શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> યાદવ
યાદવ
 
 
ક્રમ

કુટુંબનો
ક્રમ નં

નામ કુટુંબનો વડાસાથે નોસંબંધ જન્મ તારિખ
 
પરિણીત / અપરિણીત

મોસાળ
 

અભ્યાસ
 
વ્યવસાયિક પ્રવુત કચ્‍છમાં મુળ ગામ બ્લડગ્રુપ માસિક આવક સરનામું
 
1. L-1 યાદવ ચંન્દ્રિકા નાનાલાલ પોતે 42 વર્ષ વિધવા નાનજી રત્ના ટાંક, નાગલપર ધો. 7 પાસ સિલાઇ હાજાપર     ઠાકર મંદિર વારી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટેલી.નં. (02832)241582
2.   યાદવ ભાવિક નાનાલાલ પુત્ર 19/1/85 પરિણીત હીરાલાલખોડા પરમાર, ગડપાધર બી.એસ.સી. એમ.એલ.ટી. લેબોરેટર હાજાપર    
3.   યાદવ પૂજા ભાવિક પુત્રવધુ 11/5/87 પરિણીત રાયગડા (ઓરીસા) P.T.C. શિક્ષિકા રેહા    
4.   યાદવ ભાવિક પૌત્ર 19/4/12 અપરિણીત રેહા -   હાજાપર    
5. L-2 યાદવ રમેશભાઇ નાનજી પોતે 11/9/1964 પરિણીત મોટા રેહા બી.એડ. શિક્ષક હાજાપર     આઇયા નગર -5, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટેલી.નં. (02832)240033 મો. 9426730152
6.   યાદવ ભાવના રમેશભાઇ પત્ની 13/6/68 પરિણીત ધરમશી રાઠોડ, નાગલપર બી.એ. ઘરકામ હાજાપર    
7.   યાદવ પુર્વી રમેશભાઇ પુત્રી 31/8/92 અપરિણીત કિર્તીભાઇ પરમાર, કુકમા ધો. 11 ચાલુ અભ્યાસ હાજાપર    
8.   યાદવ રાહુલ રમેશભાઇ પુત્ર 30/5/96 અપરિણીત કિર્તીભાઇ પરમાર, કુકમા ધો. 8 ચાલુ અભ્યાસ હાજાપર    
9. L-3 યાદવ જીતેન્દ્ર કિશનલાલ પોતે 1/7/1964 પરિણીત હરજીવનભાઇભાઇ ચૌહાણ, નાગોર  ધો. 12 પાસ નોકરી હાજાપર     મ.નં.62, માર્થોમાનગર, નવાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9925313729
10.   યાદવ મંજુલા જીતેન્દ્ર પત્ની 24/4/72 પરિણીત માધવજી અરજણ રાઠોડ, દેવળીયા ધો. 10 પાસ ઘરકામ હાજાપર    
11.   યાદવ ખુશાલી જીતેન્દ્ર પુત્રી 29/5/94 અપરિણીત મગન મનજી ટાંક, ખંભરા ધો. 10 ચાલુ અભ્યાસ હાજાપર    
12.   યાદવ હિંમાશી જીતેન્દ્ર પુત્રી 15/7/99 અપરિણીત મગન મનજી ટાંક, ખંભરા ધો. 4 ચાલુ અભ્યાસ હાજાપર    
13.   યાદવ કશિષ જીતેન્દ્ર પુત્રી 22/11/02 અપરિણીત મગન મનજી ટાંક, ખંભરા ધો. 1 ચાલુ અભ્યાસ હાજાપર    
14. L-4 યાદવ જગદીશ ધરમશી પોતે   પરિણીત હાજાપર ધો. 9 પાસ નોકરી હાજાપર     મો. 9998072477 મો. 9879336273                                                                            mitesh yadav44@yahoo.com
15.   યાદવ જ્યોતિ જગદીશ પત્ની   પરિણીત હાજાપર ધો. 9 પાસ ઘરકામ હાજાપર    
