શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> સોલંકી
સોલંકી
 
 
ક્રમ કુટુંબનો
ક્રમ નં

નામ
 

કુટુંબનો વડાસાથે નોસંબંધ જન્મ તારિખ પરિણીત / અપરિણીત મોસાળ
 
અભ્યાસ
 
વ્યવસાયિક પ્રવુત કચ્‍છમાં મુળ ગામ બ્લડગ્રુપ માસિક આવક સરનામું
1. S-1 સોલંકી ધરમસિંહ ધનજીભાઇ પોતે 3/8/1941 પરિણીત નાગોર આઇ.ટી.આઇ. બીઝનેશ માધાપર     શક્તિનગર સોસાયટી, પ્લોટ નં-15, સોરઠીયા સમાજવાડી પાછળ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9825369637, ટે.નં. 02832 241933
2.   સોલંકી રંજનબેન ધરમસિંહ પત્ની 2/6/1946 પરિણીત અમદાવાદ ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર    
3.   સોલંકી દિપેશ ધરમસિંહ પુત્ર 9/5/1976 પરિણીત અમદાવાદ બી.કોમ. બીઝનેશ માધાપર    
4.   સોલંકી ચારૂલ દિપેશ પુત્રવધુ 12/8/1978 પરિણીત અમદાવાદ એમ.એ. ઘરકામ માધાપર    
5.   સોલંકી ઇશા દિપેશ પૌત્રી 7/3/2004 અપરિણીત અમદાવાદ બાલમંદિર અભ્યાસ માધાપર    
6. S-2 સોલંકી અશ્વિન ધરમસિંહ પોતે 22/9/67 પરિણીત અમદાવાદ ડ્રાફ્ટ. મીકેનિકલ બીઝનેશ માધાપર     પ્લોટ નં. 17, શક્તિનગર, સોરઠિયા સમાજવાડીની પાછળ, જુનાવાસ, માધાપર, તા.ભુજ-કચ્છ. મો. 9427768734
7.   સોલંકી સુનિતા અશ્વિનભાઇ પત્ની 8/2/1970 પરિણીત જયપુર બી.એ. ઘરકામ માધાપર      
8.   સોલંકી જીનાલી અશ્વિનભાઇ પુત્રી 9/6/1993 અપરિણીત જયપુર B.C.A અભ્યાસ માધાપર      
9.   સોલંકી અદિતી અશ્વિનભાઇ પુત્રી 7/5/1997 અપરિણીત જયપુર ધો. 11 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર      
10.   સોલંકી તિર્થ અશ્વિનભાઇ પુત્રી 5/1/2005 અપરિણીત જયપુર ધો. 3 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર      
11. S-3 સોલંકી જયેશ ધરમસિંહ પોતે 18/10/69 પરિણીત અમદાવાદ ધો. 10 પાસ વર્કશોપ માધાપર     પ્લોટ નં. 16, શક્તિનગર, સોરઠિયા સમાજવાડીની પાછળ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9825422950
12.   સોલંકી દર્શના જયેશ પત્ની 26/12/71 પરિણીત ચંદીયા બી.એ. ઘરકામ માધાપર      
13.   સોલંકી કાજલ જયેશ પુત્રી 11/8/1996 અપરિણીત ગાંધીધામ ધો. 12 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર      
14.   સોલંકી દેવેન જયેશ પુત્ર 26/9/99 અપરિણીત ગાંધીધામ ધો. 8 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર      
15. S-4 સોલંકી મુક્તા હેમરાજભાઇ પોતે 52 વર્ષ પરિણીત રેહા ધો. 7 પાસ મજુરી જાબુંડી     જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
16. S-5 સોલંકી કિરણકુમાર ધરમસિંહ પોતે 26/5/71 પરિણીત અમદાવાદ એમ.એસ.સી. બીઝનેશ માધાપર     શક્તિનગર, સોરઠીયા સમાજવાડીની પાછળ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9427130548, મો. 9426382755
17.   સોલંકી અલ્પાબેન કિરણ પત્ની 17/11/75 પરિણીત માધાપર બી.કોમ ઘરકામ માધાપર      
18.   સોલંકી કૃપેન કિરણ પુત્ર 31/3/01 અપરિણીત ગાંધીધામ ધો. 3 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર      
19.   સોલંકી રોનીત કિરણ પુત્ર 9/9/2005 અપરિણીત ગાંધીધામ બાલમંદિર અભ્યાસ માધાપર      
20. S-6 સોલંકી દિલીપભાઇ પ્રાગજી પોતે - પરિણીત રત્નાભાઇ ગોવિંદ ચૌહાણ, માધાપર ધો. 10 પાસ નોકરી માધાપર     લાખુભાવારી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં.  02832 326552
21.   સોલંકી રેખાબેન દિલીપભાઇ પત્ની 11/4/1972 પરિણીત અમૃતલાલ કરમશી રાઠોડ, દેવલિયા ધો. 9 પાસ ઘરકામ માધાપર      
22.   સોલંકી જયાબેન પ્રાગજી માતા 75 વર્ષ પરિણીત કુંવરજી, અંજાર - ઘરકામ માધાપર      
23.   સોલંકી કેવલ દિલીપભાઇ પુત્ર 3/3/1993 અપરિણીત નાગલપર ધો. B.C.A. અભ્યાસ માધાપર      
24.   સોલંકી ઉષાબેન પ્રાગજી બહેન 45 વર્ષ અપરિણીત રત્નાભાઇ ગોવિંદ ચૌહાણ, માધાપર ધો. 7 પાસ ઘરકામ માધાપર      
25.   સોલંકી જયસુખ પ્રાગજી ભાઇ 1/5/1972 અપરિણીત રત્નાભાઇ ગોવિંદ ચૌહાણ, માધાપર આઇ.ટી.આઇ. નોકરી માધાપર      
26. S-7 સોલંકી મણિલાલ ડાહ્યાલાલ પોતે 45 વર્ષ પરિણીત રેહા ધો. 7 પાસ નોકરી માધાપર     માર્થોનગર, મ.નં. 49, નવાવાસ, તા. ભુજ-કચ્છ.
