શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

વરૂ
 
 
ક્રમ
 
કુટુંબનો
ક્રમ નં
નામ
 
કુટુંબનો વડાસાથે નોસંબંધ જન્મ તારિખ
 
પરિણીત / અપરિણીત મોસાળ
 
અભ્યાસ
 
વ્યવસાયિક પ્રવુત કચ્‍છમાં મુળ ગામ બ્લડગ્રુપ માસિક આવક સરનામું
 
1. N-1 વરૂ ત્રંબકલાલ ભવાનજી પોતે 7/2/1934 પરિણીત સિનુગ્રા ધો. 10 પાસ વેપાર અંજાર     શીવનગર સોસાયટી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે.નં.02832  242545, મો.  9426971061
2.   વરૂ પુષ્પાબેન ત્રંબકલાલ પત્ની 68 વર્ષ પરિણીત અંજાર ધો. 10 પાસ ઘરકામ અંજાર      
3.   વરૂ અજય ત્રંબકલાલ પુત્ર 9/9/1976 પરિણીત ખંભરા ધો. 10 પાસ વેપાર અંજાર      
4.   વરૂ પૂર્વી અજયકુમાર પુત્રવધુ 17/4/76 પરિણીત માધાપર બી.એસ.સી. ઘરકામ અંજાર      
5.   વરૂ દિપ અજયકુમાર પૌત્ર 30/10/00 અપરિણીત રાજકોટ (નાગલપર) ધો. 2 ચાલુ અભ્યાસ અંજાર      
6.   વરૂ મિત અજયકુમાર પૌત્ર 31/8/08 અપરિણીત રાજકોટ (નાગલપર) - - અંજાર      
7. N-2 વરૂ શામજી ભવાન પોતે 60 વર્ષ પરિણીત હરજીભાઇ, કુકમા ધો. 5 પાસ નિવૃત જાબુંડી     શીવનગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9825897623
8.   વરૂ દમયંતિ શામજી પત્ની 55 વર્ષ પરિણીત દામજી પચાણ ચૌહાણ, રેહા ધો. 7 પાસ ધંધો જાબુંડી      
9.   વરૂ ભાવેશ શામજી પુત્ર 22 વર્ષ અપરિણીત સ્વ. ભવાન હીરા વરૂ, હાજાપર ધો. 11 પાસ દુકાન જાબુંડી      
10.   વરૂ નિતીન શામજી પુત્ર 24 વર્ષ પરિણીત સ્વ. ભવાન હીરા વરૂ, હાજાપર ધો. 10 પાસ દુકાન જાબુંડી      
11.   વરૂ સંગીતાબેન નિતીન પુત્રવધુ 22 વર્ષ પરિણીત નવસારી ધો. 8 પાસ ઘરકામ જાબુંડી      
12.   વરૂ ગુડી નિતીનભાઇ પૌત્રી 7/10/2008 અપરિણીત નવસારી - - જાબુંડી      
13. N-3 વરૂ લિલાવંતીબેન મોહનલાલ પોતે 55 વર્ષ પરિણીત - - ઘરકામ માધાપર     વીડી ફળિયું, પીપળાશેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
14.   વરૂ કમલેશ મોહનલાલ પુત્ર 18/10/75 અપરિણીત સુરેશ પોપટલાલ રાઠોડ, ગાંધીધામ ધો. 10 પાસ ધંધો માધાપર      
15.   વરૂ ચેતન મોહનલાલ પુત્ર 30 વર્ષ અપરિણીત સુરેશ પોપટલાલ રાઠોડ, ગાંધીધામ ધો. 8 પાસ ધંધો માધાપર      
16. N-4 વરૂ નરસિંહભાઇ મુળજી પોતે 6/11/1937 પરિણીત રાજારામભાઇ ચૌહાણ, માધાપર બી.એડ. નિવૃત માધાપર     પીપળાશેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, ટે. નં. 02832 242259, મો. 942711259, 9427178791
17.   વરૂ તરલા નરસિંહ પત્ની 4/2/1946 પરિણીત એલ.જે. અધિકારી, બોરીવલી ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર      
18.   વરૂ રૂપમ નરસિંહ પુત્ર 9/7/1965 પરિણીત જે.ડી.વ્યાસ, કોઠારા બી.એ. ધંધો માધાપર      
