શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> વાઘેલા
વાઘેલા
 
 
ક્રમ
 

કુટુંબનો
ક્રમ નં

નામ
 

કુટુંબનો વડાસાથે નોસંબંધ જન્મ તારિખ
 
પરિણીત / અપરિણીત

મોસાળ
 

અભ્યાસ
 
વ્યવસાયિક પ્રવુત
 
કચ્‍છમાં મુળ ગામ બ્લડગ્રુપ માસિક આવક સરનામું
 
1. O-1 વાઘેલા લલિત જાદવજી પોતે 15/8/58 પરિણીત ગોવિંદ દેવજી ટાંક, કુકમા ધો. 10 પાસ નોકરી રેહા     જલારામ કૃપા સોસાયટી, ગાયત્રી મંદિર રોડ જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9924417109 મો. 9426909952
2.   વાઘેલા રેખાબેન લલિત પત્ની 16/1/63 પરિણીત કેશવજી રામજી જેઠવા, નાગલપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ રેહા    
3.   વાઘેલા ધિરેન લલિત પુત્ર 4/9/1984 અપરિણીત કાન્તીલાલ ભારમલ ચૌહાણ, કુકમા ડિપ્લોમાં નોકરી રેહા    
4.   વાઘેલા પ્રિતી લલિત પુત્રી 4/7/1987 અપરિણીત કાન્તીલાલ ભારમલ ચૌહાણ, કુકમા બી.એડ. ચાલુ   રેહા    
5. O-2 વાઘેલા જયસુખ કેશવજી પોતે 15/8/59 પરિણીત કુકમા ધો. 9 પાસ નોકરી રેહા      
6.   વાઘેલા કાન્તાબેન કેશવજી માતા   પરિણીત     ઘરકામ રેહા    
7.   વાઘેલા સુષ્મા જયસુખભાઇ પત્ની 31/7/68 પરિણીત હાજાપર ધો. 9 પાસ ઘરકામ રેહા    
8.   વાઘેલા કૌષિક જયસુખભાઇ પુત્ર 13/7/88 અપરિણીત હાજાપર ડીગ્રીમાં અભ્યાસ અભ્યાસ રેહા    
9.   વાઘેલા પ્રશાન્ત જયસુખભાઇ પુત્ર 24/8/90 અપરિણીત હાજાપર આઇ.ટી.આઇ. અભ્યાસ રેહા    
10. O-3 વાઘેલા પ્રવિણ જાદવજીભાઇ પોતે 19/10/61 પરિણીત (ધનબાદ) ઝારખંડ ધો. 10 પાસ ડ્રાઇવીંગ રેહા     ખેતરપાળ મંદિરપાછળ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9913245398 Payal Vaghela@yahoo.com
11.   વાઘેલા પુષ્પાબેન પ્રવિણભાઇ પત્ની 24/3/67 પરિણીત (ધનબાદ) ઝારખંડ ધો. 8 પાસ ઘરકામ રેહા    
12.   વાઘેલા પાયલ પ્રવિણભાઇ પુત્રી 22/3/69 અપરિણીત (ધનબાદ) ઝારખંડ બી.કોમ. ચાલુ અભ્યાસ રેહા    
13.   વાઘેલા રાહુલ પ્રવિણભાઇ પુત્ર 11/4/1988 અપરિણીત (ધનબાદ) ઝારખંડ બી.એ. ચાલુ અભ્યાસ રેહા    
14. O-4 વાઘેલા જીતેન્દ્ર કેશવજી પોતે 12/4/1969 પરિણીત મુળજી પચાણ પરમાર, માધાપર ધો. 10 પાસ નોકરી રેહા     લાખુભાવારીશેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9979557899
15.   વાઘેલા નિતાબેન જીતેન્દ્ર પત્ની 6/8/1978 પરિણીત દયારામ ચૌહાણ, નાગલપર ધો. 8 પાસ ઘરકામ રેહા    
16.   વાઘેલા યજ્ઞેશ જીતેન્દ્ર પુત્ર 27/6/99 અપરિણીત મણીલાલ પરષોતમ ચાવડા, ચંદીયા ધો. 5 ચાલુ   રેહા    
17.   વાઘેલા ફાલ્ગુની જીતેન્દ્ર પુત્રી 8/9/2000 અપરિણીત મણીલાલ પરષોતમ ચાવડા, ચંદીયા     રેહા    
18. O-5 વાઘેલા જયંતિલાલ વલમજી પોતે 21/3/63 પરિણીત સ્વ. કરસન કલ્યાણ ચૌહાણ, કુકમા ધો. 10 પાસ સીનીયર ક્લાર્ક રેહા   30,000/-  ઓમ ખેતરપાળ દાદાના મંદિરપાસે, સુરભી એપાર્ટમેન્ટ રોડ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.

મો. 9428033320

મો. 9537435868

ટેલી.નં. (02832)242635

 