27.   સોલંકી નૈના મણિલાલ  પત્ની 25/12/60 પરિણીત ગ્વાલીયર એસ.એસ.સી. ઘરકામ માધાપર      
28.   સોલંકી હિતેશ મણિલાલ પુત્રી 19/4/94 અપરિણીત વડોદરા ધો. 9 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર      
29.   સોલંકી નીરજ મણિલાલ પુત્ર 2/2/1996 અપરિણીત વડોદરા ધો. 5 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર      
30. S-8 સોલંકી વિનોદભાઇ પુરૂષોત્તમ પોતે 20/11/56 પરિણીત રણછોડ મનજી વરૂ, માધાપર એસ.એસ.સી. માઇનીંગ, ખેતી માધાપર     જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9925229079, મો. 9925229485, મો. 9925233580, ટે. નં. 02832 241196
31.   સોલંકી નીતાબેન વિનોદભાઇ પત્ની 14/2/66 પરિણીત રણછોડ કચરા રાઠોડ, માધાપર એસ.એસ.સી. ઘરકામ માધાપર      
32.   સોલંકી મોહિત વિનોદભાઇ પુત્ર 13/3/87 અપરિણીત પુરૂષોતમ રણછોડ રાઠોડ, માધાપર એમ.બી.એ. માઇનીંગ ખેતીવાડી માધાપર      
33.   સોલંકી મૈત્રી વિનોદભાઇ પુત્રી 11/8/1991 અપરિણીત પુરૂષોતમ રણછોડ રાઠોડ, માધાપર ધો. 12 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર      
34. S-9 સોલંકી પુરૂષોત્તમ ડાહ્યાભાઇ પોતે 17/7/26 પરિણીત ગોવિંદ હરજી પરમાર, કુકમા ધો. 10 પાસ માઇનીંગ ફાર્મીંગ માધાપર     જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, ટે. નં. 02832 240596, મો. 9825428100, મો. 9925229074
35.   સોલંકી પુષ્પાબેન પુરૂષોતમ પત્ની - પરિણીત માવજી પુંજા ચૌહાણ, નાગોર ધો. 5 પાસ નિવૃતિ માધાપર      
36.   સોલંકી મનોજ પુરૂષોતમ પુત્ર 5/9/1964 પરિણીત રણછોડ કાનજી વરૂ, માધાપર એલ.એલ.બી. મા.ફા.ઓરગે. માધાપર      
37.   સોલંકી ઇન્દુબેન મનોજભાઇ પુત્રવધુ 13/8/71 પરિણીત શીવજી રામજી રાઠોડ, માધાપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર      
38.   સોલંકી જયદીપ મનોજભાઇ પૌત્ર 28/12/92 અપરિણીત શીવજી પ્રેમજી પરમાર, માધાપર ધો. 11 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર      
39.   સોલંકી જયમીત મનોજભાઇ પૌત્ર 10/1/1997 અપરિણીત શીવજી પ્રેમજી પરમાર, માધાપર ધો. 7 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર      
40. S-10 સોલંકી કાંતીલાલ ડાહ્યાલાલ પોતે 42 વર્ષ પરિણીત રેહા ધો. 4 પાસ નોકરી માધાપર   5,000/- મ.નં. 2, માર્થોનગર, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ કચ્છ.