16.   યાદવ મિતેષ જગદીશ પુત્ર 29/1/86 અપરિણીત રાઘવજી રામજી પરમાર ડી.ઇ.ઇ. નોકરી હાજાપર    
17.   યાદવ દિપ્તી જગદીશ પુત્રી 14/4/91 અપરિણીત હાજાપર બી.એ. ચાલુ અભ્યાસ હાજાપર    
18. L-5 યાદવ મણીબેન ડાહ્યાલાલ પોતે   પરિણીત માધાપર     હાજાપર     મંદિરવારી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટેલી.નં. (02832)242962 મો. 9879277234
19.   યાદવ પંકજ ડાહ્યાલાલ પુત્ર 25/8/71 પરિણીત માધાપર ધો. 9 પાસ વેલ્ડીંગકામ હાજાપર    
20.   યાદવ જ્યોત્સના પંકજ પુત્રવધુ 7/12/1975 પરિણીત મોહન માધવજી ચૌહાણ, રાયપુર બી.કોમ. ઘરકામ હાજાપર    
21.   યાદવ મહેક પંકજભાઇ પૌત્રી 4/9/2005 અપરિણીત હિતેશ જેન્તીલાલ વાઘેલા, પલાસા     હાજાપર    
22.   યાદવ મયુર ડાહ્યાલાલ પુત્ર 28/7/76 પરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ નોકરી હાજાપર    
23.   યાદવ મીનાબેન મયુરભાઇ પુત્રવધુ 31/1/77 પરિણીત માધાપર ધો. 7 પાસ ઘરકામ હાજાપર    
24.   યાદવ નીધી મયુરભાઇ પૌત્રી 7/10/2005 અપરિણીત યોગેશભાઇ, માધાપર બાલમંદિર અભ્યાસ હાજાપર    
25. L-6 યાદવ નિરંજન માધવજી પુત્ર 11/4/1955 પરિણીત સ્વ. રણછોડ વસ્તા ચૌહાણ, રેહા ધો. 10 પાસ સ. નોકરી હાજાપર     ગાયત્રી સોસાયટી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટેલી.નં. (02832)242376 મો. 9374019267
26.   યાદવ ભાવનાબેન નિરંજન પુત્રવધુ 16/2/59 પરિણીત   ધો. 10 પાસ ઘરકામ હાજાપર    
27.   યાદવ અમિત નિરંજન પુત્ર 4/4/1984 પરિણીત સ્વ. હરીરામ અરજણ ચૌહાણ, કુકમા બી.એડ.   એમ.એ પ્રા. નોકરી હાજાપર    
28.   યાદવ આશિષ નિરંજન પુત્ર 15/4/85 અપરિણીત સદર એમ.સી.એ. પ્રા. નોકરી હાજાપર    
29.   યાદવ સ્મિતા અમિતકુમાર પુત્રવધુ 27/9/85 પરિણીત લગધીર કરમણ ચૌહાણ, કુકમા બી.કોમ અભ્યાસ હાજાપર    
30. L-7 યાદવ મહેશ ગોપાલ પોતે 26/4/69 પરિણીત રેહા ધો. 10 પાસ ધંધો હાજાપર     ઠાકર મંદિરવારી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે.નં. 02832-240094
31.   યાદવ ગીતાબેન મહેશ પત્ની 5/2/1975 પરિણીત સિનુગ્રા ધો. 7 પાસ ઘરકામ હાજાપર    
32.   યાદવ મીરાબેન મહેશ પુત્રી 31/3/96 અપરિણીત અંજાર ધો. 12 અભ્યાસ હાજાપર    
33.   યાદવ દેવકુમાર મહેશ પુત્ર 21/11/99 અપરિણીત અંજાર ધો. 8 અભ્યાસ હાજાપર    
34. L-8 યાદવ વિનોદભાઇ માધવજી પોતે 29/8/57 પરિણીત રેહા ધો. 11 પાસ નોકરી હાજાપર B+ 30,000/- પંચાયત રોડ, મેઇન બજાર, ચાર રસ્તા, જુનાવાસ, માધાપર. તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં.02832-650713

