શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> ટાંક
ટાંક
 
 
ક્રમ કુટુંબનો
ક્રમ નં

નામ
 

કુટુંબનો વડાસાથે નોસંબંધ જન્મ તારિખ
 
પરિણીત / અપરિણીત મોસાળ
 
અભ્યાસ
 
વ્યવસાયિક પ્રવુત કચ્‍છમાં મુળ ગામ બ્લડગ્રુપ માસિક આવક સરનામું
 
1. G-1 ટાંક રમેશ જીવરામ પોતે 20/03/73 પરિણીત શામજી ધારશીભાઇ, લોહારીયા એચ.એસ.સી નોકરી સિનુગ્રા     માર્થોનગર, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9978056880
2.   ટાંક વિજયા રમેશ પત્ની 8/7/1987 પરિણીત ઓધવજીભાઇ, અંજાર-દબડા ધો. 7 પાસ ઘરકામ સિનુગ્રા    
3.   ટાંક પ્રશાંત રમેશ પુત્ર 15/02/98 અપરિણીત કાનજી મોરાર, અંજાર-દબડા અભ્યાસચાલુ અભ્યાસ સિનુગ્રા    
4.   ટાંક ક્રિષ્ના રમેશ પુત્રી 19/10/02 અપરિણીત કાનજી મોરાર, અંજાર-દબડા અભ્યાસચાલુ અભ્યાસ સિનુગ્રા    
5. G-2 ટાંક શાંતીલાલ રણછોડ પોતે 52 વર્ષ પરિણીત કુકમા ધો. 5 પાસ કડીયાકામ હાજાપર     ઘનશ્યામ ચબુતરાવાળી શેરી, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9428748319
6.   ટાંક શારદાબેન શાંતીલાલ પત્ની 50 વર્ષ પરિણીત સિનુગ્રા ધો. 1 પાસ ઘરકામ હાજાપર    
7.   ટાંક ભાવેશ શાંતીલાલ પુત્ર 26 વર્ષ અપરિણીત વેલજીભાઇ, ગળપાદર ધો. 10 પાસ ગેરેજ હાજાપર    
8.   ટાંક નીતા શાંતાલાલ પુત્રી 23 વર્ષ અપરિણીત વેલજીભાઇ, ગળપાદર ધો. 12 પાસ ઘરકામ હાજાપર    
9.   ટાંક જીજ્ઞા શાંતીલાલ પુત્રી 22 વર્ષ અપરિણીત વેલજીભાઇ, ગળપાદર ધો. 10 પાસ ઘરકામ હાજાપર    
10. G-3 ટાંક નરભેરામ અર્જુન પોતે 6/3/1945 પરિણીત નાગલપર ધો. 9 પાસ નિવૃત રેહા     ટે. નં. (02832) 241677
11.   ટાંક ધનુબેન નરભેરામ પત્ની 3/6/1949 પરિણીત - ધો. 5 પાસ ઘરકામ રેહા    
12.   ટાંક મનિષ નરભેરામ પુત્ર 5/11/1977 પરિણીત - ધો. 12 પાસ નોકરી રેહા    
13.   ટાંક વંદના મનિષ પુત્રવધુ 8/6/1986 પરિણીત - ધો. 12 પાસ ઘરકામ રેહા    
14.   ટાંક યોગેશ નરભેરામ પુત્ર 7/1/1983 અપરિણીત - બી.કોમ નોકરી રેહા    
15.   ટાંક મહેક મનિષ પૌત્રી 29/10/05 અપરિણીત - બાલમંદિર અભ્યાસ રેહા    
16. G-4 ટાંક રઘુનાથ અર્જુન પોતે 6/3/1948 પરિણીત રેહા એસએસસી સા. પ્રવૃતિ રેહા O+   28, અર્જુન નિવાસ, ગ્રામ લક્ષ્મી સોસાયટી, જુનાવાસ-માધાપર, ટે. નં. (02832) 241643
17.   ટાંક નિર્મલા રઘુનાથ પત્ની 25/10/57 પરિણીત કુકમા એસએસસી ઘરકામ રેહા    
18.   ટાંક હિના રઘુનાથ પુત્રી 18/04/83 અપરિણીત અકોલા (એમ.એસ) બી.એ નોકરી રેહા A+  
19. G-5 ટાંક હરિલાલ રણછોડ પોતે 58 વર્ષ પરિણીત પુંજા હરીરામ, હાજાપર ધો. 8 પાસ છુ. વેપાર કુકમા     રામનગરી-ભાગ1, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ
20.   ટાંક મંજુલા હરિલાલ પત્ની 53 વર્ષ પરિણીત - - ઘરકામ કુકમા    
21.   ટાંક ભુપેશ હરિલાલ પુત્ર 30 વર્ષ પરિણીત સ્વ. રણછોડ દેવશી, મોટા રેહા ધો. 7 પાસ રોટીનો વેપાર કુકમા    
22.   ટાંક જીજ્ઞા ભુપેશ પુત્રવધુ 25 વર્ષ પરિણીત - - - કુકમા    
23.   ટાંક ધિરલ ભુપેશ પૌત્રી 4 વર્ષ અપરિણીત - - - કુકમા    
24. G-6 ટાંક નવીનચંદ્ર હરિલાલ પોતે 5/12/1962 પરિણીત સામજી અરજણ પઢીયાર, અંજાર એસએસસી નોકરી સિનુગ્રા     12/એ. મહાવીર નગર, આશાપુરા ચોક, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, ટે. નં. (02832) 242983, મો. નં. 9726522993
25.   ટાંક દુર્ગાબેન નવીનચંદ્ર પત્ની 21/6/72 પરિણીત દેવજી શીવજી જેઠવા, નાગલપર એસએસસી ઘરકામ સિનુગ્રા    
26.   ટાંક શ્રુતિ નવીનચંદ્ર પુત્રી 21/6/92 અપરિણીત વેલજી લાલજી ચૌહાણ, ગાંધીધામ ધો. 12 ચાલુ અભ્યાસ સિનુગ્રા    
27.   ટાંક દિવ્યમ નવીનચંદ્ર પુત્ર 16/10/05 અપરિણીત વેલજી લાલજી ચૌહાણ, ગાંધીધામ અભ્યાસચાલુ અભ્યાસ સિનુગ્રા    