મો. 9913030890
41.   સોલંકી રીતાબેન કાંતીલાલ પત્ની 40 વર્ષ પરિણીત ખંભરા ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર    
42.   સોલંકી રીતેશ કાંતીલાલ પુત્ર 4/8/1992 અપરિણીત ઓરીસ્સા ધો. 8 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર   5,000/-
43.   સોલંકી ભરત કાંતીલાલ પુત્ર 31/12/94 અપરિણીત ઓરીસ્સા ધો. 9 પાસ અભ્યાસ માધાપર   3,000/-
44.   સોલંકી નેહા કાંતીલાલ પુત્રી 19/01/97 અપરિણીત ઓરીસ્સા ધો. 6 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
45. S-11 સોલંકી પુષ્પાબેન જયંતિલાલ પોતે 60 વર્ષ - રણછોડ દેવસી પરમાર, હાજાપર ધો. 5 પાસ - માધાપર     ટાંકાવારી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ
46.   સોલંકી દિનેશ જયંતિલાલ પુત્ર 20/6/78 અપરિણીત કાંતીલાલ શામજી વાઘેલા, ભુજ ધો. 10 પાસ મેકેનીક ઓટોપાર્ટસ માધાપર      
47. S-12 સોલંકી જમનાબેન શીવજી પોતે 86 વર્ષ પરિણીત નારાણ વાલા ટાંક, કુકમા ધો. 1 પાસ નિવૃતિ માધાપર     મેઇન રોડ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9375757901, ટે. નં. 02832- 241909
48.   સોલંકી નિર્મળાબેન દયારામ પુત્રવધુ 4/4/1947 પરિણીત કુકમા શાળાંત નિવૃતિ માધાપર      
49.   સોલંકી દિપેશ દયારામ પૌત્ર 12/4/1972 પરિણીત ત્રિભુવન હિરજી યાદવ, હાજાપર બી.એસ.સી.બી.એડ. નોકરી માધાપર      
50.   સોલંકી દિપા દિપેશ પૌત્રવધુ 25/8/75 પરિણીત અંજાર બી.કોમ ઘરકામ માધાપર      
51.   સોલંકી દષ્ટિ દિપેશ પ્રપૌત્રી 18/5/01 અપરિણીત હિરેન એન. ચાવડા, ગાંધીધામ ધો. 3 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર      
52.   સોલંકી અમી દિપેશ પ્રપૌત્રી 11/3/2008 અપરિણીત હિરેન એન. ચાવડા, ગાંધીધામ - - માધાપર      
53. S-13 સોલંકી અરૂણભાઇ શીવજી પોતે 21/10/64 પરિણીત રેહા ધો. 8 પાસ નોકરી રેહા     મફતનગર, ગાયત્રી મંદિર સામે, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.

મો. 9099816825

54.   સોલંકી ભાનુબેન અરૂણભાઇ પત્ની 1-1-1967 પરિણીત ગાંધીધામ ધો. 7 પાસ ઘરકામ રેહા      
55.   સોલંકી પ્રકાશ અરૂણભાઇ પુત્ર 15/5/89 અપરિણીત દબડા ધો. 9 પાસ નોકરી રેહા      
56.   સોલંકી કલ્પના અરૂણભાઇ પુત્રી 7/7/2005 અપરિણીત દબડા ધો. 3 પાસ - રેહા      
57. S-14 સોલંકી જમનાબેન ભાણજી પોતે 76 વર્ષ પરિણીત નાગોર - ઘરકામ જાબુંડી     પીપળા શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
58.   સોલંકી કીરણ ભાણજી પુત્ર 21/10/65 પરિણીત નાગોર - - જાબુંડી      
59.   સોલંકી ઉષા કીરણ પુત્રવધુ 27/04/71 પરિણીત જામનગર - ઘરકામ જાબુંડી      
60.   સોલંકી રીંકલ કીરણ પૌત્રી 21/8/93 અપરિણીત જામનગર ધો. 10 ચાલુ અભ્યાસ જાબુંડી      
61.   સોલંકી સાગર કીરણ પૌત્ર 3/2/1995 અપરિણીત જામનગર ધો. 9 ચાલુ અભ્યાસ જાબુંડી      
62. S-15 સોલંકી કાન્તીલાલ વિશ્રામ પોતે 10/4/1956 પરિણીત ગોકળ વસ્તા ચૌહાણ, રેહા ધો. 8 પાસ નોકરી માધાપર     મંદિરવાળી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9426789298, મો. 9427133945
63.   સોલંકી રૂપેશ કાન્તીલાલ પુત્ર 11/11/1985 અપરિણીત જીવરામ પ્રેમજી વરૂ, રાયગડા ધો. 8 ચાલુ નોકરી માધાપર      
