શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> વેગડ
વેગડ
 
 
ક્રમ
 

કુટુંબનો
ક્રમ નં

નામ
 

કુટુંબનો વડાસાથે નોસંબંધ જન્મ તારિખ
 
પરિણીત / અપરિણીત મોસાળ
 
અભ્યાસ
 
વ્યવસાયિક પ્રવુત કચ્‍છમાં મુળ ગામ બ્લડગ્રુપ માસિક આવક સરનામું
 
1. Q-1 વેગડ ધારસીભાઇ દેવરામ પોતે - પરિણીત લોહારિયા - દુકાન લોહારિયા     મહાપ્રભુનગર, કચ્છ ડેરી પાછળ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9998732403
2.   વેગડ જયાબેન ધારશી પત્ની - પરિણીત કુકમા - ઘરકામ લોહારિયા      
3.   વેગડ નરેન્દ્ર ધારસી પુત્ર 11/12/1977 પરિણીત નાગોર ધો. 10 પાસ ધંધો લોહારિયા      
4.   વેગડ મિલન નરેન્દ્ર પુત્રવધુ 7/2/1985 પરિણીત કુકમા બી.એ. ઘરકામ લોહારિયા      
5.   વેગડ અંશ નરેન્દ્ર પોતે 18/4/07 અપરિણીત મોહનલાલ નરશી રાઠોડ, કુકમા - - લોહારિયા      
6. Q-2 વેગડ સોમનાથ નથુ પોતે 55 વર્ષ પરિણીત શાંતિલાલ ભવાન ચૌહાણ, રેહા ધો. 9 પાસ મજુરી માધાપર     મંદિરવાળી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર. તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9879349234
7.   વેગડ અમૃતલાલ સોમનાથ પત્ની 50 વર્ષ પરિણીત શાંતિલાલ દેવજી પરમાર, હાજાપર ધો. 5 પાસ ઘરકામ માધાપર      
8.   વેગડ રમેશ સોમનાથ પુત્ર 30 વર્ષ પરિણીત શાંતિલાલ શીવજી રાઠોડ, માધાપર એસ.એસ.સી. નોકરી માધાપર      
9.   વેગડ તોરલ રમેશ પુત્રવધુ 29 વર્ષ પરિણીત સિનુગ્રા ધો. 12 પાસ નોકરી માધાપર      
10.   વેગડ નારાણ સોમનાથ પુત્ર 28 વર્ષ પરિણીત નથુભાઇ શીવજી રાઠોડ, માધાપર એસ.એસ.સી. નોકરી માધાપર      
11.   વેગડ જીજ્ઞાસા નારાણ પુત્રવધુ 23 વર્ષ પરિણીત રમેશ બાબુલાલ ટાંક, સિનુગ્રા એચ.એસ.સી. ઘરકામ માધાપર      
12.   વેગડ કોમલ સોમનાથ પુત્રી 24 વર્ષ પરિણીત નથુભાઇ શીવજી રાઠોડ, માધાપર એચ.એસ.સી. નોકરી માધાપર      
13.   વેગડ માધવ કોમલબેન દોહિત્ર 4 વર્ષ અપરિણીત સોમનાથ નથુભાઇ વેગડ, માધાપર બાલમંદિર - માધાપર      
14.   વેગડ જતન નારાણ પૌત્ર  વર્ષ અપરિણીત માધાપર            
15.   વેગડ દશ્રેશ રમેશ પૌત્ર 2 વર્ષ અપરિણીત માધાપર            
16. Q-3 વેગડ દિનેશ ધારશી પોતે 35 વર્ષ પરિણીત નાગોર ધો. 7 પાસ દુધની ડેરી લોહારિયા     આઇયાનગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા.ભુજ-કચ્છ. મો. 9998273126
17.   વેગડ શિલ્પા દિનેશ પત્ની 30 વર્ષ પરિણીત નાગલપર ધો. 7 પાસ ઘરકામ લોહારિયા      
18.   વેગડ રાજ દિનેશ પુત્ર 9 વર્ષ અપરિણીત નાગલપર ધો. 4 ચાલુ અભ્યાસ લોહારિયા      
19.   વેગડ દિશા દિનેશ પુત્રી 7 વર્ષ અપરિણીત નાગલપર ધો. 2 ચાલુ અભ્યાસ લોહારિયા      
20. Q-4 વેગડ શારદા સુરશ પોતે 6/2/1962 પરિણીત અમરસિંહ ચૌહાણ, રેહા ધો. 8 પાસ - માધાપર     જુનાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9879600596
21.   વેગડ રીતેષ સુરશ પુત્ર 5/11/1983 પરિણીત પ્રવિણભાઇ રાઠોડ, કુકમા ધો. 10 પાસ નોકરી માધાપર      
22.   વેગડ કોમલ રીતેશ પુત્રવધુ 29/9/88 પરિણીત દિલીપભાઇ, ગળપાદર ધો. 10 પાસ - માધાપર      