28. G-7 ટાંક નટવરલાલ અમરસિંહ પોતે 1/4/1966 પરિણીત ખંભરા ધો. 10 પાસ ગૃહઉદ્યોગ અંજાર     મહાપ્રભુનગર, કચ્છ ડેરીની પાછળ, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9726522993
29.   ટાંક દક્ષાબેન નટવરલાલ પત્ની 6/9/1979 પરિણીત નાગોર ધો. 12 પાસ ઘરકામ અંજાર    
30.   ટાંક અનુરાગ નટવરલાલ પુત્ર 28/11/01 અપરિણીત લોહારીયા ધો.2 ચાલુ અભ્યાસ અંજાર    
31.   ટાંક ઝીલ નટવરલાલ પુત્રી 3/2/2006 અપરિણીત લોહારીયા - - અંજાર    
32. G-8 ટાંક ગોકુલભાઇ અમરસિંહ પોતે 10/12/1964 પરિણીત ખંભરા ધો. 7 પાસ બેરોજગાર અંજાર     મહાપ્રભુનગર, કચ્છ ડેરીની પાછળ, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ
33.   ટાંક આશા ગોકુલભાઇ પત્ની 11/10/1976 પરિણીત સિનુગ્રા ધો. 10 પાસ નોકરી અંજાર    
34.   ટાંક તારક ગોકુલભાઇ પુત્ર 11/1/1998 અપરિણીત દિવરીયા ધો. 5 ચાલુ અભ્યાસ અંજાર    
35. G-9 ટાંક જયંતિલાલ દેવજી ભાઇ  પોતે 10/4/1937 પરિણીત માધાપર - નિવૃત કુકમા     ટે. નં. (02832) 240197
36.   ટાંક પુષ્પાબેન જયંતિલાલ પત્ની 14/09/46 પરિણીત કુકમા પીટીસી નિવૃત કુકમા    
37.   ટાંક નીલેશ જયંતિલાલ પુત્ર 24/1/71 પરિણીત કુકમા - નોકરી કુકમા    
38.   ટાંક જાગૃતિ નિલેશકુમાર પુત્રવધુ 5/7/1980 પરિણીત અમદાવાદ બી.એચ.એસ.સી ઘરકામ કુકમા    
39.   ટાંક મહિમા નિલેશકુમાર પૌત્રી 15/4/04 અપરિણીત ભીલાઇ એચ.કે.જી અભ્યાસ કુકમા    
40.   ટાંક વિશ્વ નિલેશકુમાર પૌત્ર 7/3/2006 અપરિણીત ભીલાઇ - - કુકમા    
41. G-10 ટાંક ભરતકુમાર જયંતિલાલ પોતે 30/7/66 પરિણીત કુકમા એ.સી.સી પ્રા. નોકરી કુકમા     મો. 9879514350સ 9429042510
42.   ટાંક ગીતાબેન ભરતકુમાર પત્ની 24/9/69 પરિણીત દિવરીયા બી.એ. નોકરી કુકમા    
43.   ટાંક આજ્ઞા ભરતકુમાર પુત્રી 21/11/96 અપરિણીત ભુજ ધો. 7 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
44.   ટાંક મનોજકુમાર જયંતિલાલ પોતે 20/10/63 પરિણીત કુકમા બી.કોમ નોકરી કુકમા    
45.   ટાંક ઉષાબેન મનોજકુમાર પત્ની 17/9/73 પરિણીત કુંભારીયા બી.કોમ ઘરકામ કુકમા    
46.   ટાંક દર્શન મનોજકુમાર પુત્ર 29/5/00 અપરિણીત સિનોગ્રા ધો. 4 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
47.   ટાંક રિદ્ધી મનોજકુમાર પુત્રી 28/09/03 અપરિણીત સિનોગ્રા સી.કે.જી અભ્યાસ કુકમા    
48. G-11 ટાંક કૈલાશભાઇ દેવજી પોતે 26/9/52 પરિણીત કલા મુરજી રાઠોડ, માધાપર ધો. 9 પાસ - કુકમા     હનુમાન મંદિરની બાજુમાં, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, ટે. નં. (02832) 241173
49.   ટાંક કિર્તીબેન કૈલાશભાઇ પત્ની 22/2/61 પરિણીત સામજી વેગડ, સિનુગ્રા ધો. 9 પાસ - કુકમા    
50.   ટાંક શૈલેષ કૈલાશભાઇ પુત્ર 31/1/80 અપરિણીત જીવરામ રતનશી ટાંક, સિનુગ્રા એસએસસી - કુકમા    
51.   ટાંક નીતા કૈલાશભાઇ પુત્રી 24/6/83 અપરિણીત જીવરામ રતનશી ટાંક, સિનુગ્રા એમ.કોમ - કુકમા    
52.   ટાંક પ્રિતી કૈલાશભાઇ પુત્રી 26/12/86 અપરિણીત જીવરામ રતનશી ટાંક, સિનુગ્રા બીએડ - કુકમા    
53. G-12 ટાંક જીવરામ વિશ્રામભાઇ પોતે 65 વર્ષ પરિણીત અંજાર શાળાંત નિવૃત મેઘપર     ગાયત્રી સોસાયટી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9898477762
54.   ટાંક પ્રવિણા જીવરામ પત્ની 60 વર્ષ પરિણીત અંજાર અભણ નિવૃત કુંભાયડી    
55.   ટાંક ચેતનભાઇ જીવરામ પુત્ર 28 વર્ષ પરિણીત અંજાર ધો. 10 પાસ મજુરી કુંભાયડી    
56.   ટાંક સરોજબેન ચેતનકુમાર પુત્રવધુ 25 વર્ષ પરિણીત નાગલપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ કુંભાયડી    