64. S-16 સોલંકી જેન્તીલાલ ડાયાભાઇ પોતે - પરિણીત રેહા ધો. 3 પાસ - માધાપર     સ્વામી. નગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ., મો. 9879479954
65.   સોલંકી શારદાબેન જેન્તીલાલ પત્ની - પરિણીત કાન્તીલાલ રવજી પરમાર, નાગલપર ધો. 3 પાસ - માધાપર      
66.   સોલંકી મનોજકુમાર જેન્તીલાલ પુત્ર 7/11/1985 પરિણીત કાન્તીલાલ રવજી પરમાર, સિનુગ્રા ધો. 8 પાસ કડીયાકામ માધાપર      
67.   સોલંકી મોહિની મનોજકુમાર પુત્રવધુ 14/5/89 પરિણીત કાન્તીલાલ રવજી પરમાર, સિનુગ્રા ધો. 7 પાસ - માધાપર      
68. S-17 સોલંકી રંજનબેન વૃજલાલ પોતે 4/8/1965 પરિણીત વલમજી પરષોતમ ટાંક, કુકમા ધો. 8 પાસ ઘરકામ કુકમા     શાક માર્કેટ પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
69.   સોલંકી ઉર્વશી વૃજલાલ પુત્રી 14/12/97 અપરિણીત કિશોર ભવાન યાદવ, હાજાપર ધો. 10 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા      
70.   સોલંકી દિપેન વૃજલાલ પુત્ર 15/1/97 અપરિણીત કિશોર ભવાન યાદવ, હાજાપર ધો. 10 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા      
71.   સોલંકી વિવેક વૃજલાલ પુત્ર 26/9/02 અપરિણીત કિશોર ભવાન યાદવ, હાજાપર ધો. 5 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા      
72. S-18 સોલંકી પ્રભુલાલ વેલજી પોતે 24/10/54 પરિણીત ડાયાલાલ ચૌહાણ, નાગોર ધો. 9 પાસ નોકરી વીડી     વીડી ફરીયું, જુનાવાસ માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં. 02832 243053, મો. 9925967132, 9726798961, 99787899404
73.   સોલંકી રશીલા પ્રભુલાલ પત્ની 15/9/58 પરિણીત રસીકભાઇ પરમાર, હાજાપર ધો. 7 પાસ ઘરકામ વીડી      
74.   સોલંકી દિપેશ પ્રભુલાલ પુત્ર 17/7/77 પરિણીત સુરેશ પ્રેમજી સોલંકી, ભુજ ધો. 10 પાસ ફેબ્રીકેશન વીડી      
75.   સોલંકી પ્રવિણા દિપેશ પુત્રવધુ 5/1/1980 પરિણીત નરસીભાઇ ટાંક, અંજાર ધો. 10 પાસ ઘરકામ વીડી      
76.   સોલંકી જીજ્ઞા પ્રભુલાલ પુત્રી 18/3/85 અપરિણીત સેરેશ પ્રેમજી સોલંકી, ભુજ ધો. 12 પાસ ઘરકામ વીડી      
77.   સોલંકી રૂપમ પ્રભુલાલ પુત્ર 23/10/87 અપરિણીત સુરેશ પ્રેમજી સોલંકી, ભુજ આઇ.ટી.આઇ. એપ્રેન્ટિસ વીડી      
78.   સોલંકી નિર્વિષા દિપેશ પૌત્રી 15/10/07 અપરિણીત હરીશભાઇ ટાંક, અંજાર - - વીડી      
79. S-19 સોલંકી ડાયાલાલ અર્જુન પોતે 75 વર્ષ પરિણીત કુકમા ડી.સી.ઇ. નિવૃત નાગોર B+Ve   નવીલાઇન, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં.  02832 240155
80.   સોલંકી સાવિત્રીબેન ડાયાલાલ પત્ની 65 વર્ષ પરિણીત હાજાપર ધો. 7 પાસ ઘરકામ નાગોર B-Ve  
81.   સોલંકી ઇલાબેન ડાયાલાલ પુત્રી 43 વર્ષ અપરિણીત માધાપર બી.એ. ચાલુ નોકરી નાગોર B-Ve  
82.   સોલંકી પરેશકુમાર ડાયાલાલ પુત્ર 40 વર્ષ પરિણીત માધાપર ડી.ઇ.ઇ. નોકરી નાગોર O+Ve  
83.   સોલંકી કાશ્મીરા પરેશ પુત્રવધુ 34 વર્ષ પરિણીત માધાપર પીટીસી નોકરી નાગોર B+Ve  
84.   સોલંકી સાહિલ પરેશ પૌત્ર 7 વર્ષ અપરિણીત માધાપર ધો. 2 ચાલુ અભ્યાસ નાગોર O+Ve  
85. S-20 સોલંકી મહેશભાઇ જીવરામ પોતે 22/11/51 પરિણીત હેમરાજ હરજી ચૌહાણ, કુકમા ધો. 3 પાસ નોકરી વીડી     વીડી ફળીયું, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ., ટે.નં. 02832 243052, મો. 9978218029, 9879517119, 9426977119
