા    
71.   પરમાર હેન્સી નવીનભાઇ પુત્રી 19/6/96 અપરિણીત દામજી કરમણ ચૌહાણ, રેહા ધો. 7 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
72.   પરમાર સ્તુતી નવીનભાઇ પુત્રી 6/9/1998 અપરિણીત દામજી કરમણ ચૌહાણ, રેહા ધો. 4 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
73.   પરમાર કુશ નવીનભાઇ પુત્ર 10/10/2001 અપરિણીત દામજી કરમણ ચૌહાણ, રેહા ધો. 2 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
74. H-20 પરમાર હીંમતલાલ ગાંગાજી પોતે - પરિણીત કુકમા ધો. 7 પાસ નોકરી રેહા     માર્થોનગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9712344793
75.   પરમાર ધનુબેન હીંમતલાલ પત્ની - પરિણીત કુકમા ધો. 5 પાસ ઘરકામ રેહા    
76.   પરમાર જયેશ હિંમતલાલ પુત્ર 23/10/86 અપરિણીત જેઠાલાલ વરૂ, હાજાપર ધો. 7 પાસ નોકરી રેહા    
77. H-21 પરમાર અશ્વીન ગોકળભાઇ પોતે 22/12/1958 પરિણીત કુકમા ધો. 7 પાસ નોકરી હાજાપર   22,000/- બસ સ્ટેન્ડ વાળી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ

મો. 9714823055

78.   પરમાર સવિતાબેન અશ્વીનભાઇ પત્ની 6/7/1958 પરિણીત રણછોડ જુઠા ટાંક, હાજાપર ધો.9 પાસ - હાજાપર    
79.   પરમાર રોહિત અશ્વીનભાઇ પુત્ર 2/1/1989 અપરિણીત જીવરામ જેરામ ટાંક, માધાપર બીએ અભ્યાસ હાજાપર   6,000/-
80. H-22 પરમાર ધીરજલાલ કેશવજી પોતે 23/5/59 પરિણીત સ્વ. ચાવડા માવજી રાજા ધો. 7 પાસ મજુરી લોહારીયા     એમએસવી હાઇસ્કુલની પાછળ, વાગડીયાવાડી, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9228767682
81.   પરમાર પ્રભા ધીરજલાલ પત્ની 16/8/65 પરિણીત રાઠોડ વીસરામ રામજી, માધાપર ધો. 2 પાસ મજુરી લોહારીયા    
82.   પરમાર નીતા ધીરજલાલ પુત્રી 1/9/1987 અપરિણીત ચૌહાણ રામજી દેવશી, રેહા ધો. 12 પાસ અભ્યાસ લોહારીયા    
83.   પરમાર મમતા ધીરજલાલ પુત્રી 20/11/87 અપરિણીત ચૌહાણ રામજી દેવશી, રેહા બી.એ. અભ્યાસ લોહારીયા    
84.   પરમાર કેતન ધીરજલાલ પુત્ર 21/9/92 અપરિણીત ચૌહાણ રામજી દેવશી, રેહા ધો. 11 ચાલુ અભ્યાસ લોહારીયા    
85. H-23 પરમાર હિમાંશું નિરંજન પોતે 9/7/1959 પરિણીત કરશન રઘુ ચૌહાણ, નાગોર બી.એ. નોકરી કુકમા     ઠાકર મંદિર વાળી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે.નં. (02832) 242199, મો. 9426454969
86.   પરમાર મીનાક્ષી હિમાંશુ પત્ની 13/02/60 પરિણીત અર્જુન કરમશી ચાવડા, દેવળીયા પ્રિ.પીટીસી - કુકમા    
87.   પરમાર જયતી હિમાંશુ પુત્રી 21/12/90 અપરિણીત મહેન્દ્રભાઇ છગનલાલ મુળજી ચૌહાણ, કુંભારીયા બી.એ. ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
88.   પરમાર પ્રિયાંશ હિમાંશુ પુત્ર 9/1/1999 અપરિણીત મહેન્દ્રભાઇ છગનલાલ મુળજી ચૌહાણ, કુંભારીયા ધો. 5 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