23.   વેગડ સંધ્યા સુરેશ પુત્રી 6/7/1985 અપરિણીત પ્રવિણભાઇ રાઠોડ, કુકમા ધો. 12 પાસ - માધાપર      
24. Q-5 વેગડ નરેશ માવજી પોતે 7/12/1951 પરિણીત હાજાપર ધો. 8 પાસ નોકરી માધાપર     મંદિરવાળી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9909986120, ટે. નં. 02832 - 241091
25.   વેગડ વસંત નરેશભાઇ પત્ની 29/9/59 પરિણીત રેહા ધો. 7 પાસ ઘરકામ માધાપર      
26.   વેગડ જયેન્દ્ર નરેશભાઇ પુત્ર 5/12/1978 પરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ મજુરી માધાપર      
27.   વેગડ ભાનુબેન જયેન્દ્ર પુત્રવધુ 11/8/1981 પરિણીત અંજાર ધો. 10 પાસ ઘરકામ માધાપર      
28.   વેગડ કીન્સી જયેન્દ્ર પૌત્રી 2/2/2004 પરિણીત લોવારીયા બાલમંદિર - માધાપર      
29.   વેગડ પ્રીયાન્સી જયેન્દ્ર પૌત્રી 20/10/06 અપરિણીત લોવારીયા - - માધાપર      
30. Q-6 વેગડ દયારામ મનજી પોતે 2/10/1945 પરિણીત - એસ.એસ.સી. નિવૃત માધાપર     જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9825369429, ટે. નં. 02832 242500
31.   વેગડ જયાબેન દયારામ પત્ની 10/12/1953 પરિણીત અર્જુન વાલજી સોલંકી, નાગોર એસ.એસ.સી. ઘરકામ માધાપર      
32.   વેગડ વિપુલ દયારામ પુત્ર 10/6/1975 પરિણીત નરશી કરમણ યાદવ, હાજાપર આઇ.ટી.આઇ. નોકરી માધાપર      
33.   વેગડ જ્યોત્સના વિપુલ પુત્રવધુ 14/02/80 પરિણીત નારાણ મોરાર ટાંક, અંજાર ધો. 12 પાસ ઘરકામ માધાપર      
34.   વેગડ પ્રિયલ વિપુલ પૌત્રી 29/8/03 પરિણીત ધનજી ઓધવજી ખોડિયાર, અંજાર - - માધાપર      
35.   વેગડ વિનીત વિપુલ પૌત્ર 8/8/2007 અપરિણીત ધનજી ઓધવજી ખોડિયાર, અંજાર - - માધાપર      
36. Q-7 વેગડ પ્રાગજી પ્રેમજી પોતે 70 વર્ષ પરિણીત માધાપર - - માધાપર     ઠાકર મંદિરની પાછળ, જુનાવાસ, માધાપર,  તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9428898290, મો. 9979557604, ટે. નં. 02832 242277
37.   વેગડ કાંતિલાલ પ્રાગજી પુત્ર 26/1/56 પરિણીત પુરષોતમ નોધા ચૌહામ, નાગોર એસ.એસ.સી. નોકરી માધાપર      
38.   વેગડ પુષ્પાબેન કાંતિલાલ પુત્રવધુ 19/1/60 પરિણીત હરિલાલ હીરજી ચૌહાણ, કુકમા ધો. 9 પાસ ઘરકામ માધાપર      
39.   વેગડ જીજ્ઞા કાંતિલાલ પુત્રી 8/7/1982 અપરિણીત શિવલાલ દેવરામ રાઠોડ, કુકમા બી.એ. નોકરી માધાપર      
40.   વેગડ વિજય કાંતિલાલ પુત્રી 10/5/1986 અપરિણીત શિવલાલ દેવરામ રાઠોડ, કુકમા આઇ.ટી.આઇ. નોકરી માધાપર      
41. Q-8 વેગડ હરજીવન નારણભાઇ પોતે 85 વર્ષ પરિણીત વરજાંગભાઇ, નાગોર - - માધાપર     ઠાકર મંદિરવાળી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9909725257
42.   વેગડ અમૃતબેન હરજીવનભાઇ પત્ની 75 વર્ષ પરિણીત રેહા - - માધાપર      
43.   વેગડ હેમરાજ હરજીવનભાઇ પુત્ર 52 વર્ષ પરિણીત દિનેશ રૂપા ટાંક, રેહા એસ.એસ.સી. નોકરી માધાપર      
44.   વેગડ રંજનબેન હેમરાજભાઇ પુત્રવધુ 50 વર્ષ પરિણીત ધનજી ડોસા સોલંકી, માધાપર એસ.એસ.સી. - માધાપર      
45.   વેગડ રાજેશ હેમરાજભાઇ પૌત્ર 25 વર્ષ અપરિણીત ડાયાલાલ સામજી યાદવ, હાજાપર આઇ.ટી.આઇ., બી.એ. નોકરી માધાપર      