86.   સોલંકી સરસ્વતી મહેશભાઇ પત્ની - પરિણીત દામજી ખેતા ટાંક, ખંભરા - ઘરકામ વીડી    
87.   સોલંકી નિલેશ મહેશભાઇ પુત્ર 12/11/1977 પરિણીત ધરમશી હેમરાજ જેઠવા, અંજાર એમ.એ. નોકરી વીડી    
88.   સોલંકી પ્રીતીબેન નિલેશભાઇ પુત્રવધુ 16/8/80 પરિણીત ગિરીશ હીરજી ચૌહાણ, માધાપર બી.કોમ. ઘરકામ વીડી    
89.   સોલંકી નંદની નિલેશભાઇ પૌત્ર 9/10/2005 અપરિણીત ભાવેશ કનૈયાલાલ વેગડ, અંજાર નર્સરી અભ્યાસ વીડી    
90. S-21 સોલંકી રમણીક ધનજીભાઇ પોતે 16/2/56 પરિણીત માધવજી ચૌહાણ, નાગોર ધો. 5 પાસ ફેબ્રીકેશન માધાપર     ઠાકર મંદિર શેરી, શાક માર્કેટ પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9408437381
91.   સોલંકી ઉમાબેન રમણીકભાઇ પત્ની 5/12/1968 પરિણીત બેચરભાઇ વેગડ, અંજાર ધો. 8 પાસ સિલાઇકામ માધાપર    
92. S-22 સોલંકી ભુપેન્દ્ર ભાણજી પોતે 3/4/1962 પરિણીત આણંદા કલ્યાણ રાઠોડ ધો. 9 પાસ નોકરી માધાપર     વીડી ફળીયું, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.

મો. 9925447244

93.   સોલંકી કંચનબેન ભુપેન્દ્ર પત્ની 9/9/1969 પરિણીત કાન્તીભાઇ, સિનુગ્રા ધો. 7 પાસ ઘરકામ માધાપર    
94.   સોલંકી શશાંક ભુપેન્દ્ર પુત્રી 1/12/2003 અપરિણીત જેઠાલાલ વલમજી ટાંક, સિનુગ્રા અભ્યાસ ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
95. S-23 સોલંકી ચંદ્રકાન્ત ધનજીભાઇ પોતે 10/3/1959 પરિણીત માધવજીભાઇ ચૌહાણ, નાગોર આઇ.ટી.આઇ. ફેબ્રીકેશન માધાપર     ઠાકર મંદિરની બાજુમાં, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં. 02832 240023, 240034
96.   સોલંકી કિર્તીબેન ચંદ્રકાન્ત પત્ની 5/6/1962 પરિણીત લક્ષ્મણ ત્રિકમજી ચાવડા, સિનુગ્રા બી.એ. - માધાપર    
97.   સોલંકી અપૂર્વ ચંદ્રકાન્ત પુત્ર 22/5/90 અપરિણીત રવજી માધવજી ચૌહાણ, નાગલપર ફ્રે. ઇન્જી. નિવૃત માધાપર   20,000/-
98.   સોલંકી જમનાબેન ધનજીભાઇ બહેન 30/5/53 અપરિણીત માધવજી ચૌહાણ, નાગોર પીટીસી નિવૃત માધાપર    
99. S-24 સોલંકી હંસરાજભાઇ ભાણજી પોતે 15/4/51 પરિણીત કાન્તીલાલ આણંદા રાઠોડ, માધાપર ધો. 10 પાસ શાકભાજી માધાપર     ઠાકર મંદિરવાળી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9825911932
100.   સોલંકી પુષ્પાબેન હંસરાજ પત્ની 9/1/1960 પરિણીત ગોદિંયા ધો. 3 પાસ - માધાપર    
101.   સોલંકી શિલ્પા હંસરાજ પુત્રી 30/8/85 અપરિણીત ધીરજલાલ અરજણ પરમાર, લોહારિયા ધો. 12 પાસ - માધાપર    
102.   સોલંકી હેતલ હંસરાજ પુત્રી 23/8/87 અપરિણીત ધીરજલાલ અરજણ પરમાર, લોહારિયા ધો. 12 પાસ - માધાપર    
103. S-25 સોલંકી પરષોતમ જેરામ પોતે 1/5/1963 પરિણીત મુરજી જગમાલ, નાગોર ધો. 7 પાસ ડ્રાઇવીંગ જાબુંડી     માર્થોનગર, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9978735126
104.   સોલંકી દમયંતી પરષોતમ પત્ની 23/7/62 પરિણીત દયારામભાઇ, મુંબઇ ધો. 9 પાસ ઘરકામ જાબુંડી    
105.   સોલંકી મેહુલ પરષોતમ પુત્ર 1/10/1986 અપરિણીત રાજેશ એમ. ચાવડા, માધાપર ધો. 9 પાસ પ્લમ્બર
106. S-26 સોલંકી હેમરાજભાઇ ગોવિંદ પોતે 23/7/52 પરિણીત દેવજી રઘુ ચાવડા, માધાપર ધો. 7 પાસ ધંધો માધાપર     ઠાકર મંદિરવાળી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9879258938, મો.9099830219, ટે.નં. 02832 240858