19.   વરૂ અનિતા રૂપમ પુત્રવધુ 30/1/66 પરિણીત વી.એમ. જાની, માંડવી બી.એડ. નોકરી માધાપર      
20.   વરૂ કિન્નર નરસિંહ પુત્ર 17/3/78 પરિણીત જે.ડી.વ્યાસ, કોઠારા બી.કોમ.એલએલબી નોકરી માધાપર      
21.   વરૂ હેમાંગિનિ કિન્નર પુત્રવધુ 8/12/1979 પરિણીત એ.પી. પંડ્યા, અંજાર ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર      
22.   વરૂ રાધેય રૂપમ પૌત્ર 17/4/92 અપરિણીત કે.જી. પંડ્યા, ભુજ ધો. 12 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર      
23.   વરૂ હર્ષ રૂપમ પૌત્ર 20/10/00 અપરિણીત કે.જી. પંડ્યા, ભુજ ધો. 3 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર      
24.   વરૂ શિવમ કિન્નર પૌત્ર 20/4/01 અપરિણીત આર. કે. ભટ્ટ, માધાપર ધો. 3 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર      
25. N-5 વરૂ નર્મદા જેન્તીલાલ પોતે 70 વર્ષ પરિણીત કુકમા - નિવૃત કુકમા     કંડાવરી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9925042871
26.   વરૂ બલરામ જેન્તીલાલ પુત્ર 28/11/66 પરિણીત પ્રેમજીભાઇ પરમાર, કુકમા ધો. 10 પાસ ધંધો કુકમા      
27.   વરૂ ચંન્દ્રીકાબેન બલરામ પુત્રવધુ 10/6/1974 પરિણીત કાંતીલાલ આણંદા પરમાર, કુકમા ધો. 10 પાસ ઘરકામ કુકમા      
28.   વરૂ વિપુલ બલરામ પૌત્ર 4/12/1998 અપરિણીત મોહનલાલ પ્રાગજી ચૌહાણ, નાગોર ધો. 5 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા      
29.   વરૂ રાહુલ બલરામ પૌત્ર 3/6/2001 અપરિણીત મોહનલાલ પ્રાગજી ચૌહાણ, નાગોર ધો. 2 ચાલુ અભ્યાસ કુકમા      
30.   વરૂ અભય બલરામ પૌત્ર 2 વર્ષ અપરિણીત મોહનલાલ પ્રાગજી ચૌહાણ, નાગોર - - કુકમા      
31. N-6 વરૂ જિજ્ઞેશ રણછોડ પોતે 21/10/78 પરિણીત ભવાન પેથા ચૌહાણ, રેહા ધો. 10 પાસ નોકરી જીઇબી કુકમા     પીરવાડી, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9879321107
32.   વરૂ વિમલ જિજ્ઞેશ પત્ની 22/02/80 પરિણીત હીરજી ખેતા ચૌહાણ, નાગોર ધો. 12 પાસ ટીચર કુકમા      
33. N-7 વરૂ કાશીબેન વીરજીભાઇ પોતે 85 વર્ષ પરિણીત નાગપુર - નિવૃત હાજાપર     લાયન્સ નગર, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
34.   વરૂ જેન્તીલાલ વીરજીભાઇ પુત્ર 65 વર્ષ પરિણીત હાજાપર ધો. 10 પાસ નોકરી હાજાપર      
35.   વરૂ જ્યોતિબેન જેન્તીલાલ પુત્રવધુ 55 વર્ષ પરિણીત કરીમનગર (હૈદરાબાદ) ધો. 8 પાસ ઘરકામ હાજાપર      
36.   વરૂ હરેશ જેન્તીલાલ પૌત્ર 27 વર્ષ અપરિણીત મુંબઇ ધો. 12 પાસ નોકરી હાજાપર      
37.   વરૂ કમલેશ જેન્તીલાલ પૌત્ર 24/12/88 અપરિણીત મુંબઇ ધો. 10 પાસ નોકરી હાજાપર      