46. Q-9 વેગડ હરિલાલ વેલજી પોતે 24/1/43 પરિણીત રેહા ઇલે.સુ.વા. નિવૃત માધાપર     વેગડ નિવાસ બસ સ્ટેન્ડની સામે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં. 02832 241905
47.   વેગડ ભાનુબેન હરિલાલ પત્ની 07/12/45 પરિણીત પ્રાગજી રણછોડ ચૌહાણ, વડોદરા બી.એ. ઘરકામ માધાપર      
48.   વેગડ પરેશ હરીલાલ પુત્ર 21/1/79 પરિણીત પચાણ જેઠા રાઠોડ, વડોદરા બી.એડ.એમ.એ. શિક્ષીક માધાપર O+ 6,000/-  
49.   વેગડ નિશા પરેશ પુત્રવધુ 28/5/83 પરિણીત રેહા બી.એડ.એમ.એ. શિક્ષીક રેહા B+ 5,300/-  
50.   વેગડ મીતાબેન હરીલાલ પુત્રી 9/3/1982 અપરિણીત પચાણ જેઠા રાઠોડ, વડોદરા બી. કોમ. કોમ્પ્યુ. કોમ્પ્યુટર શિક્ષીકા માધાપર   3,000/-  
51. Q-10 વેગડ કિશોર અમૃતલાલ પોતે 65 પરિણીત ખોડિયાર સામજીભાઇ અંજાર ધો. 8 પાસ ધંધો અંજાર     પંચાયત ઓફિસની સામે, જુનાવાસ, માધાપર
52.   વેગડ શારદા કિશોર પત્ની 1/1/1952 પરિણીત માંડણ રઘુ સોલંકી, માધાપર એસ.એસ.સી. સ.ભ.ઓફીસ અંજાર      
53.   વેગડ હિમાંશુ કિશોર પુત્ર 23/12/72 પરિણીત માધવજી માવજી ચૌહાણ, કુકમા ઇલેક્ટ્રીશીયન પ્રા. નોકરી અંજાર      
54.   વેગડ મનીષા હિમાંશુ પુત્રવધુ 30/1/75 પરિણીત મુળજી લીલાધર, ભુજ બી.એ. - અંજાર      
55.   વેગડ આશુતોષ હિમાંશુ પૌત્ર 2/12/1998 અપરિણીત શંકરલાલ પી. ઠક્કર, માધાપર ધો. 5 ચાલુ - અંજાર      
56.   વેગડ દિયા હિમાંશુ પૌત્રી 26/10/04 અપરિણીત શંકરલાલ પી. ઠક્કર, માધાપર કે.જી.નર્સરી - અંજાર      
57. Q-11 વેગડ ભાનુમતિ કિશોર   47 વર્ષ ગં.સ્વ. માધવજી દેવજી રાઠોડ, કુકમા એસ.એસ.સી. ઘરકામ અંજાર     મોટી બજાર, ચબુતરાની બાજુમાં, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં. 02832 240586
58.   વેગર ધર્મેન્દ્ર કિશોરભાઇ   23/9/85 અપરિણીત મણીલાલ દેવરામ પરમાર, કુકમા આઇ.ટી. ચાલુ - અંજાર      
59. Q-12 વેગડ નારાણ વિશ્રામ   1930 પરિણીત અંજાર ધો. 11 પાસ નિવૃત માધાપર     પ્લોટ નં. 29, વૈભવ નગર, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે.નં. 02832 240586
60.   વેગડ જયાબેન નારાણ   60 વર્ષ પરિણીત કુકમા ધો. 7 પાસ - માધાપર      
61.   વેગડ કવિતા નારાણ   23/1/78 પરિણીત કુકમા ધો. 10 પાસ - માધાપર      
62. Q-13 વેગડ વિજયાબેન લીલાધર   51 વર્ષ ગં.સ્વ. કુકમા, હરજીવન ચૌહાણ ધો. 10 પાસ - માધાપર     મ.નં. 9, ભુડિયા શેરી નં. 4, વિશાલનગર, જુનાવાસ, માધાપર, ટે. નં. 02832 242600
63. Q-14 વેગડ અનિલ ધારસીભાઇ   29/8/75 પરિણીત નાગોર ધો. 7 પાસ દુધનો ધંધો લોહારિયા     મહાપ્રભુનગર, કચ્છ ડેરીની પાછળ, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9824597923
64.   વેગડ મમતાબેન અનીલ   27/11/83 પરિણીત મુંબઇ ધો. 10 પાસ ઘરકામ લોહારિયા      
65.   વેગડ મુસ્કાન અનીલ   23/3/05 અપરિણીત ઓખા એલ.કે.જી. અભ્યાસ લોહારિયા      
66. Q-15 વેગડ કિશોર ગોપાલજી પોતે 12/7/1969 છુટાછેડા અંજાર ધો. 12 પાસ નોકરી લોહારિયા     મ.નં.  15, માર્થોનગર, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9726997986