89. H-24 પરમાર બીપીન મીઠ્ઠુભાઇ પોતે 20/06/70 પરિણીત કુકમા ધો. 7 પાસ મજુરી માધાપર     મ.નં. 31, માર્થોનગર, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9727325310, 992438217
90.   પરમાર નંદુબેન બીપીન પત્ની 3/9/1973 પરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર    
91.   પરમાર હસ્મિતા બીપીન પુત્રી 1/1/1994 અપરિણીત માધાપર ધો. 9 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
92.   પરમાર જ્યોતિ બીપીન પુત્રી 21/4/98 અપરિણીત માધાપર ધો. 6 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
93.   પરમાર રૂચિતા બીપીન પુત્રી 26/1/02 અપરિણીત માધાપર ધો. 1 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
94. H-25 પરમાર રંભા અરજણ પોતે 75 વર્ષ પરિણીત કુકમા શાળાંત નિવૃત હાજાપર     શીવનગર, ગાયત્રી સોસાયટી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
95. H-26 પરમાર નિરંજન દાના પચાણ પોતે 1/10/2027 પરિણીત કરશન રૂપા ચૌહાણ, રેહા બી.એ. નિવૃત કુકમા     કંડાવાળી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9426138167
96.   પરમાર જ્યોતિર્મય નિરંજન પુત્ર 16/7/65 પરિણીત હરિલાલ કરશન ચૌહાણ, નાગોર ધો. 10 પાસ વેપાર કુકમા    
97.   પરમાર જયશ્રી જ્યોતિર્મય પુત્રવધુ 8/12/1964 પરિણીત ત્રિકમજી જીવણ ટાંક, સિનોગ્રા ધો. 10 પાસ ઘરકામ કુકમા    
98.   પરમાર અનુભુતિ જ્યોતિર્મય પૌત્રી 27/2/93 અપરિણીત શાંતિલાલ પ્રેમજી સાવરીયા કુંભારીયા, આબુરોડ ધો. 10 પાસ ઘરકામ કુકમા    
99.   પરમાર સુમતિ જ્યોતિર્મય પોત્રી 16/9/97 અપરિણીત શાંતિલાલ પ્રેમજી સાવરીયા કુંભારીયા, આબુરોડ ધો. 7 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
100. H-27 પરમાર મોહનલાલ મોતીલાલ પોતે 4/1/1963 પરિણીત કુકમા ધો. 9 પાસ પ્રાઇવેટ નોકરી હાજાપર     ડોલ્ફીન હોટલ સામે, જુની શાક માર્કેટ બાજુમાં, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ
101.   પરમાર ગીતાબેન મોહનલાલ પત્ની 22/9/69 પરિણીત ધનબાદ ધો. 9 પાસ ઘરકામ હાજાપર    
102.   પરમાર શિલ્પા મોહનલાલ પુત્રી 26/3/90 અપરિણીત કુકમા કોલેજ - હાજાપર    
103.   પરમાર અલ્પા મોહનલાલ પુત્રી 17/12/91 અપરિણીત કુકમા ધો. 10 પાસ - હાજાપર    
104.   પરમાર આરતી મોહનલાલ પુત્રી 26/8/94 અપરિણીત કુકમા ધો. 10 પાસ - હાજાપર    
105. H-28 પરમાર કીર્તિકુમાર મુરજીભાઈ પોતે 26/2/61 પરિણીત ધીરૂભાઇ દેવરામ રાઠોડ, પરલી વૈજનાથ ધો. 10 પાસ નોકરી કુકમા     ગાયત્રી મંદિર રોડ, જીઇબી ઓફીસ પાસે,  જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9909498030, મો. 9978911959