57.   ટાંક ધૃતિ ચેતનકુમાર પૌત્રી 5 વર્ષ અપરિણીત નાગલપર અચ.કે.જી. અભ્યાસ કુંભાયડી    
58.   ટાંક હસ્તી ચેતનકુમાર પૌત્રી 10 માસ અપરિણીત નાગલપર - - કુંભાયડી    
59. G-13 ટાંક દિપક કાંતીલાલ પોતે 10/11/1970 પરિણીત કુકમા બી.કોમ નોકરી કુકમા     પોસ્ટ ઓફિસની પાસે, રણકો, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9925229040
60.   ટાંક રીતાબેન દિપક પત્ની 26/6/71 પરિણીત કુકમા ધો. 12 પાસ ઘરકામ કુકમા    
61.   ટાંક ઇશ્વરી દિપક પુત્રી 26/10/99 અપરિણીત લોવારીયા ધો. 4 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
62. G-14 ટાંક વિનોદ વિશ્રામ પોતે 5/1/1955 પરિણીત કુકમા એસએસસી નોકરી કુકમા     મેઇન બજાર, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, ટે.નં. (02832) 241750
63.   ટાંક દમયંતિ વિનોદ પત્ની 21/11/59 પરિણીત અંજાર એસએસસી ઘરકામ કુકમા    
64.   ટાંક હાર્દિક વિનોદ પુત્ર 6/5/1984 અપરિણીત કુકમા બીઇઇ નોકરી કુકમા    
65. G-15 ટાંક સુરેન્દ્ર રણછોડ઼ પોતે 1/2/1957 પરિણીત કુકમા એસએસસી નોકરી મોટા રેહા     નરનારાયણ નગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9909071770
66.   ટાંક વનિતા સુરેન્દ્ર પત્ની 12/7/1963 પરિણીત મોટા રેહા ધો. 9 પાસ ઘરકામ મોટા રેહા    
67.   ટાંક અમિત સુરેન્દ્ર પુત્ર 9/10/1987 અપરિણીત કુકમા બી.કોમ અભ્યાસ મોટા રેહા    
68. G-16 ટાંક હરિષ નારણ પોતે 10/12/1968 પરિણીત સામજી યાદવ, હાજાપર ધો. 7 પાસ નોકરી કુકમા     લાયન્સ નગર, નવાવાસ, માધાપર, ટે. નં. (02832) 290373, મો. નં. 9427133873
69.   ટાંક પુનિતા હરિષ પત્ની 27/10/71 પરિણીત વરજાંગ દેવજી રાઠોડ, કુકમા એસએસસી અભ્યાસ કુકમા    
70.   ટાંક મીતેષ હરિષ પુત્ર 1/3/2004 અપરિણીત પરસોતમ પ્રેમજી યાદવ, હાજાપર - - કુકમા    
71. G-17 ટાંક નિર્મળાબેન પરષોત્તમ પોતે 53 વર્ષ વિધવા રભા, નાગોર - નિવૃત કુકમા     સાંકડી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9825064321
72.   ટાંક જીજ્ઞેશ પરષોતમ પુત્ર 4/7/77 પરિણીત ખેતા રભા રાઠોડ, અંજાર ધો. 12 પાસ ધંધો કુકમા    
73.   ટાંક પ્રિતી જીજ્ઞેશ પુત્રવધુ 11/4/1979 પરિણીત દેવશી રઘુ ચૌહાણ, રેહા ધો. 9 પાસ ઘરકામ કુકમા    
74.   ટાંક અવનિશ જીજ્ઞેશ પૌત્ર 3/4/2003 અપરિણીત રમેશ કેશવજી વરૂ, અંજાર - - કુકમા    
75.   ટાંક નિમેશ પરષોતમ પુત્ર 24/3/81 પરિણીત રત્ના એન. રાઠોડ, અંજાર ધો. 8 પાસ નોકરી કુકમા    
76.   ટાંક પુનમ નિમેશ પુત્રવધુ 31/8/84 પરિણીત ધરમશી જેઠવા, અંજાર ધો. 9 પાસ ઘરકામ કુકમા    
77.   ટાંક રીયા નિમેશ પૌત્રી 24/4/07 અપરિણીત અંજાર          
78.   ટાંક શ્રેઆ નિમેશ પૌત્રી 21/9/09 અપરિણીત અમિત ધરમશી ખોડીયાર, અંજાર - - કુકમા    
79. G-18 ટાંક જ્યોત્સના અવિનાશ પોતે 18/4/63 પરિણીત નાગલપર ધો. 10 પાસ - સિનુગ્રા     માધાપર, તા. તભુજ-કચ્છ. મો. 9979329441, 987949999
80.   ટાંક હિરેન અવિનાશ પુત્ર 17/1/87 અપરિણીત નાગલપર ધો. 12 પાસ ધંધો સિનુગ્રા    
81.   ટાંક રોહિત અવિનાશ પુત્ર 1/12/1989 અપરિણીત કુકમા ધો. 10 પાસ ધંધો સિનુગ્રા    
82. G-19 ટાંક રેખાબેન છગનલાલ પોતે 1/1/1952 વિધવા કુકમા ધો. 7 પાસ - રેહા     વિશાલનગર, ભુડિયાવાળી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં. (02832) 242254
83. G-20 ટાંક પ્રિતિબેન ભાવેશ પોતે 32 વર્ષ વિધવા શાંતિલાલ અરજણ રાઠોડ, માધાપર ધો. 10 પાસ નોકરી કુકમા B Po. 6,000/- હનુમાન મંદિરની બાજુમાં, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ
84.   ટાંક હાર્દીબેન ભાવેશ પુત્રી 13 વર્ષ અપરિણીત શાંતિલાલ અરજણ રાઠોડ, માધાપર ધો. 9 પાસ અભ્યાસ કુકમા O Po.  