107.   સોલંકી પ્રવિણાબેન હેમરાજ પત્ની 28/9/58 પરિણીત દેવળિયા ધો. 7 પાસ - માધાપર      
108.   સોલંકી નીતિન હેમરાજ પુત્ર 15/3/82 અપરિણીત દયારામ જાદવજી, કુંભારિયા ધો. 10 પાસ ધંધો માધાપર      
109.   સોલંકી રીના હેમરાજ પુત્રી 12/2/1985 અપરિણીત દયારામ જાદવજી, કુંભારિયા એમ.કોમ - માધાપર      
110. S-27 સોલંકી અમૃતબેન રામજી પોતે - પરિણીત કુકમા ધો. 7 પાસ - વીડી     શાક માર્કેટની પાછળની શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9879198582
111.   સોલંકી અજીત રામજી પુત્ર 13/6/77 અપરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ કન્ટ્રક્શન વીડી      
112.   સોલંકી અલ્પેશ રામજી પુત્ર 13/7/80 અપરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ - વીડી      
113.   સોલંકી રંજન રામજી પુત્રી 23/3/81 અપરિણીત માધાપર ધો. 12 પાસ બ્યુટી પાર્લર વીડી      
114.   સોલંકી અરવિંદ રામજી પુત્ર 15/5/85 અપરિણીત માધાપર ધો. 12 પાસ કન્ટ્રક્શન વીડી      
115.   ચૌહાણ શાંતાબેન ભાણજી બહેન 70 વર્ષ પરિણીત રેહા - - રેહા      
116. S-28 સોલંકી જીવરામ ભવાનજી પોતે 3/12/1930 પરિણીત લાલજી પ્રેમજી રાઠોડ, કુકમા ફાર્માશીષ્ટ નિવૃત માધાપર     ઠાકર મંદિરની બાજુમાં, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9377408285, ટે.નં. 02832 240545
117.   સોલંકી ડાહીબેન જીવરામ પત્ની 30/12/38 પરિણીત લાલજી પ્રેમજી રાઠોડ, કુકમા પીટીસી નિવૃત માધાપર      
118.   સોલંકી યજ્ઞેશ જીવરામ પુત્ર 24/10/60 પરિણીત રાજા ત્રિકુ રાઠોડ, કુકમા ડી.એમ.ઇ. બિઝનેસ માધાપર      
119.   સોલંકી જ્યોતિકા યજ્ઞેશ પુત્રવધુ 22/3/63 પરિણીત રાજા ત્રિકુ રાઠોડ, કુકમા - ઘરકામ માધાપર      
120.   સોલંકી નિરવ યજ્ઞેશ પૌત્ર 21/5/89 અપરિણીત રાજા ત્રિકુ રાઠોડ, કુકમા બી.ઇ. સિવીલ અભ્યાસ માધાપર      
121.   સોલંકી ઝીણીબેન રાજા બેન 31/5/31 વિધવા - શાળાંત નિવૃત માધાપર      
122. S-29 સોલંકી વિજય જસવંતલાલ પોતે 18 વર્ષ અપરિણીત નરભેરામ અર્જુન ટાંક, રેહા ધો. 8 પાસ સુથારીકામ માધાપર     માર્થોનગર, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
123. S-30 સોલંકી નિતીન દયારામ પોતે 12/8/1978 પરિણીત મોહનભાઇ માવજી વરૂ, ખંભરા ધો. 7 પાસ નોકરી માધાપર     પ્લોટ નં. બી-2, આઇયાનગર, કૃષ્ણ મારબલ પાછળ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9978321059
124.   સોલંકી કંચનબેન નિતીન પત્ની 25 વર્ષ પરિણીત - ધો. 9 પાસ - માધાપર      
125. S-31 સોલંકી વિનોદ પ્રેમજી પોતે 38 વર્ષ પરિણીત હાજાપર ધો. 10 પાસ કલરકામ રેહા     ઘનશ્યામ ચબુતરો, ગોવિંદ સામજી પરીયાનું મકાન, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
126.   સોલંકી ગીતા વિનોદ પત્ની 33 વર્ષ પરિણીત રેહા ધો. 7 પાસ ઘરકામ રેહા      
127.   સોલંકી હેતા વિનોદ પુત્રી 11 વર્ષ અપરિણીત - ધો. 6 ચાલુ અભ્યાસ રેહા      
128.   સોલંકી વિરલ વિનોદ પુત્ર 8 વર્ષ અપરિણીત - ધો. 3 પાસ અભ્યાસ રેહા      
129. S-32 સોલંકી જેઠાલાલ વિશ્રામ પોતે 1/6/1947 પરિણીત ગોકળ વસ્તા ચૌહાણ, રેહા એસ.એસ.સી. વેપાર માધાપર     મંદિરની બાજુની શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.  ટે.નં. 02832 240806, 9428473719, 9427273087, 9426985402