106.   પરમાર ભારતી કીર્તિકુમાર પત્ની 13/12/66 પરિણીત લીલાધર માધવજી પરમાર, ચંદિયા ધો. 10 પાસ ઘરકામ કુકમા    
107.   પરમાર સોનલ કીર્તિકુમાર પુત્રી 3/5/1986 અપરિણીત સંજય/અતુલ જગમાલ ચાવડા, મોટા રેહા એમએસસી. બીએમટેક - કુકમા    
108.   પરમાર પિયુષ કીર્તિકુમાર પુત્ર 18/11/87 અપરિણીત સંજય/અતુલ જગમાલ ચાવડા, મોટા રેહા એસીએ અભ્યાસ કુકમા    
109. H-29 પરમાર મીનાબેન પ્રભુલાલ પોતે 1/1/59 પરિણીત રેહા ધો. 10 પાસ ઘરકામ કુકમા     શાળા નં. 2 વાળી બજાર, ધોકળીયા વાડી, વડવાડી બજાર,ી, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં. (02832) 241034, મો. 9426835905
110.   પરમાર રીંકુબેન પ્રભુલાલ પુત્રી 21/11/84 અપરિણીત નાનાલાલ રતનશી ચાવડા, ચંદિયા એમ.કોમ. પ્રા.નોકરી કુકમા    
111.   પરમાર ગાયત્રી પ્રભુલાલ પુત્રી 11/5/96 અપરિણીત નાનાલાલ રતનશી ચાવડા, ચંદિયા ધો. 11 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
112. H-30 પરમાર મુક્તાબેન એમ. પોતે 20/2/42 પરિણીત કુકમા ધો. 5 પાસ ઘરકામ કુકમા     જીઇબી ઓફીસની બાજુમાં, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે.નં. (02832) 240039, મો. 9979515669
113.   પરમાર વિનોદ એમ. પુત્ર 19/6/62 પરિણીત ધીરજલાલ ડી. રાઠોડ, માધાપર ધો. 10 પાસ ધંધો કુકમા    
114.   પરમાર આશા વિનોદ પુત્રવધુ 13/8/71 પરિણીત નાસિક ધો. 8 પાસ ઘરકામ કુકમા    
115.   પરમાર વૈશાલી વિનોદ પૌત્રી 13/2/89 અપરિણીત અંજાર ધો. 12 પાસ ઘરકામ કુકમા    
116.   પરમાર આશિષ વિનોદ પૌત્ર 31/8/91 અપરિણીત અંજાર ધો. 10 પાસ અભ્યાસ કુકમા    
117. H-31 પરમાર અશ્વિન હરીલાલ પોતે 55 વર્ષ પરિણીત ભાણજીભાઇ વેગડ, કુંભારીયા ધો. 10 પાસ ફોટોગ્રાફી અંજાર      નવરંગ સ્ટુડિયો, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9925569010, 9723446363
118.   પરમાર પુષ્પા અશ્વિનભાઇ પત્ની 47 વર્ષ પરિણીત ભવાનજી રાઠોડ, માધાપર પીટીસી ઘરકામ અંજાર     
119.   પરમાર યોગેશ અશ્વિનભાઇ પુત્ર 26 વર્ષ અપરિણીત ગાંગજી મેઘજી ચૌહાણ, ખેડબ્રહ્મા આઇ.ટી.આઇ. નોકરી અંજાર     
120.   પરમાર ધારા અશ્વિનભાઇ પુત્રી 24 વર્ષ અપરિણીત ગાંગજી મેઘજી ચૌહાણ, ખેડબ્રહ્મા બી.એ. ઘરકામ અંજાર     
121.   પરમાર કેતન અશ્વિનભાઇ પુત્ર 22 વર્ષ અપરિણીત ગાંગજી મેઘજી ચૌહાણ, ખેડબ્રહ્મા બી. કોમ ધંધો અંજાર     
122. H-32 પરમાર કાન્તાબેન ગોકળ પોતે 9/10/2020 પરિણીત જાંબુળી ધો. 7 પાસ   હાજાપર   2,100/- શાકમાર્કેટની પાછળ શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9714823055
123. H-33 પરમાર વસંતબેન વલમજી પોતે 3/9/1946 પરિણીત ભુજ બી.એ. ચાલુ નિવૃત       લક્ષ્મીકૃપા, સુરક્ષાનગરની પાછળ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં. (02832) 242931,