38. N-8 વરૂ રમણીકલાલ ખીમજી પોતે 15/1/47 પરિણીત મેઘજી જેઠા રાઠોડ, માધાપર ધો. 7 પાસ નિવૃત માધાપર     ઠાકર મંદિર પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9825307303
39.   વરૂ રમાબેન રમણીકલાલ પત્ની 16/7/52 પરિણીત લખમજી જગમાલ, એમ.પી. ધો. 7 પાસ સિલાય માધાપર      
40.   વરૂ ભુપેન રમણીકલાલ પુત્ર 22/1/74 પરિણીત લાલજી ગોવિંદ ટાંક, કુકમા ધો. 10 પાસ નોકરી માધાપર      
41.   વરૂ નંદા ભુપેનભાઇ પુત્રવધુ 14/7/81 પરિણીત જેન્તીલાલ કરમશી ખોડીયાર, અંજાર ધો. 7 પાસ ઘરકામ માધાપર      
42.   વરૂ હિતેશ રમણીકલાલ પુત્ર 20/09/76 પરિણીત લાલજી ગોવિંદ ટાંક, કુકમા ધો. 10 પાસ નોકરી માધાપર      
43.   વરૂ ભુમિકા હિતેશ પુત્રવધુ 22/12/84 પરિણીત કિરણ ભાણજી સોલંકી, માધાપર ધો. 12 પાસ ઘરકામ માધાપર      
44. N-9 વરૂ પુષ્પાબેન દયારામ પોતે 50 વર્ષ પરિણીત મેઘજી વીરા ટાંક, કુકમા ધો. 4 પાસ પેન્શન માધાપર     પીપળાશેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
45.   વરૂ પરેશ દયારામ પુત્ર 40 વર્ષ પરિણીત લાલજી ઘેલા પરમાર, રેહા ધો. 10 પાસ નોકરી માધાપર      
46.   વરૂ સરલા પરેશ પુત્રવધુ 35 વર્ષ પરિણીત અંજાર ધો. 12 પાસ - માધાપર      
47.   વરૂ અંકિતા પરેશ પૌત્ર 13 વર્ષ અપરિણીત અંજાર ધો. 6 ચાલુ - માધાપર      
48.   વરૂ શિવમ પરેશ પૌત્ર 4 વર્ષ અપરિણીત અંજાર બાલમંદિર - માધાપર      
49. N-10 વરૂ જશવંતીબેન કાનજી પોતે 1942 વિધવા હાજાપર ધો. 3 પાસ - માધાપર     ઠાકર મંદિરવારી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
50. N-11 વરૂ નાનાલાલ ખીમજીભાઇ પોતે 58 વર્ષ પરિણીત મેઘજી જેઠા રાઠોડ, માધાપર ધો. 7 પાસ નોકરી માધાપર     બસ સ્ટેશન પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં. 02832 242476, મો. 9925210486
51.   વરૂ રસીલાબેન નાનાલાલ પત્ની 56 વર્ષ પરિણીત અંજાર ધો. 7 પાસ ઘરકામ માધાપર      
52.   વરૂ શિતલબેન નાનાલાલ પુત્રી 22 વર્ષ અપરિણીત મેઘજી જેઠા રાઠોડ, માધાપર બી.એસ.સી. નોકરી માધાપર      
53.   વરૂ રાજેશ નાનાલાલ પુત્ર 25 વર્ષ પરિણીત બાબલાલ ટાંક, અંજાર ધો. 12 પાસ નોકરી માધાપર      
54.   વરૂ સુશીલા રાજેશ પુત્રવધુ 24 વર્ષ પરિણીત બાબલાલ ટાંક, અંજાર - ઘરકામ માધાપર      
55.   વરૂ યશ રાજેશ પૌત્ર 2 વર્ષ અપરિણીત બાબલાલ ટાંક, અંજાર બાલમંદિર અભ્યાસ માધાપર      
56. N-12 વરૂ ધીરજલાલ કેશવજી પોતે 3/10/1963 પરિણીત નાગલપર ધો. 7 પાસ નોકરી નાગલપર   15,000/- 12-વૈભવનગર, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9687402030
57.   વરૂ નિર્મળાબેન ધીરજલાલ પત્ની 10/11/1967 પરિણીત અંજાર ધો. 7 પાસ ઘરકામ નાગલપર O Po.    
58.   વરૂ પ્રશાન્ત ધીરજલાલ પુત્ર 23/7/96 અપરિણીત અંજાર ધો. 12 ચાલુ અભ્યાસ નાગલપર O Po.    