130.   સોલંકી હંસાબેન જેઠાલાલ પત્ની 18/8/54 પરિણીત નરશી નાનજી ચૌહાણ, રેહા શાળાંત ઘરકામ માધાપર      
131.   સોલંકી મનોજ જેઠાલાલ પુત્ર 16/11/76 પરિણીત ગોપાલજી વેલજી ચૌહાણ, રેહા એમ.સી.એ. નોકરી માધાપર      
132.   સોલંકી વૈશાલી મનોજ પુત્રવધુ 19/12/83 પરિણીત જીતીનભાઇ ટાંક, સિનુગ્રા બી.એસ.સી. ક્લાસીકલ ડાન્સ માધાપર      
133.   સોલંકી ક્રિશીવ મનોજ પૌત્ર 16/6/07 અપરિણીત જાદવજી રાઘવજી પરમાર, ખેડોઇ - - માધાપર      
134. S-33 સોલંકી પરસોતમ ભવાનજી પોતે 8/12/1953 પરિણીત ભાણજીભાઇ વાઘેલા, રેહા ધો. 8 પાસ વેપાર વીડી     વીડી ફરીયું, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો.  9909226039, મો. 9727004686
135.   સોલંકી હેમંક પરષોતમ પુત્ર 9/11/1983 પરિણીત વરજાંભાઇ દેવજી રાઠોડ, નાગલપર ધો. 10 પાસ વેપાર વીડી      
136.   સોલંકી સ્વેતા હેમંક પુત્રવધુ 31/10/87 પરિણીત અંજાર ધો. 7 પાસ વેપાર વીડી      
137.   સોલંકી જીનેશ હેમંક પૌત્ર 16/3/07 અપરિણીત જસવંતભાઇ રતીલાલ ચૌહાણ, ગળપાદર - - વીડી      
138. S-34 સોલંકી ભાણજી માવજી પોતે 5/6/1942 પરિણીત રતનશી દેવાનંદ યાદવ, હાજાપર ધો. 9 પાસ નિવૃત રેહા     બ્લોક નં. 8, આઇયાનગર, કૃષ્ણ મારબલની બાજુમાં, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે.નં. 02832 243226
139.   સોલંકી મનસુખ ભાણજી પુત્ર 9/1/1969 પરિણીત બલરામ દામજી પરમાર, હાજાપર બી.કોમ નોકરી રેહા      
140.   સોલંકી ઇન્દીરા ભાણજી પત્ની 7/9/1949 પરિણીત ભોજા ખોડા, રેહા ધો. 7 પાસ ઘરકામ રેહા      
141.   સોલંકી દક્ષા મનસુખ પુત્રવધુ 5/3/1972 પરિણીત કાન્તીલાલ રાઠોડ, અંજાર ધો. 9 પાસ ઘરકામ રેહા      
142.   સોલંકી પ્રતિમા ભાણજી પુત્રી 31/8/74 પરિણીત બલરામ દામજી પરમાર, હાજાપર બી.એ. નોકરી રેહા      
143.   સોલંકી વત્સ મનસુખ પૌત્ર 31/12/04 અપરિણીત - બાલમંદિર અભ્યાસ રેહા      
144.   સોલંકી જયકુમાર પ્રતીમા દોહિત્રો 21/8/02 અપરિણીત સોલંકી ભાણજી માવજી, માધાપર ધો. 2 ચાલુ અભ્યાસ રેહા      
145. S-35 સોલંકી મણીબેન ગાંગજી નાનીમાં 89 વર્ષ પરિણીત કાનજી ભોજા, હાજાપર ધો. 1 પાસ નિવૃત માધાપર     પીપડાશેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9824928250
146.   સોલંકી કાન્તાબેન ગાંગજી માતા 55 વર્ષ પરિણીત માધાપર ધો. 7 પાસ નિવૃત રેહા      
147.   ચૌહાણ દીપેશ વલમજી પુત્ર 1/2/1979 અપરિણીત માધાપર ધો. 8 પાસ મજુરી રેહા      
148. S-36 સોલંકી શાંતિલાલ ગાંગજી પોતે 15/10/48 પરિણીત પૂંજા નાનજી ચૌહાણ, માધાપર ધો. 8 પાસ નિવૃત માધાપર     માર્થોનગર, મ.નં. 65, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં. 02832 650952
149.   સોલંકી સવિતા શાંતિલાલ પત્ની 4/2/1955 પરિણીત શાંતિલાલ નાનાલાલ વરૂ, માધાપર એસ.એસ.સી. ઘરકામ માધાપર      
150.   સોલંકી હિરેન શાંતિલાલ પુત્ર 10/3/1979 અપરિણીત નાનાલાલ નારાણ વરૂ, માધાપર ધો. 10 પાસ નોકરી માધાપર      
151. S-37 સોલંકી ગૌરીબેન ખેતશી પોતે 55 વર્ષ પરિણીત અંજાર - - માધાપર     બસ સ્ટેશનવારી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9909072104