124.   પરમાર મેહુલ વલમજી પુત્ર 16/7/82 પરિણીત ભુજ ધો. 10 પાસ રેડીમેઇડ સ્ટોર કુકમા    
125.   પરમાર નીલેશકુમાર વલમજી પુત્ર 6/11/1983 અપરિણીત ભુજ ધો. 10 પાસ - કુકમા    
126.   પરમાર આરતી મેહુલકુમાર પુત્રવધુ 14/2/86 પરિણીત માંડવી ધો. 7 પાસ ઘરકામ કુકમા    
127.   પરમાર વૈશાલી નીલેશકુમાર પુત્રવધુ 19/2/10 પરિણીત ભુજ P.T.C ઘરકામ      
128.   પરમાર મોશ્રીતા નીલેશકુમાર પૌત્રી 5/10/11 અપરિણીત ભુજ          
129.   પરમાર પ્રથમકુમાર મેહુલકુમાર પૌત્ર 19/4/08 અપરિણીત માંડવી - - કુકમા    
130. H-34 પરમાર નીતિન નોંધજી પોતે 13/5/68 પરિણીત સ્વ. દયારામ જીવરામ ટાંક, કુકમા બી.કોમ નિવૃત કુકમા     કવન કુંજ, પ્લોટ નં. 202, યક્ષ મંદિર પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 934335937
131.   પરમાર જયશ્રી નીતિન પત્ની 19/11/74 પરિણીત વિશ્રામ પુંજા સોલંકી, માધાપર પીટીસી શિક્ષિકા કુકમા    
132.   પરમાર કવત નીતિન પુત્ર 4/3/2001 અપરિણીત લગધીર ભારમલ ચૌહાણ, કુકમા ધો. 3 પાસ અભ્યાસ કુકમા    
133. H-35 પરમાર અરૂણભાઇ રણછોડ પોતે 5/1/1952 પરિણીત માવજી પંચાણ ટાંક, કુકમા પીએચડી નોકરી કુકમા     યક્ષ મંદિર પાસે, શીવમ પાર્ક રોડ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9979503320
134.   પરમાર આશાબેન અરૂણભાઇ પત્ની 22/4/54 પરિણીત સ્વ. કાનજી વાઘેલા, કુકમા ધો. 10 પાસ - કુકમા    
135.   પરમાર દેવાંગ અરૂણભાઇ પુત્ર 7/12/1981 પરિણીત સ્વ. જેરામ પુંજા, કુકમા એમએસસી નોકરી કુકમા    
136.   પરમાર પૂજા દેવાંગ પુત્રવધુ 20/10/85 પરિણીત કેશવજી ભચુ વેગડ, નાગલપર એમએ - કુકમા    
137. H-36 પરમાર બાબુલાલ અરજણ પોતે 8/12/1955 અપરિણીત ખીમજીભાઇ લીરાભાઇ ટાંક, સિનુગ્રા ધો. 10 પાસ એસ્ટેટબ્રોકર હાજાપર     21, શ્રીજીનગર, જુનાવાસ, માધાપર, ટે. નં. (02832) 332290, મો. 9825297341
138. H-37 પરમાર મહેશકુમાર નિરંજન દાના પોતે 16/05/51 પરિણીત કરશન રઘુ ચૌહાણ, નાગોર બીએડ નોકરી કુકમા     વિશાલનગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, ટે. નં. (02832) 242775, મો. 9428818843, 9924932604
139.   પરમાર ચંદાબેન મહેશકુમાર પત્ની 1/4/1956 પરિણીત ત્રિકમજી જીવણ ટાંક, સિનોગ્રા પીટીસી - કુકમા    
140.   પરમાર સુચેતા મહેશકુમાર પુત્રી 28/10/82 અપરિણીત શાંતિલાલ પ્રેમજી સાવરીયા કુંભારીયા, આબુરોડ બી.એ. - કુકમા    
141.   પરમાર રવિરાજન મહેશકુમાર પુત્ર 5/10/1986 અપરિણીત શાંતિલાલ પ્રેમજી સાવરીયા કુંભારીયા, આબુરોડ ડી.ઇ - કુકમા    
142.   પરમાર પ્રતિક મહેશકુમાર પુત્ર 15/10/73 અપરિણીત શાંતિલાલ પ્રેમજી સાવરીયા કુંભારીયા, આબુરોડ ધો. 8 ચાલુ - કુકમા    