59. N-13 વરૂ શાંતિલાલ નાનાલાલ પોતે 15/1/48 પરિણીત કુકમા એલ.એલ.બી બી.એ નિવૃત માધાપર     મંદિરવાળી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે.નં. 02832 241500
60.   વરૂ પુષ્પાબેન શાંતિલાલ પત્ની 10/8/1956 પરિણીત નાગોર ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર      
61.   વરૂ હીના શાંતિલાલ પુત્રી 26/9/78 અપરિણીત રણછોડ કચરા રાઠોડ, માધાપર બી.એસ.સી. ઘરકામ માધાપર      
62.   વરૂ મૌલિક શાંતિલાલ પુત્ર 20/1/84 અપરિણીત રણછોડ કચરા રાઠોડ, માધાપર એમ.બી.બી.એસ  એમ.ડી નોકરી માધાપર      
63. N-14 વરૂ શાંતિલાલ દામજીભાઇ પોતે 5/6/1942 પરિણીત માધાપર ધો. 9 પાસ ધંધો હાજાપર     કંડાવારી શેરી, બલરામ વરૂની સામે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9879121053
64.   વરૂ સવિતાબેન શાંતિલાલ પત્ની 7/6/1958 પરિણીત ખંભરા ધો. 5 પાસ ઘરકામ હાજાપર      
65.   વરૂ પ્રશાંત શાંતિલાલ પુત્ર 22/9/82 અપરિણીત નાગલપર ધો. 10 પાસ કોમ્પ્યુટર રીપેરીંગ હાજાપર      
66. N-15 વરૂ ભાણીબેન કાન્તીલાલ પોતે - પરિણીત રેહા અભણ - માધાપર     બલરામ વરૂ વાળી શેરી, જુનાવાસ,માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9978734673
67.   વરૂ મહેશકુમાર કાન્તીલાલ પુત્ર 6/10/1961 પરિણીત રેહા ધો. 7 પાસ કડિયાકામ માધાપર      
68.   વરૂ દિપીકાબેન મહેશકુમાર પુત્રવધુ 28/6/66 પરિણીત મુંબઇ ધો. 10 પાસ - માધાપર      
69.   વરૂ અરવિંદ કાન્તીલાલ પુત્ર 16/2/68 અપરિણીત રેહા ધો. 3 પાસ - માધાપર      
70.   વરૂ ખુશ્બુ મહેશકુમાર પૌત્રી 11/9/1989 અપરિણીત મુંબઇ ધો. 7 પાસ - માધાપર      
71.   વરૂ વિરલ મહેશકુમાર પૌત્ર 8/10/1990 અપરિણીત મુંબઇ ધો. 10 પાસ પ્લમ્બર માધાપર      
72.   વરૂ નિતિન મહેશકુમાર પૌત્ર 20/12/95 અપરિણીત મુંબઇ ધો. 5 પાસ - માધાપર      
73.   વરૂ ભાવિક મહેશકુમાર પૌત્ર 12/10/2003 અપરિણીત મુંબઇ ધો. 1 પાસ - માધાપર      
74. N-16 વરૂ પ્રભુલાલ વ્રજલાલ પોતે 10/12/1947 પરિણીત અર્જુનભાઇ મનજી ચૌહાણ ધો. 11 પાસ પેન્શન હાજાપર     મ.નં. 10, સુર્યવંશી સોસાયટી, રેલવે સ્ટેશન રોડ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં. 02832 241695,  9427120396
75.   વરૂ ભાનુબેન પ્રભુલાલ પત્ની 23/11/51 પરિણીત જીવરામ મનજી પરમાર ધો. 11 પાસ ઘરકામ હાજાપર      
76.   વરૂ અમીત પ્રભુલાલ પુત્ર 16/6/74 પરિણીત ભોવાનભાઇ ધરમશી વેગડ બી.કોમ સ.નોકરી હાજાપર      
77.   વરૂ સીમા અમીત પુત્રવધુ 23/3/80 પરિણીત વસંતભાઇ પરમાર બી.કોમ ઘરકામ હાજાપર      
78.   વરૂ સાહીલ અમીત પૌત્ર 5/7/2004 અપરિણીત કેતન કાંતીલાલ ચૌહાણ કે.જી.નર્સરી અભ્યાસ હાજાપર      
79. N-17 વરૂ ધનગૌરીબેન મોતીલાલ પોતે 82 વર્ષ પરિણીત ખેંગાર માધવજી પરમાર, કુકમા ધો. 1 પાસ નિવૃત હાજાપર     સાંકડી શેરી, વિસનજી મારાજી વારી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