85. G-21 ટાંક ધનજીભાઇ કાનજીભાઇ પોતે 5/3/30 પરિણીત ટંકારા નોન મેટ્રીક નિવૃત સિનુગ્રા     સ્વામીનારાયણ નગર, પ્લોટ નં. 81, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9979919889
86.   ટાંક શાન્તાબેન ધનજીભાઇ પત્ની 10/5/1935 પરિણીત ખંભરા ધો. 7 પાસ ઘરકામ સિનુગ્રા    
87.   ટાંક દક્ષાબેન ધનજીભાઇ પુત્રી 11/6/1968 અપરિણીત નાગલપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ સિનુગ્રા    
88. G-22 ટાંક જયાબેન વિશ્રામભાઇ પોતે 1/4/2026 પરિણીત જગમાલ જેરામ પરમાર, કુકમા ધો. 4 પાસ ઘરકામ કુકમા     પાર્થ કાટેજીસ, આઇયાનગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9427266265
89.   ટાંક વિનોદ વિશ્રામભાઇ પુત્ર 17/9/49 પરિણીત મોહન વિશ્રામ રાઠોડ, માધાપર બી.કોમ નોકરી કુકમા    
90.   ટાંક ભાનુમતી વિનોદકુમાર પુત્રવધુ 28/8/57 પરિણીત ભાણજી કરણ ચૌહાણ, કુકમા ધો. 10 પાસ ઘરકામ કુકમા    
91.   ટાંક ઉનતી વિનોદકુમાર પૌત્રી 16/10/81 અપરિણીત લલીત ભવાનજી પરમાર, અકોલા બી.કોમ નોકરી કુકમા    
92. G-23 ટાંક ત્રિવેણીબેન શિવજી પોતે 3/6/1948 પરિણીત નાગલપર ધો. 10 પાસ ટ્યુશન રેહા     ગાયત્રી સોસાયટી, જુનાવાસ, માધાપર, ટે. નં. (02832) 241209
93. G-24 ટાંક વસંતબેન જીવરામ પોતે 70 વર્ષ પરિણીત હાજાપર - - કુકમા     વીડી ફળિયું, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ
94.   ટાંક બલરામ જીવરામ પુત્ર 35 વર્ષ અપરિણીત રણછોડ જેઠા ટાંક, કુકમા ધો. 7 પાસ કડીયાકામ કુકમા    
95. G-25 ટાંક રતિલાલ રણછોડ પોતે 80 વર્ષ પરિણીત લવજી અરજણ રાઠોડ, ખેડોઇ - નિવૃત સિનુગ્રા     મકાન નં. 4, ભાદરકા સોસાયટી, રેલવે સ્ટેશનની બાજુમાં, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9879297013, 9913060607
96.   ટાંક શિવલાલ રતિલાલ પુત્ર 50 વર્ષ પરિણીત પરષોતમ અરજણ રાઠોડ, ખેડોઇ ધો. 10 પાસ નોકરી સિનુગ્રા    
97.   ટાંક સુનિતાબેન શિવલાલ પુત્રવધુ 46 વર્ષ પરિણીત કેશવજી કાનજી પરમાર, વિશાખાપટનમ ધો. 12 પાસ ઘરકામ સિનુગ્રા    
98.   ટાંક જયસિંગભાઇ રતિલાલ પુત્ર 42 વર્ષ પરિણીત પરષોતમ અરજણ રાઠોડ, ખેડોઇ ધો. 10 પાસ નોકરી સિનુગ્રા    
99.   ટાંક કૌશીક શિવલાલ પૌત્ર 7/1/1985 પરિણીત પ્રકાશ ગોવિંદ રાઠોડ, માધાપર ધો. 10 પાસ નોકરી સિનુગ્રા    
100.   ટાંક જયા કૌશીક પુત્રવધુ   પરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર    
101.   ટાંક જયકુમાર શિવલાલ પૌત્ર 28/4/89 અપરિણીત પ્રકાશ ગોવિંદ રાઠોડ, માધાપર ધો. 12 ધંધો સિનુગ્રા B Po.  