143. H-38 પરમાર શીવલાલ કાન્તીલાલ પોતે 4/7/1969 પરિણીત વેલજી પ્રેમજી વેગડ, અંજાર આઈ.ટી.આઇ નોકરી, જીઇબી કુકમા     સરસ્વતી વિદ્યાલય સામે, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9909938358
144.   પરમાર પ્રીતી શીવલાલ પત્ની 10/6/1976 પરિણીત જાંબુળી ધો. 12 પાસ ઘરકામ કુકમા    
145.   પરમાર હીરલ શીવલાલ પુત્રી 16/6/96 અપરિણીત કાન્તીલાલ રણછોડ યાદવ, હાજાપર ધો. 7 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
146.   પરમાર મોહીની શીવલાલ પુત્રી 12/8/1999 અપરિણીત કાન્તીલાલ રણછોડ યાદવ, હાજાપર ધો. 5 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
147. H-39 પરમાર દિલીપ રતિલાલ પોતે 3/5/1961 પરિણીત ગોકળ મુળજી રાઠોડ, માધાપર ધો. 9 ચાલુ ધંધો કુકમા     મિસ્ત્રી સમાજવાડીશેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં. (02832) 242441
148.   પરમાર ભારતી દિલીપભાઇ પત્ની 43 વર્ષ પરિણીત અમૃતલાલ કેશવજી રાઠોડ, દેવળીયા ધો. 7 પાસ ઘરકામ કુકમા    
149.   પરમાર મોહિત દિલીપભાઇ પુત્ર 11/1/1993 અપરિણીત દિપક મોહનભાઇ ચૌહાણ, આદીપુર BCA અભ્યાસ કુકમા    
150.   પરમાર દિપ દિલીપભાઇ પુત્ર 2/12/1995 અપરિણીત ભુજ ડીપ્લોમા અભ્યાસ કુકમા    
151. H-40 પરમાર નિલેશ ભવાનભાઇ પોતે 40 વર્ષ પરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ વ્યવસાય કુકમા     માર્થોનગર, મ.નં. 20, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ
152.   પરમાર હર્ષિદા નિલેશભાઇ પત્ની 35 વર્ષ પરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ કુકમા    
153.   પરમાર તેજશ નિલેશભાઇ પુત્ર 11 વર્ષ અપરિણીત બીહાર ધો. 7 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
154.   પરમાર હર્ષ નિલેશભાઇ પુત્ર 6 વર્ષ અપરિણીત બીહાર ધો. 2 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
155. H-41 પરમાર મહેન્દ્રભાઇ ભવાનજીભાઇ પોતે 7/7/1962 પરિણીત કુકમા આઇ.ટી.આઇ. નોકરી કુકમા     28 અર્જુનનિવાસ, ગ્રામ લક્ષ્મી સોસાયટી, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9913113422
156.   પરમાર હિનાબેન મહેન્દ્ર પત્ની 5/1/1969 પરિણીત જબલપુર બી.એ. ઘરકામ કુકમા    
157.   પરમાર કરણ મહેન્દ્ર પુત્ર 11/9/1993 અપરિણીત અમરાવતી BCA અભ્યાસ કુકમા    
158.   પરમાર માન્સી મહેન્દ્રભાઇ પુત્રી 6/6/2002 અપરિણીત અમરાવતી ધો. 4 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
159. H-42 પરમાર ચિમનભાઇ શિવજી પોતે 3/11/1962 પરિણીત કુકમા ધો. 7 પાસ નોકરી કુકમા   6,000/- એમ.એસ.વી. હાઇસ્કૂલની પાછળ, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9978221246
160.   પરમાર ચંપાબેન ચિમનલાલ પત્ની 14/1/79 પરિણીત લોહારીયા ધો. 10 પાસ ઘરકામ કુકમા    
161.   પરમાર નિશાંત ચિમનલાલ પુત્ર 10/4/1993 અપરિણીત કેશવજી હરજી પરમાર, પરલી આઇ.ટી.આઇ. અભ્યાસ કુકમા    