80.   વરૂ મુકેશ મોતીલાલ પુત્ર 9/9/1970 અપરિણીત ખેંગાર માધવજી પરમાર, કુકમા ધો. 9 પાસ - હાજાપર      
81. N-18 વરૂ મધુબેન મોતીલાલ પોતે 12/2/1943 વિધવા ગજેન્દ્ર ભીમજી વાઘેલા, રેહા ધો. 7 પાસ - માધાપર     કંડાવારી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9998780081
82.   વરૂ શૈલેષ મોતીલાલ પુત્ર 31/12/73 પરિણીત દેવશી ડાયા ચૌહાણ, ચંદિયા ધો. 9 પાસ નોકરી માધાપર      
83.   વરૂ રેખાબેન શૈલેષ પુત્રવધુ 1/8/1981 પરિણીત સિનુગ્રા બી.એ. - માધાપર      
84.   વરૂ અંકિતા શૈલેષ પૌત્રી 15/9/03 અપરિણીત સિનુગ્રા એચ.કે.જી   માધાપર      
85.   વરૂ મહેક શૈલેષ પૌત્રી 21/8/09 અપરિણીત સિનુગ્રા બાલમંદિર - માધાપર      
86. N-19 વરૂ શરદ જયંતિલાલ પોતે 7/5/1964 પરિણીત કુકમા ધો. 10 પાસ કમીશન એજન્ટ માધાપર     કંડાવારી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો.  9427467406
87.   વરૂ ભુષિતા શરદ પત્ની 7/10/1970 પરિણીત હાજાપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર      
88.   વરૂ મિલાપ શરદ પુત્ર 17/3/92 અપરિણીત માધાપર આઇ.ટી.આઇ. અભ્યાસ માધાપર      
89.   વરૂ હેતલ શરદ પુત્રી 9/11/1996 અપરિણીત માધાપર ધો. 7 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર      
90. N-20 વરૂ રતીલાલ મુરજી પોતે 15/5/46 પરિણીત સિનુગ્રા ધો. 10 પાસ નિવૃત માધાપર     જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9979424996, ટે.નં. 02832 241696
91.   વરૂ પુષ્પાબેન રતીલાલ પત્ની 6/9/1952 પરિણીત કુકમા ધો. 10 પાસ - માધાપર      
92.   વરૂ મુકેશ રતીલાલ પુત્ર 7/3/1974 પરિણીત માધાપર બી.એસ.સી. નોકરી માધાપર      
93.   વરૂ ભાવના મુકેશ પુત્રવધુ 29/12/79 પરિણીત કુકમા ધો. 12 પાસ - માધાપર      
94.   વરૂ પંક્તિ મુકેશ પૌત્રી 6/7/2003 અપરિણીત માધાપર ધો. 8 પાસ અભ્યાસ માધાપર      
95.   વરૂ હાર્દિક રતીલાલ પુત્ર 12/8/1988 અપરિણીત માધાપર બી.કોમ. ચાલુ નોકરી માધાપર      
96. N-21 વરૂ કાન્તાબેન શાંતિલાલ પોતે 60 વર્ષ પરિણીત રેહા - ઘરકામ માધાપર     મોટી ડેલીના સામે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
97.   વરૂ મહેશ શાંતિલાલ પુત્ર 37 વર્ષ અપરિણીત જગદીશ ગોપાલ ટાંક, રેહા ધો. 8 પાસ આશાપુરા માઇનકેમ માધાપર      
98.   વરૂ હરિશ શાંતિલાલ પુત્ર 36 વર્ષ અપરિણીત જગદીશ ગોપાલ ટાંક, રેહા ધો. 8 પાસ - માધાપર      
99. N-22 વરૂ જસોદાબેન હરિલાલ પોતે 60 વર્ષ પરિણીત સામજી વાઘેલા પરમાર, રેહા ધો. 7 પાસ નિવૃત માધાપર     મંદિરવારી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટેલી.નં. (02832)243051 મો. 9925967320
100.   વરૂ ઉમેશ હરીલાલ પુત્ર 26/9/75 પરિણીત લગધીર નારાયણ ચૌહાણ, જાબુંડી ધો. 10 પાસ નોકરી માધાપર      
101.   વરૂ ઉષાબેન ઉમેશ પુત્રવધુ 30/1/77 પરિણીત હરીશ રામજી ચૌહાણ,  નાગલપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર      