102. G-26 ટાંક કેશવજી ખીમજી પોતે 7/5/1934 પરિણીત જગમાલ જેરામ પરમાર, કુકમા ધો. 7 પાસ નિવૃત માધાપર     સરપંચ વાળી શેરી, જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9879789937, 9376188819
103.   ટાંક સાવિત્રીબેન કેશવજી પત્ની 68 વર્ષ પરિણીત કુકમા - ઘરકામ માધાપર    
104.   ટાંક બીપીન કેશવજી પુત્ર 21/12/69 પરિણીત હરીજી કરમશી, હાજાપર ધો. 10 પાસ નોકરી માધાપર    
105.   ટાંક રીટા બીપીન કેશવજી પુત્રવધુ 27/3/78 પરિણીત પરસોતમ જેપાળ ચૌહાણ ધો. 7 પાસ ઘરકામ માધાપર    
106.   ટાંક નારાણ કેશવજી પુત્ર 18/10/74 પરિણીત હીરજી કરમશી પરમાર, હાજાપર ધો. 10 પાસ નોકરી માધાપર    
107.   ટાંક મનીષા નારાણ પુત્રવધુ 14/2/79 પરિણીત હરગોવિંદ નારાણ રાઠોડ, કુંભારીયા બીએડ ઘરકામ માધાપર    
108.   ટાંક રાજેશ કેશવજી પુત્ર 24/12/78 પરિણીત હીરજી કરમશી પરમાર, હાજાપર ધો. 10 પાસ સુથારી કામ માધાપર    
109.   ટાંક પ્રિતી રાજેશ પુત્રવધુ 26/4/83 પરિણીત કીશોર શીવલાલ જેઠવા, નાગલપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર    
110.   ટાંક ભવ્ય નારાણ પૌત્ર 19/07/05 અપરિણીત નરેન્દ્ર વિશ્રામ ચૌહાણ, નાગલપર સીકેજી અભ્યાસ માધાપર    
111.   ટાંક મહેક બીપીન પૌત્ર 28/09/08 અપરિણીત શાંતિલાલ શીવજી રાઠોડ, માધાપર - અભ્યાસ માધાપર    
112.   ટાંક યશ રાજેશ પૌત્ર 12/10/10 અપરિણીત અંજાર - અભ્યાસ માધાપર    
113.   ટાંક નંદિની બીપીન પૌત્રી 8/8/11 અપરિણીત માધાપર - અભ્યાસ માધાપર    
114. G-27 ટાંક રમેશભાઇ જીવણલાલ પોતે 13/4/64 પરિણીત કુકમા બી.એસ.સી. નોકરી કુકમા O+ 15,000/- શાકમાર્કેટ પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
ટેલી.નં. (02832)243023 મો. 9429042402
ramatara@rediffmail.com
115.   ટાંક તારાબેન રમેશભાઇ પુત્રવધુ 2/4/1972 પરિણીત રેહા ધો. 10 પાસ ઘરકામ કુકમા    
116.   ટાંક કેયુર રમેશભાઇ પૌત્ર 4/3/1993 અપરિણીત માધાપર ધો. B.E. Mech. ચાલુ અભ્યાસ કુકમા A+  
117.   ટાંક પારસ રમેશભાઇ પૌત્ર 9/8/1997 અપરિણીત માધાપર ધો. 10 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા O+  
118. G-28 ટાંક ભાવેશ વિનોદ પોતે 8/1/1978 પરિણીત કુકમા બી.કોમ નોકરી નાગલપર     પીપળા શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. 
119.   ટાંક જશમી ભાવેશ પત્ની 11/10/1978 પરિણીત અંજાર બી.કોમ ઘરકામ નાગલપર    
120.   ટાંક દિનેશ વિનોદ ભાઇ 5/8/1985 અપરિણીત કુકમા આઇ.ટી.આઇ. નોકરી નાગલપર    
121. G-29 ટાંક હેમરાજ ખીમજી પોતે 16/7/42 પરિણીત જગમાલ જેરામ પરમાર, કુકમા ધો. SSC પાસ નિવૃત માધાપર   પેનસન સર્વેન.316, મ.નં.28-ડી, સુર્યવંશી સોસાયટી, રેલ્વે સ્ટેશન એરીયા, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટેલી.નં.(02832) 242990 મો. 9033390366
122.   ટાંક મંજુલા હેમરાજ પત્ની 14/11/58 પરિણીત ભાણજી કરમણ ચૌહાણ, રેહા ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર    
123.   ટાંક ધીરેન હેમરાજ પુત્ર 7/5/1985 અપરિણીત ભાણજી કરમણ ચૌહાણ, રેહા આઇ.ટી.આઇ. નોકરી માધાપર    
124. G-30 ટાંક કાન્તિલાલ શીવજી પોતે 21/12/53 પરિણીત માવજી પૂંજા ચૌહાણ, નાગોર ધો. 7 પાસ કલરકામ કુકમા     ભીમાસર, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9712037771
125.   ટાંક ઇન્દુબેન કાન્તિલાલ પત્ની 21/7/65 પરિણીત મોહન રાઠોડ, કુકમા ધો. 2 પાસ ઘરકામ કુકમા    
126.   ટાંક નિલેશ કાન્તિલાલ પુત્ર 7/6/1982 પરિણીત મહેન્દ્ર કે. ચૌહાણ, માધાપર ધો. 10 પાસ ધંધો કુકમા    
127.   ટાંક દીપાલી નિલેશ પુત્રવધુ 17/11/83 પરિણીત માધાપર બી.એ. ઘરકામ કુકમા    
128.   ટાંક કેશ્વી નિલેશ પૌત્રી 22/1/05 અપરિણીત મોહિત હીરાલાલ સોની, માધાપર જુ.કે.જી. અભ્યાસ કુકમા    
129. G-31 ટાંક દિલીપ કુંવરજી પોતે 16/1/72 પરિણીત નાગોર ધો. 9 પાસ નોકરી માધાપર      જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9714079085
130.   ટાંક મનિષા દિલીપ પત્ની 13/10/74 પરિણીત ચંદીયા ધો. 9 પાસ ઘરકામ માધાપર    
131.   ટાંક જાનકી દિલીપ પુત્રી  4/8/2001 અપરિણીત કુકમા ધો. 3 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
132.   ટાંક નિમેશ દિલીપ પુત્ર 2/2/2008 અપરિણીત કુકમા     માધાપર    
133. G-32 ટાંક ગીરીશ કુંવરજી પોતે 12/10/1964 પરિણીત નાગોર ધો. 10 પાસ મજુરી માધાપર     મો. 9714078331
134.   ટાંક રીટા ગીરીશ પત્ની 4/5/1970 પરિણીત માધાપર ધો. 9 પાસ ઘરકામ માધાપર    
135.   ટાંક નેહા ગીરીશ પુત્રી  7/8/1992 અપરિણીત નાગોર ધો. 10   માધાપર    
136.   ટાંક મીત ગીરીશ પુત્ર 10/5/2003 અપરિણીત નાગોર ધો. 1 ચાલુ   માધાપર    
137. G-33 ટાંક તારાબેન હરજીવન પોતે 15/6/55 પરિણીત ચંદીયા ધો. 4 પાસ ઘરકામ માધાપર B+   ઠાકર મંદિર પાસે, જુનાવાસ, માધાપર,
તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9428682677                   
138.   ટાંક ભુમિતા હરજીવન પુત્રી 19/1/85 અપરિણીત કુકમા ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર B+  
139.   ટાંક નિખિલ હરજીવન પુત્ર 8/7/1987 પરિણિત કુકમા બી.કોમ નોકરી માધાપર O+  
140.   ટાંક ચેતના નિખિલ પુત્રવધુ
11/02/1989
પરિણિત સિનોગ્રા એમ.એ.,
 પી.જી.ડી.સી.એ.