162.   પરમાર જીત ચિમનલાલ પુત્ર 25/12/96 અપરિણીત કેશવજી હરજી પરમાર, પરલી ધો. 12 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
163. H-43 પરમાર મુકુંદભાઇ દયારામ પોતે 13/05/56 પરિણીત માધાપર ધો. 8 પાસ ધંધો કુકમા     લોકલ બોર્ડની પાછળ , રણકો, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9377642457, 982558880
164.   પરમાર મંજુલાબેન મુકુંદભાઇ પત્ની 30/12/62 પરિણીત માધાપર ધો. 8 પાસ - કુકમા    
165.   પરમાર પ્રકાશ મુકુંદભાઇ પુત્ર 23/4/86 પરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ નોકરી કુકમા    
166.   પરમાર નેહલ પ્રકાશ પુત્રવધુ 27/4/86 પરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ   કુકમા    
167.   પરમાર સૌમ્ય પ્રકાશ પૌત્ર 26/11/2009 અપરિણીત માધાપર     કુકમા    
168. H-44 પરમાર શિવજીભાઇ પ્રેમજી પુત્ર 29/12/39 પરિણીત કુકમા ધો. 10 પાસ નિવૃત કુકમા     ઠાકર મંદિર આગળ, મેઇન રોડ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ
169.   પરમાર ગૌરીબેન શીવજી પોતે 8/6/1946 પરિણીત માધાપર ધો. 7 પાસ - કુકમા    
170. H-45 પરમાર અમૃતલાલ માવજી પોતે 62 વર્ષ પરિણીત રેહા ધો. 4 પાસ નિવૃત કુકમા     મંદિરની બાજુવાળી શેરી, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ
171.   પરમાર સરસ્વતીબેન અમૃતલાલ પત્ની 56 વર્ષ પરિણીત કુકમા ધો. 5 પાસ - કુકમા    
172.   પરમાર પરેશ અમૃતલાલ પુત્ર 39 વર્ષ પરિણીત માધાપર ધો. 5 પાસ કડીયાકામ કુકમા    
173.   પરમાર પ્રવિણા પરેશ પુત્રવધુ 35 વર્ષ પરિણીત નાગલપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ કુકમા    
174.   પરમાર પ્રીતી પરેશ પૌત્રી 14 વર્ષ અપરિણીત અંજાર ધો. 9 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
175.   પરમાર મૈત્રી પરેશ પૌત્રી 8 વર્ષ અપરિણીત અંજાર ધો. 3 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
176.   પરમાર ભારદ્વજ પરેશ પૌત્ર 7 વર્ષ અપરિણીત અંજાર ધો. 2 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
177. H-46 પરમાર કાન્તીલાલ કરસન પોતે 65 વર્ષ અપરિણીત કરમણ રાજા યાદવ, કુકમા ધો. 7 પાસ નિવૃત માધાપર     કંડાવારી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, ટે. નં. (02832) 242249
178.   પરમાર જેન્તીલાલ કરસન ભાઇ 24/11/55 પરિણીત કરમણ રાજા યાદવ, કુકમા ધો. 10 પાસ નોકરી માધાપર O Po. 5,000/-
179.   પરમાર જ્યોત્સના જેન્તીલાલ ભાભી 13/6/68 પરિણીત ચંદિયા ધો. 12 પાસ ઘરકામ માધાપર A Po.  
180.   પરમાર ગ્રિશા જેન્તીલાલ ભત્રીજી 16/6/98 અપરિણીત ચંદિયા ધો. 10 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર O Po.  