152.   સોલંકી પ્રદિપ ખેતશી પુત્ર 1978 અપરિણીત લીલાધર દયારામ ટાંક, અંજાર ધો. 7 પાસ કડીયાકામ માધાપર      
153. S-38 સોલંકી લગધીર ડાયાલાલ પોતે 20/1/59 પરિણીત રેહા ધો. 4 પાસ - માધાપર     આશાપુરા મંદિર ચોક, મહાવીર નગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9825961715
154.   સોલંકી હંસાબેન લગધીર પત્ની 23/6/63 પરિણીત ચંદિયા ધો. 7 પાસ - માધાપર      
155.   સોલંકી અંકુર લગધીર પુત્ર 21/6/85 અપરિણીત નાગલપર ધો. 9 પાસ - માધાપર   12,000/-  
156.   સોલંકી શ્રદ્ધા લગધીર પુત્રી 27/5/89 અપરિણીત નાગલપર ધો. 12 પાસ - માધાપર      
157. S-39 સોલંકી રજનીકાંત દયારામ પોતે 60 વર્ષ પરિણીત કુકમા એસ.એસ.સી. નિવૃત માધાપર     ઠાકર મંદિર પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9909072685
158.   સોલંકી સુરેખા રજનીકાંત પત્ની 52 વર્ષ પરિણીત ખંભરા એસ.એસ.સી. ઘરકામ માધાપર      
159. S-40 સોલંકી કાન્તાબેન કુંવરજી પોતે 70 વર્ષ પરિણીત દેવજી ઘેલા ચૌહાણ, જાંબુડી ધો. 3 પાસ નિવૃત માધાપર     ઠાકર મંદિર પાસે, મેઇન રોડ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ
160. S-41 સોલંકી લીલાવંતી કુંવરજી પોતે 76 વર્ષ પરિણીત નાગલપર ધો. 5 પાસ નિવૃત માધાપર     ઠાકર મંદિર શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
161. S-42 સોલંકી મુકુંદ પ્રાગજી પોતે 1/5/1970 પરિણીત માધાપર એસ.એસ.સી. નોકરી માધાપર     સુર્યવંશી સોસાયટી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
162.   સોલંકી કુસુમબેન મુકુંદ પત્ની 30/7/81 પરિણીત ચંદીયા ધો. 12 પાસ ઘરકામ માધાપર      
163.   સોલંકી રીમા મુકુંદ પુત્રી 5/10/2005 અપરિણીત - - - માધાપર      
164. S-43 સોલંકી જસવંત જેઠાલાલ પોતે 12/1/1951 પરિણીત કુકમા ધો. 4 પાસ નિવૃત માધાપર     લાયન્સનગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ
165.   સોલંકી ભાવના જસવંત પત્ની 46 વર્ષ પરિણીત માધાપર ધો. 6 પાસ ઘરકામ માધાપર      
166. S-44 સોલંકી અશોક મુળજી પોતે 9/5/1962 પરિણીત હરિલાલ મુળજી ચૌહાણ, કુંભારીયા ધો. 12 પાસ નોકરી કુંભારિયા     કંડાવરી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9712440933
167. S-45 સોલંકી પરસોતમભાઇ દયારામ પોતે 18/11/59 પરિણીત અંજાર ધો. 7 પાસ ફરસાણ અંજાર     એમ.એસ.વી. હાઇસ્કૂલની પાછળ, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે.નં. 02832 242359, મો. 9998311030
168.   સોલંકી લક્ષ્મીબેન પરસોતમભાઇ પત્ની 14/4/64 પરિણીત લોવારીયા બી.કોમ ઘરકામ અંજાર      
169.   સોલંકી જીગ્નેશ પરસોતમભાઇ પુત્ર 21/6/89 અપરિણીત લોવારીયા બી.કોમ ચાલુ અભ્યાસ અંજાર      
170. S-46 સોલંકી રસિલાબેન હરજીવન પોતે 24/8/55 અપરિણીત માધાપર ધો. 5 પાસ નિવૃત માધાપર     ઠાકર મંદિર પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
171. S-47 સોલંકી હિરેન શાંતિલાલ પોતે 10/3/79 પરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ નોકરી માધાપર   7,000/- મકાન નં. 62/2, સુરશ્રા સોસાયટી, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.મો. 9979028025, 9909968194
172.   સોલંકી સુનિતી હિરેન પત્ની 30/4/81 પરિણીત માધાપર B.A., B.Ed. નોકરી માધાપર   3,000/-