ઘરકામ માધાપર B+  
141. G-34 ટાંક રણજીત કુંવરજી પોતે 8/4/1961 પરિણીત નાગોર ધો. 9 પાસ નોકરી માધાપર     સરપંચવારી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9714088374
142.   ટાંક સવિતા રણજીત  પત્ની 12/4/1965 પરિણીત રેહા ધો. 9 પાસ ઘરકામ માધાપર    
143.   ટાંક જય રણજીત પુત્ર 13/2/91 અપરિણીત રેહા ધો. 10 પાસ   માધાપર    
144. G-35 ટાંક નવીનભાઇ નારાણ પોતે 15/6/54 પરિણીત હાજાપર ધો. 10 પાસ ઘડીયાલરીપેરીંગ કુકમા     મંદિરવારી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9925778449
145.   ટાંક ઉષાબેન નવીમભાઇ પત્ની 27/8/63 પરિણીત ખંભરા   ઘરકામ કુકમા    
146.   ટાંક પુજાબેન નવીનભાઇ પુત્રી 19/4/89 અપરિણીત લોહારીયા ધો. 10 પાસ ઘરકામ કુકમા    
147. G-36 ટાંક દિનેશ પરસોતમ પોતે 9/1/1965 પરિણીત ખેંગાર ચૌહાણ, ઓખા બી.કોમ નોકરી માધાપર     સી-29, સુર્યવંશી સોસાયટી, જુવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9925638663
148.   ટાંક વિણા દિનેશ પત્ની 16/12/67 પરિણીત રામજી વલમજી ખોડીયાર, રાયપુર બી.કોમ ઘરકામ માધાપર    
149. G-37 ટાંક ધીરજલાલ વિશ્રામ પોતે 19/7/59 પરિણીત નરસિંહ જેઠા પરમાર, કુકમા એસએસસી બિઝનેસ કુકમા     ઠાકર મંદિર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, ટે. નં. (02832) 240928, મો. 9998819104/02
150.   ટાંક મંજુલા ધીરજલાલ પત્ની 23/4/60 પરિણીત સામજી માધવજી ચૌહાણ, દ્વારકા પીટીસી શિક્ષિકા કુકમા    
151.   ટાંક હિમાંશુ ધીરજલાલ પુત્ર 11/5/1989   રમેશ દામજી ચૌહાણ, દ્વારકા બી.કોમ   કુકમા    
152.   ટાંક ધારા હિમાંશુ પુત્રવધુ 11/9/89 અપરિણીત માધાપર HSC - માધાપર    
153. G-38 ટાંક શારદાબેન શશીકાંત પોતે 1/6/1955 વિધવા દેવળિયા ધો. 7 પાસ - કુકમા AB Negetive   હનુમાનજી મંદિર પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, ભુજ-કચ્છ. ટે. નં. (02832) 241161
154.   ટાંક જ્યોતી શશીકાંત પુત્રી 27/08/77 અપરિણીત રમેશ વરજાંગ રાઠોડ, નાગલપર બી.કોમ - કુકમા A Po.   
155.   ટાંક અશ્વિન શશીકાંત પુત્ર 17/7/79 પરિણીત રમેશ વરજાંગ રાઠોડ, નાગલપર ધો. 10 પાસ ધંધો કુકમા   10,000/-
156.   ટાંક નેહલ અશ્વિન પુત્રવધુ 28/7/85 પરિણીત રેહા M.A. B.Ed. - કુકમા O Po.  