181. H-47 પરમાર રતીલાલ શિવજી પોતે 22/12/35 પરિણીત જેરામ રાઠોડ, કુકમા ધો. 10 પાસ નિવૃત કુકમા     સમાજવાડી સામે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9978321203
182.   પરમાર રંભાબેન રતીલાલ પત્ની 23/1/40 પરિણીત કરસન રામજી પરમાર, કુકમા ધો. 5 પાસ ઘરકામ કુકમા    
183. H-48 પરમાર દલપત વસ્તાભાઇ પોતે 14/3/40 પરિણીત ડાયા ભાણજી પરમાર , રેહા ધો. 12 પાસ નિવૃત લોવારીયા     ખેતરપાળ દાદા મંદિર પાછળ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ
184.   પરમાર કન્હૈયા દલપતભાઇ પુત્ર 15/1/81 પરિણીત પ્રવીણચંદ હીરજી ચૌહાણ બીએસસી નોકરી લોવારીયા    
185.   પરમાર માલતીબેન કન્હૈયાભાઈ પત્ની 11/7/86 પરિણીત અંજાર બીએસસી/બી.એડ - --    
186.   પરમાર જતિન કન્હૈયા પૌત્ર 6/10/2011 અપરિણીત અંજાર - - ---    
187. H-49 પરમાર રામજી વિશ્રામ પોતે 88 વર્ષ પરિણીત ચૌહાણ માંડણ લાલજી, રેહા ધો. 4 પાસ નિવૃત હાજાપર     ઝીલ, 10-એ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં. (02832) 242129, મો. 9426788640, 9824142109, 9974815923
188.   પરમાર પાર્વતી રામજી પત્ની 80 વર્ષ પરિણીત લીરામા, નાગલપર ધો. 6 પાસ - હાજાપર    
189.   પરમાર રાઘવજી રામજી પુત્ર 12/6/1951 પરિણીત કલ્યાણ લીરા ચૌહાણ, કુકમા બીએસસી નોકરી હાજાપર    
190.   પરમાર અનસૂયાબેન રાઘવજી પુત્રવધુ 5/10/1954 પરિણીત હરજીવન નથુ સોલંકી, માધાપર ધો. 10 પાસ - હાજાપર    
191.   પરમાર સુહાસ રાઘવજી પૌત્ર 11/1/1978 પરિણીત રણછોડ હીરજી ચૌહાણ, રેહા બી.કોમ ફોટોગ્રાફી હાજાપર    
192.   પરમાર પરિમલ રાઘવજી પૌત્ર 10/6/1981 અપરિણીત રણછોડ હીરજી ચૌહાણ, રેહા એમ.એડ શિક્ષક હાજાપર    
193.   પરમાર કોમલબેન સુહાસ પૌત્રવધુ 7/11/1983 પરિણીત જગદીશ હેમરાજ ચૌહાણ, પડપાધર ધો. 12 પાસ - હાજાપર    
194. H-50 પરમાર જેઠાલાલ રામજી પોતે 10/5/2029 પરિણીત સ્વ. કાનજી નારાણ વાઘેલા, રેહા ધો. 10 નિવૃત હાજાપર     શીવનગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે.નં. (02832) 241621, મો. 9825634492
195.   પરમાર મણીબેન જેઠાલાલ પત્ની - પરિણીત સ્વ. માવજી ગોહિલ, સિનોગ્રા ધો. 7 નિવૃત હાજાપર    
196. H-51 પરમાર લુકેન્દ્ર મુળજી પોતે 5/1/1950 પરિણીત રેહા ધો. 9 પાસ - રેહા     વિશાલનગર, બી-32, રાધા-કૃષ્ણ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9426972445, 9426972446
197.   પરમાર કમળા લુકેન્દ્ર પત્ની - પરિણીત રેહા ધો. 7 પાસ - રેહા    
198.   પરમાર નિરંજન લુકેન્દ્ર પુત્ર 11/8/1983 અપરિણીત રેહા ધો. 12 સાયન્સ નોકરી રેહા    
199.   પરમાર પ્રિતી લુકેન્દ્ર પુત્રી 12/1/1985 અપરિણીત રેહા પ્રિ.પીટીસી ટ્યૂશન કલાસીસ રેહા    
200. H-52 પરમાર રમેશ ભવાનજી પોતે 8/5/1963 પરિણીત સ્વ. પ્રેમજી કુંવરજી ધો. 12 પાસ નોકરી કુકમા     હરિ કોમ્પલેક્સ, મ. નં. 11, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9978174888