મો. 9429042278

35.   યાદવ જશવંતીબેન વિનોદ પત્ની 1/1/1960 પરિણીત રેહા ધો. 10 પાસ ઘરકામ હાજાપર    
36.   યાદવ કલ્પેશ વિનોદભાઇ પુત્ર 6/8/1983 અપરિણીત નરસીભાઇ વાઘેલા, રેહા બી.એ. નોકરી હાજાપર    
37.   યાદવ ભાવિકા વિનોદભાઇ પુત્રી 22/12/84 અપરિણીત નરસીભાઇ વાઘેલા, રેહા બી.કોમ - હાજાપર    
38.   યાદવ નમ્રતા વિનોદભાઇ પુત્રી 13/8/86 અપરિણીત નરસીભાઇ વાઘેલા, રેહા બી.એડ LLB - હાજાપર    
39.   યાદવ જીજ્ઞેશ વિનોદભાઇ પુત્ર 1/3/1992 અપરિણીત નરસીભાઇ વાઘેલા, રેહા બી.એડ - હાજાપર    
40. L-9 યાદવ જસુબેન દિલીપભાઇ પોતે 20/1/69 પરિણીત ગોરસીયા વિશ્રામ, માધાપર ધો. 7 પાસ ઘરકામ હાજાપર     શાક માર્કેટ સામે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9979027223
41.   યાદવ રાજન દિલીપભાઇ પુત્ર 10/10/1991 અપરિણીત કાનજી વિશ્રામ, માધાપર ધો.12 - હાજાપર    
42. L-10 યાદવ ગીરીશ ડાહ્યાલાલ પોતે 26/5/72 પરિણીત માધાપર ધો.9 પાસ ડ્રાઇવર હાજાપર     મ.નં.27, માર્થોમાનગર, નવાવાસ-માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9426956036, 9998780232, 9898327150 , 
43.   યાદવ પુષ્પા ગીરીશભાઇ પત્ની 21/1/68 પરિણીત માધાપર ધો.7 પાસ ઘરકામ હાજાપર    
44.   યાદવ સુમિત ગીરીશભાઇ પુત્ર 29/10/90 અપરિણીત માધાપર આઇ.ટી.આઇ. અભ્યાસ હાજાપર    
45.   યાદવ નેહલ ગીરીશભાઇ પુત્રી 9/10/1994 અપરિણીત માધાપર ધો. 9 ચાલુ અભ્યાસ હાજાપર    
46. L-11 યાદવ હરિકુંવરબેન પોતે 16/11/46 - જગમાલ માધવજી ચૌહાણ, નાગોર ધો. 5 પાસ નિવૃત હાજાપર     શાક માર્કેટની બાજુની સામે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9825112322, grafart@rediffmail.com, shrirangagency@yahoo.com
47.   યાદવ અંજના સંજયકુમાર પુત્રવધુ 17/2/76 પરિણીત ઉમેશ કેશવજી પઢીયાર, અંજાર ધો. 12 પાસ ઘરકામ હાજાપર    
48.   યાદવ જીમીત સંજયકુમાર પૌત્ર 3/11/2000 અપરિણીત ચંદ્રેશ જેન્તીલાલ ચૌહાણ, અંજાર ધો.3 ચાલુ - હાજાપર    
49.   યાદવ કાવ્ય સંજયકુમાર પૌત્ર 10/2/2006 અપરિણીત ચંદ્રેશ જેન્તીલાલ ચૌહાણ, અંજાર ધો. 3 ચાલુ - હાજાપર    
50. L-12 યાદવ શિવલાલ કુંવરજી પોતે 17/9/37 પરિણીત ધનજી ડોસા સોલંકી, માધાપર ધો. 7 પાસ નિવૃત હાજાપર     વિશાલનગર, પીરવારી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9978317172
51.   યાદવ કંચન શિવલાલ પત્ની 7/2/1952 પરિણીત મોરારભાઇ ચૌહાણ, રેહા ધો. 10 પાસ ઘરકામ હાજાપર    
52.   યાદવ વિપુલ શિવલાલ પુત્ર 21/3/83 પરિણીત અરૂણરામજી પરમાર, રેહા આઇ.ટી.આઇ. મેકેનિક હાજાપર    
53.   યાદવ નિશા વિપુલ પુત્રવધુ 11/9/1983 પરિણીત કુકમા બી.એ. ઘરકામ હાજાપર    
54.   યાદવ કલ્પેશ શિવલાલ પુત્ર 24/8/84 પરિણીત અરૂણરામજી પરમાર, રેહા સી.ઇ. અભ્યાસ હાજાપર    
55.   યાદવ મયુરી કલ્પેશ પુત્રવધુ 4/8/89 પરિણીત અંજાર ધો. 12 પાસ ઘરકામ હાજાપર    
56.   યાદવ શૌર્ય વિપુલ પૌત્ર 29/1/09 અપરિણીત માધાપર નર્સરી અભ્યાસ હાજાપર    
57. L-13 યાદવ સરસ્વતીબેન નરસિંહ પોતે 7/7/1936 વિધવા અરજણ વાલજી સોલંકી, નાગોર ધો. 7 પાસ ઘરકામ હાજાપર     સરસ્વતી ભુવન, ગાયત્રી મંદિર રોડ, સોરઠીયા સમાજવાડીની બાજુમાં શક્તીનગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.