102.   વરૂ જાગૃતિ હરીલાલ પુત્રી 4/4/1986 અપરિણીત લગધીર નારાયણ ચૌહાણ, જાબુંડી ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર      
103.   વરૂ દેવસ્થ ઉમેશ પૌત્ર 7/3/11 અપરિણીત જાબુંડી     માધાપર      
104. N-23 વરૂ મનોજ ડાયાલાલ પોતે 29/1/56 પરિણીત માધાપર ધો. 8 પાસ નોકરી દેવળીયા     ઠાકર મંદિર ચોક, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9824888099 મો. 9979617419
105.   વરૂ પ્રભાવતી મનોજ પત્ની 48 વર્ષ પરિણીત કુકમા ધો. 7 પાસ ઘરકામ દેવળીયા      
106.   વરૂ ધર્મેશ મનોજ પુત્ર 11/11/1980 પરિણીત નાગોર ધો. 7 પાસ છુટકકામ દેવળીયા      
107.   વરૂ કરિશ્મા ધર્મેશ પુત્રવધુ 3/10/1983 પરિણીત નાગલપર ધો. 12 પાસ ઘરકામ દેવળીયા      
108.   વરૂ હેનલ ધર્મેશ પૌત્રી 12/9/09 અપરિણીત અંજાર   છુટકકામ દેવળીયા      
109. N-24 વરૂ વિજય જયંતિલાલ પોતે 3/3/1963 પરિણીત કુકમા બી.એ. નોકરી હાજાપર     કંડાવારી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
મો. 9429006705, 8980253518
110.   વરૂ પ્રજ્ઞા વિજયભાઇ પત્ની 23/2/70 પરિણીત જામનગર ધો. 12 પાસ ઘરકામ નાગોર      
111.   વરૂ પાવન વિજયભાઇ પુત્ર 25/3/97 અપરિણીત મીઠાપુર ધો. 11 ચાલુ અભ્યાસ હાજાપર      
112.   વરૂ જાનવી વિજયભાઇ પુત્રી 4/3/2000 અપરિણીત મીઠાપુર ધો. 8 ચાલુ અભ્યાસ હાજાપર      
113. N-25 વરૂ અમૃતલાલ પ્રાગજી પોતે 57 વર્ષ પરિણીત ઓધવજી હરદાસ ચૌહાણ, રેહા ધો. 3 પાસ નિવૃત માધાપર     સાંકડી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
114.   વરૂ જયાબેન અમૃતલાલ પત્ની 55 વર્ષ પરિણીત કેશવજી ટાંક, કુકમા ધો. 7 પાસ લકવા ગ્રસ્ત માધાપર      
115. N-26 વરૂ રાજેશ શાન્તીલાલ પોતે 29/7/71 પરિણીત સિનોગ્રા ધો. 8 પાસ વેપાર અંજાર      જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9979407387 મો. 9978301790
116.   વરૂ હંસા રાજેશ પત્ની 17/8/74 પરિણીત નાગલપર ધો. 8 પાસ ઘરકામ અંજાર      
117.   વરૂ ખુશ્બુ રાજેશ પુત્રી 9/2/1994 અપરિણીત અંજાર ધો. 10 પાસ   અંજાર      
118.   વરૂ કોમલ રાજેશ પુત્રી 22/7/98 અપરિણીત અંજાર ધો. 6 ચાલુ અભ્યાસ અંજાર      
119. N-27 વરૂ મહેન્દ્રભાઇ વલમજી પોતે 18/1/60 પરિણીત રેહા ધો. 10 પાસ નોકરી માધાપર     ઠાકર મંદિર પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
120.   વરૂ હરીકુંવર મહેન્દ્ર પત્ની 20/10/61 પરિણીત રેહા ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર      
121.   વરૂ ચેતના મહેન્દ્ર પુત્રી 2/7/1983 અપરિણીત કુકમા બી.કોમ નોકરી માધાપર      
122.   વરૂ દિપ્તી મહેન્દ્ર પુત્રી 12/2/1986 અપરિણીત કુકમા બી.એ. અભ્યાસ માધાપર      
123.   વરૂ રૂચી મહેન્દ્ર પુત્રી 28/4/91 અપરિણીત કુકમા બી.કોમ. ચાલુ અભ્યાસ માધાપર      
124.   વરૂ દુલારી મહેન્દ્ર પુત્રી 30/5/97 અપરિણીત કુકમા ધો. 7 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર      