157. G-39 ટાંક રજનીકાંત પરષોતમ પોતે 25/7/66 પરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ નોકરી ખંભરા     આનંદ કોલોની, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. નં. 9925095806
158.   ટાંક સંગીતાબેન રજનીકાંત પત્ની 26/11/71 પરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ ખંભરા    
159.   ટાંક ભાવિક રજનીકાંત પુત્ર 16/06/92 અપરિણીત હાજાપર આઇ.ટી.આઇ. અભ્યાસ ખંભરા    
160.   ટાંક હેમાંગ રજનીકાંત પુત્ર 13/11/95 અપરિણીત હાજાપર ધો. 8 ચાલુ અભ્યાસ ખંભરા    
161. G-40 ટાંક મહેન્દ્રભાઇ વિશ્રામ પોતે 10/9/1961 પરિણીત કુકમા ધો. 10 પાસ નોકરી કુકમા     પીપળાશેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9924653817, 9824815542
162.   ટાંક મેહુલ મહેન્દ્રભાઇ પુત્ર 15/3/87 અપરિણીત દિનેશભાઇ, કુકમા આઇ.ટી.આઇ. નોકરી કુકમા    
163.   ટાંક નયન મહેન્દ્રભાઇ પુત્ર 9/11/1991 અપરિણીત દિનેશભાઇ, કુકમા ધો. 10 પાસ સુથારીકામ કુકમા    
164. G-41 ટાંક અરૂણ જીવરામ પોતે 13/1/65 પરિણીત હાજાપર ધો. 7 પાસ ડ્રાઇવર કુકમા     પીપળાશેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9825937006, 9726798240
165.   ટાંક શાન્તાબેન અરૂણભાઇ પત્ની 14/02/69 પરિણીત દેવળીયા ધો. 10 પાસ ઘરકામ કુકમા    
166.   ટાંક ભાવિક અરૂણભાઇ પુત્ર 14/7/92 અપરિણીત અંજાર ધો. 10 ચાલુ - કુકમા    
167.   ટાંક જય અરૂણભાઇ પુત્ર 30/5/94 અપરિણીત અંજાર ધો. 10 ચાલુ - કુકમા    
168. G-42 ટાંક હરીકુંવર ત્રીકમજી માતા 65 વર્ષ પરિણીત ભીમજી ગોવિંદ, કુકમા ધો. 4 પાસ નિવૃત માધાપર     હરી કોમ્પલેક્સની બાજુમાં, સમાજવાડી વાળી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9374310042, 9825088144, 9925002236, 9978734934
169.   ટાંક રાજેન્દ્ર ત્રીકમજી પુત્ર 43 વર્ષ પરિણીત દેવજી ચાવડા ધો. 10 પાસ બિઝનેસ માધાપર    
170.   ટાંક મહેન્દ્ર ત્રીકમજી પુત્ર 40 વર્ષ પરિણીત દેવજી ચાવડા ધો. 10 પાસ સ.નોકરી માધાપર    
171.   ટાંક રાધીકા રાજેન્દ્ર પુત્રવધુ 40 વર્ષ પરિણીત ધારશી પરમાર બી.કોમ - માધાપર    
172.   ટાંક અનીતા મહેન્દ્ર પુત્રવધુ 38 વર્ષ પરિણીત ત્રીકમજી પુંજા ચૌહાણ એમ.એ શિક્ષિકા માધાપર    
173.   ટાંક હિમાંશું રાજેન્દ્ર પૌત્ર 16 વર્ષ અપરિણીત ધારશી પરમાર ધો. 10 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
174.   ટાંક પલક પ્રિયા મહેન્દ્ર પૌત્રી 14 વર્ષ અપરિણીત દયારામ ગોપાલ ટાંક ધો. 9 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર    
175. G-43 ટાંક નટવરલાલ શિવજી પોતે 8/3/1957 પરિણીત નાગોર ધો. 9 પાસ સ.નોકરી કુકમા     આઇયાનગર-2, કૃષ્ણામાર્બલ શેરી, જુનાવાસ, માધાપર. તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9979502927
176.   ટાંક હંસાબેન નટવરલાલ પત્ની 19/1/64 પરિણીત નાગલપર ધો. 7 પાસ ઘરકામ કુકમા    
177.   ટાંક કેતનકુમાર નટવરલાલ પુત્ર 20/1/86 અપરિણીત નાગલપર ધો. 10 પાસ નોકરી,આરટીઓ કુકમા    
178. G-44 ટાંક હરિલાલ માંડણ પોતે 30/10/38 પરિણીત દેવલીયા એફવાય પ્રો. સ્ટોર સિનુગ્રા     માર્થોનગર, મં. નં. 36, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9925485705
179.   ટાંક મૃદુલાબેન હરિલાલ પત્ની 4/6/1943 પરિણીત સિનુગ્રા ધો. 10 પાસ - સિનુગ્રા    
180.   ટાંક નયનકુમાર હરિલાલ પુત્ર 20/3/72 અપરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ ઇલે. શોપ સિનુગ્રા    
181.   ટાંક મયુરકુમાર હરિલાલ પુત્ર 12/7/1974 અપરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ દુકાન સિનુગ્રા    
182.   ટાંક પ્રકાશકુમાર હરિલાલ પુત્ર 7/5/1976 પરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ નોકરી સિનુગ્રા    
183.   ટાંક પલ્લવી પ્રકાશકુમાર પુત્રવધુ 10/5/1976 પરિણીત દેવળિયા બી.એ. ઘરકામ સિનુગ્રા    
184.   ટાંક સિદ્ધાર્થ પ્રકાશકુમાર પૌત્ર 11/5/2007 અપરિણીત અંજાર - - સિનુગ્રા    
185. G-45 ટાંક પરસોતમ ખીમજી પોતે 7/5/1940 પરિણીત કુકમા ધો. 7 પાસ નિવૃત માધાપર B+   ઠાકર મંદિર મેન રોડ, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9825318793, 9429125625
186.   ટાંક પુષ્પાબેન પરસોતમ પત્ની 12/12/1944 પરિણીત જગમાલ જેરામ પરમાર, કુકમા ધો. 5 પાસ - માધાપર A+  