201.   પરમાર રોનક રમેશભાઇ પુત્ર 9/4/1993 અપરિણીત - ધો. 11 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
202.   પરમાર કિશન રમેશભાઇ પુત્ર 10/12/1995 અપરિણીત - ધો. 8 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
203. H-53 પરમાર મુળરાજ વેલજી પોતે 29/8/63 પરિણીત સ્વ. વાલજી. ચૌહાણ, કુકમા ધો. 7 પાસ ધંધો કુકમા     ગાયત્રી સોસાયટી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 942766169
204.   પરમાર વર્શે મુળરાજ પત્ની 15/3/65 પરિણીત અંજાર ધો. 10 પાસ ઘરકામ કુકમા    
205.   પરમાર યામિની પરમાર પુત્રી 25/1/87 અપરિણીત મોરાર નારાણ ગોહિલ, અંજાર બી.સી.એ. અભ્યાસ કુકમા    
206.   પરમાર અક્ષય મુળરાજ પુત્ર 12/7/1993 અપરિણીત મોરાર નારાણ ગોહિલ, અંજાર ધો. 11 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
207. H-54 પરમાર ધમેન્દ્રભાઇ શીવજી પોતે 42 વર્ષ પરિણીત કેશવજી હરજી પરમાર, લોવારીયા ધો. 8 પાસ નોકરી કુકમા     એમ.એસ.વી.હાઇસ્કુલનની પાછળ, વાગડીયા બજાર, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. 
208.   પરમાર ચંપા ધમેન્દ્ર પત્ની 39 વર્ષ પરિણીત જાંબુળી ધો. 9 પાસ ઘરકામ કુકમા    
209.   પરમાર નીશાંત ધમેન્દ્ર પુત્ર 15 વર્ષ અપરિણીત કેશવજી હરજી પરમાર, લોવારીયા ધો. 10 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
210.   પરમાર જીત ધમેન્દ્ર પુત્ર 12 વર્ષ અપરિણીત કેશવજી હરજી પરમાર, લોવારીયા ધો. 8 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
211. H-55 પરમાર ભારતીબેન ઘનજી પોતે 13/7/56 ગં.સ્વ. શાંતિલાલ પરમાર, હાજાપર ધો. 7 પાસ નોકરી કુકમા B 20,000/- શક્તિનગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9429042540 મો. 9825310835
212.   પરમાર અરવિંદ ધનજી પુત્ર 25/12/74 અપરિણીત ભવાન પેથા ચૌહાણ, રેહા ધો. 8 પાસ ધંધો કુકમા O 7,000/-
213. H-56 પરમાર હરીરામ રઘુભાઇ પોતે 18/1048 પરિણીત હીરજી લાલજી પરમાર, હાજાપર ધો. 10 પાસ નિવૃત કુકમા A Po. 10,000/- મેઇન બજાર, શાકમાર્કેટ પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 787415395, 7874153695
214.   પરમાર જયશ્રી હરીરામ પત્ની 18/12/52 પરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ કુકમા    
215. H-57 પરમાર નિમર્ળાબેન દેવરામભાઇ પોતે   વિધવા નાગલપર   નિવૃત હાજાપર     હરીઓમકોમ્પલેક્ષની બાજુમાં, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9714549887
216.   પરમાર રાજેશ દેવરામભાઇ પુત્ર 3/11/1975 અપરિણીત નાગલપર આઇ.ટી.આઇ. નોકરી હાજાપર    
217. H-58 પરમાર નરેન્દ્ર રતિલાલ પોતે 9/7/1965 પરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ મિસ્ત્રી કુકમા A=Ve