125.   વરૂ ધ્રુવ મહેન્દ્ર પુત્ર 21/5/2000 અપરિણીત કુકમા ધો. 4 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર      
126. N-28 વરૂ નિરંજન ઇશ્વરલાલ પોતે 16/6/61 પરિણીત માધાપર ધો. 9 પાસ પ્લમ્બર હાજાપર A+    જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9428680571
127.   વરૂ રંજન નિરંજન પત્ની 24/2/66 પરિણીત જાંબુડી ધો. 9 પાસ ઘરકામ હાજાપર B+    
128.   વરૂ સપના નિરંજન પુત્રી 22/2/93 અપરિણીત નાગોર B.B.A અભ્યાસ હાજાપર O+    
129.   વરૂ ઉમંગ નિરંજન પુત્ર 30/7/97 અપરિણીત નાગોર ધો. 9 ચાલુ અભ્યાસ હાજાપર AB+    
130. N-29 વરૂ ગંગાધર કાનજી પોતે 11/3/1945 પરિણીત કુકમા ધો. 10 નિવૃત હાજાપર B-Rh-Po 2,500/- 36/ 3, મહાવીર નગર, જલારામ મંદિર પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો.  7874168483
131.   વરૂ વંદનાબેન ગંગાધર પત્ની 6/11/1960 પરિણીત નારાયણ નાનજી ચૌહાણ ધો. 7 પાસ ઘરકામ હાજાપર A-Rh-Po  
132. N-30 વરૂ છોટાલાલ નાનાલાલ પોતે 12/6/1953 પરિણીત શાંતીલાલ, કુકમા બી.કોમ નોકરી માધાપર     વીડી ફરીયું, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9979390105 મો. 9913639336
133.   વરૂ ઉર્મીલા છોટાલાલ પત્ની 12/9/1947 પરિણીત જાદવજી, સિનુગ્રા ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર      
134.   વરૂ પિયુષ છોટાલાલ પુત્ર 18/6/83 પરિણીત અંજાર દયારામ બી.કોમ નોકરી માધાપર      
135.   વરૂ આશીષ છોટાલાલ પુત્ર 23/11/85 અપરિણીત અંજાર દયારામ ધો. 10 પાસ નોકરી માધાપર      
136.   વરૂ જાગૂતી પિયુષ પુત્રવધુ 14/7/84 પરિણીત સુરેન્દનગર બી.કોમ ઘરકામ માધાપર      
137. N-31 વરૂ વીરાબેન કાનજીભાઇ પોતે 70 વર્ષ વિધવા પરસોતમ, રેહા     માધાપર     પીપળાશેરી જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9909581241
138.   વરૂ મનોજ કાનજીભાઇ પુત્ર 5/2/1969 પરિણીત પરસોતમ, રેહા ધો. 8 પાસ નોકરી માધાપર      
139.   વરૂ અનીતાબેન મનોજભાઇ પુત્રવધુ 25/12/74 પરિણીત ગોપાલ, ખંભરા ધો. 7 પાસ ઘરકામ માધાપર      
140.   વરૂ કિંજલ મનોજભાઇ પૌત્રી 15/12/97 અપરિણીત વિશાલ, નાગલપર ચાલુ અભ્યાસ માધાપર      
141.   વરૂ યશ મનોજભાઇ પૌત્ર 11/10/2002 અપરિણીત વિશાલ, નાગલપર ચાલુ અભ્યાસ માધાપર      
142. N-32 વરૂ મંજુલા પચાણભાઇ બહેન 15/7/43 અપરિણીત રેહા સાણંદ   માધાપર     પીપળાશેરી જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9913998978 મો. 9879489277
143.   વરૂ પ્રવિણચંન્દ્ર પચાણચંન્દ્ર પોતે 24/11/51 પરિણીત રેહા બી.એ. નોકરી માધાપર      
144.   વરૂ ઇન્દીરાબેન પ્રવિણચંન્દ્ર પત્ની 3/6/1959 પરિણીત કુંભારીયા ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર      
145.   વરૂ વૈશાલી પ્રવિણચંન્દ્ર પુત્રી 2/9/1980 અપરિણીત ગોવિંદ જેઠા રાઠોડ, ખેડોઇ બી.કોમ. ઘરકામ માધાપર      