187.   ટાંક મુકેશ પરસોતમ પુત્ર 11/6/1972 પરિણીત ખેંગાર કાનજી ચૌહાણ, રેહા ધો. 10 પાસ ડ્રાફ્ટ્સ મેન માધાપર B+  
188.   ટાંક ભાવના મુકેશ પુત્રવધુ 11/1/1975 પરિણીત - બી.એ. ઘરકામ માધાપર B+  
189.   ટાંક સ્મિત મુકેશ પૌત્ર 3/4/2000 અપરિણીત કુકમા ધો. 8 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર B+  
190.   ટાંક મુદિત મુકેશ પૌત્ર 16/4/08 અપરિણીત કુકમા બાલ મંદિર - માધાપર B+  
191. G-46 ટાંક જગમાલ જીવરામ પોતે 85 વર્ષ પરિણીત - - નિવૃત રેહા     માર્થોનગર, 64, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ
192.   ટાંક ડાયાલાલ જગમાલ પુત્ર 45 વર્ષ પરિણીત કેશવજી અરજણ, નાગોર ધો. 7 પાસ સુથારીકામ રેહા    
193.   ટાંક ચંદ્રીકાબેન ડાયાલાલ પુત્રવધુ 40 વર્ષ પરિણીત હાજાપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ રેહા    
194.   ટાંક જયદીપ ડાયાલાલ પૌત્ર 19/9/91 અપરિણીત હાજાપર ધો. 10 પાસ સુથારીકામ રેહા    
195.   ટાંક હર્શીદા ડાયાલાલ પૌત્રી 20/9/95 અપરિણીત હાજાપર ધો. 9 પાસ - રેહા    
196.   ટાંક ગીતા ડાયાલાલ પૌત્રી 1/6/2008 અપરિણીત હાજાપર ધો. 1 ચાલુ - રેહા    
197. G-47 ટાંક દામજીભાઇ દેવજીભાઇ પોતે 13/3/40 પરિણીત માધાપર એસએસસી નિવૃત       સુરભિ કોમ્પલેક્ષ સામે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટેલી.નં.(02832)242285
198.   ટાંક તારાબેન દામજીભાઇ પત્ની   પરિણીત ખંભરા ધો. 6 પાસ ઘરકામ કુકમા    
199.   ટાંક ધીરેન દામજીભાઇ પુત્ર 3/1/1973 પરિણીત અંજાર આઇ.ટી.આઇ. નોકરી કુકમા    
200.   ટાંક નૈના ધીરેનભાઇ પુત્રવધુ 30/1/81 પરિણીત ગળપાધર ધો. 9 પાસ ઘરકામ કુકમા    
201.   ટાંક કમલેશ દામજીભાઇ પુત્ર 7/4/1976 પરિણીત અંજાર આઇ.ટી.આઇ. નોકરી કુકમા    
202.   ટાંક પ્રતિમા કમલેશભાઇ પુત્રવધુ 5/2/1980 પરિણીત નાગલપર એસએસસી ઘરકામ કુકમા    
203.   ટાંક પુજા ધીરેનભાઇ પૌત્રી 23/1/03 અપરિણીત અંજાર ધો. 1 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
204.   ટાંક વૃંદા ધીરેનભાઇ પૌત્રી 11/4/2005 અપરિણીત અંજાર એલ.કે.જી અભ્યાસ કુકમા    
205.   ટાંક માધવ કમલેશભાઇ પૌત્ર 28/11/02 અપરિણીત સિનુગ્રા ધો. 1 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા    
206.   ટાંક શ્રુતિ કમલેશભાઇ પૌત્રી 18/2/07 અપરિણીત સિનુગ્રા     કુકમા    
207. G-48 ટાંક મહેશભાઇ જાદવજી પોતે 17/5/59 પરિણીત નાગોર એસએસસી નોકરી માધાપર     પીપળાશેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9978104824
208.   ટાંક જયશ્રી મહેશભાઇ પત્ની 1/4/1963 પરિણીત ગોપાલખીમજી ટાંક, ખેભરા એસએસસી ઘરકામ માધાપર    
209.   ટાંક હર્શદ મહેશભાઇ પુત્ર 25/2/91 અપરિણીત મહેન્દ્રભાઇ વાઢેર, સિનુગ્રા ધો. 12 સાયન્સ   માધાપર    
210. G-49 ટાંક કિશોર રણછોડ પોતે 26/11/61 પરિણીત હરજીવન કલ્યાણ, કુકમા એસએસસી નોકરી મોટા રેહા     રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9099016315
211.   ટાંક રેખાબેન કિશોરભાઇ પત્ની 25/9/68 પરિણીત હર્ષદ કેશવજી ટાંક, આદિપુર એસએસસી ઘરકામ મોટા રેહા    
212.   ટાંક દિપાલીબેન કિશોરભાઇ પુત્રી 18/3/91 અપરિણીત જયસુખલાલ નાનજી, કુકમા અભ્યાસચાલુ   મોટા રેહા    
213.   ટાંક દેવાંગ કિશોરભાઇ પુત્ર 5/2/1995 અપરિણીત જયસુખલાલ નાનજી, કુકમા અભ્યાસચાલુ   મોટા રેહા    
214. G-50 ટાંક અનસુયાબેન ભગવાનલાલ પોતે 65 વર્ષ પરિણીત શામજી ઘેલા, રેહા   નિવૃત સિનુગ્રા     મ.નં.13, ગાયત્રી સોસાયટી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, 
215. G-51 ટાંક રમેશ રતનશીભાઇ પોતે 5/1/1949 પરિણીત હરજીવન નારાણ વેગડ, માધાપર ધો. 8 પાસ   માધાપર     જુના બસ સ્ટેશન પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9979407341
216.   ટાંક સરસ્વતી રતનશી પત્ની 6/3/1959 પરિણીત કુકમા ધો. 10 પાસ   માધાપર    
217.   ટાંક ચેતન રતનશી પુત્ર 28/8/83 પરિણીત ભવાનજી પ્રેમજી પરમાર, કુકમા ધો. 10 પાસ નોકરી માધાપર    
218.   ટાંક આરતી રતનશી પુત્રી 22/8/81 પરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ   માધાપર    
219.   ટાંક ધારા રતનશી પુત્રી 28/12/89 અપરિણીત ભવાનજી પ્રેમજી પરમાર, કુકમા પીટીસી   માધાપર