19.   વાઘેલા કરૂણાબેન જયંતિલાલ પત્ની 17/6/67 પરિણીત સ્વ. માવજી ટાંક, કુકમા ધો. 12 પાસ શિક્ષીકા રેહા   32,000/-
20.   વાઘેલા પાર્થ જયંતિલાલ પુત્ર 20/12/89 અપરિણીત લાલજી પ્રેમજી ચૌહાણ, કુકમા T.Y.B.A. ચાલુ અભ્યાસ+નોકરી રેહા O+ 10,000/-
21.   વાઘેલા ઉર્વી જયંતિલાલ પુત્રી 20/8/95 અપરિણીત લાલજી પ્રેમજી ચૌહાણ, કુકમા MSC ચાલુ અભ્યાસ રેહા O+  
22.   વાઘેલા પાર્વતીબેન વલમજી માતા 64 વર્ષ વિધવા સ્વ. કરસન કલ્યાણ ચૌહાણ, કુકમા શાળાંત ઘરકામ રેહા    
23. O-6 વાઘેલા અર્જુન ભીમજી પોતે 3/8/1933 પરિણીત હાજાપર ઓટો ઇન્જી. નિવૃત રેહા     તપોવન આયાનગર -2,  જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. 
24. O-7 વાઘેલા શીવજી ભીમજી પોતે 22/1/39 પરિણીત - ધો. 10 પાસ નિવૃત મોટા રેહા     શક્તિનગર રોડ, આઇયાનગર-5, પાર્થ કોટેજ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
25.   વાઘેલા કમલાબેન શીવજી પત્ની 1950 પરિણીત - ધો. 7 પાસ ઘરકામ મોટા રેહા    
26.   વાઘેલા કિશોર શીવજી પુત્ર 19/6/66 અપરિણીત હરજીવન મનજી રાઠોડ, માધાપર ધો. 10 પાસ વેપાર મોટા રેહા    
27.   વાઘેલા મનોજ શીવજી પુત્ર 2/6/1969 અપરિણીત હરજીવન મનજી રાઠોડ, માધાપર બી.કોમ. વેપાર મોટા રેહા    
28.   વાઘેલા ગિરિશ શીવજી પુત્ર 1973 અપરિણીત હરજીવન મનજી રાઠોડ, માધાપર ધો. 9 ચાલુ વેપાર મોટા રેહા    
29. O-8 વાઘેલા ગજેન્દ્ર ભીમજી પોતે 8/3/1944 પરિણીત લાલજીભાઇ યાદવ, હાજાપર ધો. 9 પાસ નિવૃત રેહા     મંદિરવાળી શેરી, મેઇન રોડ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે.નં. 02832 240117, મો. 9427818115
30.   વાઘેલા ભાનુમતી ગજેન્દ્ર પત્ની 1948 પરિણીત કુકમા ધો. 6 પાસ ઘરકામ રેહા    
31.   વાઘેલા જતીન ગજેન્દ્ર પુત્ર 19/8/75 પરિણીત માધાપર ધો. 12 પાસ ઓટો મો. વર્કશોપ રેહા    
32.   વાઘેલા નૈનાબેન જતીન પુત્રવધુ 28/2/81 પરિણીત દેવરિયા ધો. 10 પાસ ઘરકામ રેહા    
33.   વાઘેલા જીત જતીન પૌત્ર 27/06/02 અપરિણીત શામજીભાઇ સોલંકી, અંજાર ધો. 2 ચાલુ અભ્યાસ રેહા    
34.   વાઘેલા જયનીલ જતીન પૌત્ર 23/06/08 અપરિણીત શામજીભાઇ સોલંકી, અંજાર - - રેહા    
35. O-9 વાઘેલા અજીતભાઇ છગનલાલ પોતે 4/5/1962 પરિણીત મુરજી વાલજી રાઠોડ, કુકમા ધો. 8 પાસ ડીઝલ મેકેનીક રેહા B+   ગીતા ટીમ્બર માર્ટ પાસે, સોનીવાડી, નવવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9429125929
36.   વાઘેલા અંજનાબેન અજીતભાઇ પત્ની 13/11/70 પરિણીત કુંવરજી વિશ્રામ ચૌહાણ, કુકમા ધો. 10 પાસ ઘરકામ રેહા    
37.   વાઘેલા અશ્વિન અજીતભાઇ પુત્ર 26/9/91 અપરિણીત મનજી લઘા ચૌહાણ, નાગોર ધો. 12 પાસ અભ્યાસ રેહા    
38.   વાઘેલા ધરતી અજીતભાઇ પુત્રી 2/10/1995 અપરિણીત મનજી લઘા ચૌહાણ, નાગોર ધો. 8 ચાલુ અભ્યાસ રેહા    
39. O-10 વાઘેલા ગોપાલ કુંવરજી પોતે 87 વર્ષ પરિણીત સ્વ. નોંધા લધા રાઠોડ, માધાપર - નિવૃત હાજાપર     સાંકળી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9825176751
40.   વાઘેલા જયેશ હંસરાજ પૌત્ર 35 વર્ષ અપરિણીત મુરજી હરભંમ પરમાર, હાજાપર ધો. 12 પાસ રાશન દુકાન હાજાપર    
41. O-11 વાઘેલા દિનેશ દામજી પોતે 6/1/1968 પરિણીત રેહા ધો. 10 પાસ પ્લમ્બર રેહા     ભાદરકા સોસાયટી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9979916364
42.   વાઘેલા મીનાક્ષી દિનેશ પત્ની 3/1/1975 પરિણીત નાગલપર ધો. 7 પાસ ઘરકામ રેહા    
43.   વાઘેલા મીત દિનેશ પુત્ર 12/9/1996 અપરિણીત નાગલપર ધો. 8 ચાલુ અભ્યાસ રેહા    
44.   વાઘેલા દર્શન દિનશ પુત્ર 23/6/03 અપરિણીત નાગલપર ધો. 1 ચાલુ અભ્યાસ રેહા    
45. O-12 વાઘેલા લીલાવંતી મહેન્દ્ર પોતે 20/7/57 પરિણીત કુકમા ધો. 10 પાસ ઘરકામ રેહા     જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.  મો. 9714619413, 9727411436
46.   વાઘેલા બ્રીજેશ મહેન્દ્રભાઇ પુત્ર 20/8/84 અપરિણીત હાજાપર ધો. 9 પાસ કડિયાકામ રેહા    
47.   વાઘેલા મેહુલ મહેન્દ્રભાઇ પુત્ર 24/2/86 અપરિણીત હાજાપર ધો. 9 પાસ કડિયાકામ રેહા