શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> વાઢેર
વાઢેર
 
 
ક્રમ

કુટુંબનો
ક્રમ નં

નામ

કુટુંબનો વડાસાથે નોસંબંધ જન્મ તારિખ
 
પરિણીત / અપરિણીત

મોસાળ
 

અભ્યાસ
 
વ્યવસાયિક પ્રવુત
 
કચ્‍છમાં મુળ ગામ બ્લડગ્રુપ માસિક આવક સરનામું
1. P-1 વાઢેર ઘનશ્યામ લીલાભાઇ પોતે 40 વર્ષ પરિણીત - ધો. 8 પાસ - સિનુગ્રા     બલરામ વરૂ વારી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
2.   વાઢેર કાન્તાબેન ઘનશ્યામ પત્ની 30 વર્ષ પરિણીત રમણીક વાલજી ટાંક, કુકમા ધો. 5 પાસ ઘરકામ સિનુગ્રા    
3.   વાઢેર દિવ્યા ઘનશ્યામ પુત્રી 11 વર્ષ અપરિણીત દિલિપ વેલજી ચૌહાણ, માધાપર ધો. 5 ચાલુ અભ્યાસ સિનુગ્રા    
4.   વાઢેર રાજેશ ઘનશ્યામ પુત્ર 10 વર્ષ અપરિણીત દિલિપ વેલજી ચૌહાણ, માધાપર ધો. 3 ચાલુ અભ્યાસ સિનુગ્રા    
5.   વાઢેર દિયા ઘનશ્યામ પુત્ર 4 વર્ષ અપરિણીત દિલિપ વેલજી ચૌહાણ, માધાપર - - સિનુગ્રા    
6.   વાઢેર દિપેશ ઘનશ્યામ પુત્ર 1 વર્ષ અપરિણીત દિલિપ વેલજી ચૌહાણ, માધાપર - - સિનુગ્રા    
7. P-2 વાઢેર જયશ્રીબેન મણીલાલ પોતે 55 વર્ષ પરિણીત કેશવજી નરશી, નાગોર ધો. 5 ચાલુ નિવૃત સિનુગ્રા     પીપળાશેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9825832427
8.   વાઢેર ગીરીશ મણીલાલ પુત્ર 32 વર્ષ પરિણીત દિનેશભાઇ, માધાપર ધો. 11 પાસ મજુરી સિનુગ્રા    
9.   વાઢેર મીતા ગીરીશ પુત્રવધુ 32 વર્ષ પરિણીત જાદવજી ચૌહાણ, નાગલપર ધો. 7 પાસ ઘરકામ સિનુગ્રા    
10.   વાઢેર પ્રીયષ ગીરીશ પૌત્ર 5 વર્ષ અપરિણીત દેવેન્દ્ર જયંતિલાલ રાઠોડ, અંજાર એચ.કે.જી અભ્યાસ સિનુગ્રા