146.   વરૂ ભૌતિક પ્રવિણચંન્દ્ર પુત્ર 5/11/1986 અપરિણીત ખેડોઇ ધો. 9 પાસ નોકરી માધાપર      
147. N-33 વરૂ અતુલભાઇ જેન્તીલાલ પોતે 10/11/1965 પરિણીત ખુશાલભાઇ ચાવડા બી.કોમ. પ્રા. નોકરી દેવળીયા     સુર્યવંશી સોસાયટી, રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9879489326
148.   વરૂ નિતાબેન અતુલભાઇ પત્ની 14/3/74 પરિણીત વિનોદભાઇ રાઠોડ, નાગલપર બી.કોમ. ઘરકામ દેવળીયા      
149.   વરૂ દિયા અતુલભાઇ પુત્રી 13/7/01 અપરિણીત દયારામભાઇ ટાંક, અંજાર ધો. 2 ચાલુ   દેવળીયા      
150. N-34 વરૂ રાજેશ અમૃતલાલ પોતે 14/10/77 પરિણીત ડાઇબેન ડાયાલાલ રાઠોડ, માધાપર ધો. 10 પાસ નોકરી માધાપર     માર્થોમાનગર, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9428308326 મો. 9727663872
151.   વરૂ પ્રવિણા રાજેશ પત્ની 7/6/1978 પરિણીત મણીબેન, દેવળીયા ધો. 6 પાસ ઘરકામ માધાપર      
152.   વરૂ સૌરવ રાજેશ પુત્ર 13/3/03 અપરિણીત નરશીભાઇ ખોડીયાર, અંજાર ધો. 1 ચાલુ અભ્યાસ માધાપર      
153.   વરૂ જય રાજેશ પુત્ર 14/7/4 અપરિણીત નરશીભાઇ ખોડીયાર, અંજાર કે.જી.નર્સરી અભ્યાસ માધાપર      
154. N-35 વરૂ જ્યોતિબેન રણછોડ પોતે 11/5/1959 પરિણીત હાજાપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ દેવળીયા     મ.નં.38, માર્થોમાનગર, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9228452963
155.   વરૂ અમિતભાઇ રણછોડ પુત્ર 1/5/1984 અપરિણીત રેહા ધો. 10 પાસ કારપેન્ટર દેવળીયા      
156. N-36 વરૂ પ્રદિપ ખેતશી પોતે   પરિણીત લીલાધર દયારામ ટાંક, અંજાર ધો. 7 પાસ કડીયાકામ માધાપર     બસ સ્ટેશનવારી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9909072104, 8980358446
157.   વરૂ જીજ્ઞાશા પ્રદિપ પત્ની 35 પરિણીત નાગલપર ધો. 10 પાસ નોકરી માધાપર      
158. N-37 વરૂ ચંપક મોતીલાલ પોતે 45 વર્ષ પરિણીત કુકમા ધો. 7 પાસ કડીયાકામ હાજાપર     સ્વામિનારાયન ચબુતરાની બાજુમાં, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
159.   વરૂ રશીલા ચંપકલાલ પત્ની 38 વર્ષ પરિણીત કુકમા ધો. 7 પાસ ઘરકામ હાજાપર      
160.   વરૂ અલ્પેશ ચંપકલાલ પૌત્ર 18 વર્ષ અપરિણીત નાગલપર ધો. 8 પાસ મજુરી હાજાપર      
161.   વરૂ નિરવ મોતીલાલ પૌત્ર 16 વર્ષ અપરિણીત નાગલપર ધો. 10 પાસ મજુરી હાજાપર      
162. N-38 વરૂ છોટાલાલ નાલાલાલ પોતે 58 પરિણીત માધાપર બી. કોમ નિવૃત દેવળીયા     વીડિ ફળીયો, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. 02832 242424
163.   વરૂ ઉર્મીલા છોટાલાલ પત્ની 52 પરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ દેવળીયા      
164.   વરૂ પિયુશ છોટાલાલ પુત્ર 28 પરિણીત માધાપર બી. કોમ નોકરી દેવળીયા      
165.   વરૂ જારૂતિ પિયુષ પુત્રવધુ 26 પરિણીત અંજાર  બી. કોમ ઘરકામ દેવળીયા      
166.   વરૂ આશિશ છોટાલાલ પુત્ર 25 અપરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ નોકરી દેવળીયા