ટે. નં. 02832 242400

 મો. 9429881122, 9427208500

58.   યાદવ મનોરમાબેન નરસિંહ પુત્રી 1/7/1957 અપરિણીત અરજણ વાલજી સોલંકી, નાગોર ધો. 7 પાસ ઘરકામ હાજાપર    
59.   યાદવ અશ્વિનભાઇ નરસિંહ પુત્ર 20/2/61 પરિણીત અરજણ વાલજી સોલંકી, નાગોર આઇ.ટી.આઇ. સ. નોકરી હાજાપર    
60.   યાદવ ચંદ્રિકાબેન અશ્વીનભાઇ પુત્રવધુ 22/11/66 પરિણીત ગજેન્દ્ર ભીમજી વાઘેલા, માધાપર ધો. 12 પાસ નોકરી હાજાપર    
61.   યાદવ જુગલ અશ્વિનભાઇ પૌત્ર 3/2/1992 અપરિણીત ગજેન્દ્ર ભીમજી વાઘેલા, માધાપર D.E.E. - હાજાપર    
62.   યાદવ જુહીતા અશ્વિનભાઇ પૌત્રી 2/8/2001 અપરિણીત ગજેન્દ્ર ભીમજી વાઘેલા, માધાપર ધો. 6 ચાલુ - હાજાપર    
63. L-14 યાદવ ગં. સ્વ. ભાવનાબેન મુકુંદરાય પોતે 17/7/62 પરિણીત રણછોડ હીરજી રાઠોડ, માધાપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ હાજાપર     શિવનગર, શેરી નં. 3, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. મો. 9426851889, મો. 9924381645
64.   યાદવ અલ્પેશ મુકુંદરાય પુત્ર 6/4/1981 પરિણીત રણછોડ હીરજી રાઠોડ, માધાપર ધો. 12 પાસ નોકરી હાજાપર    
65.   યાદવ પલ્લવીબેન અલ્પેશ પુત્રવધુ - પરિણીત દામજીભાઇ, કુકમા ધો. 12 પાસ નોકરી હાજાપર    
66.   યાદવ જહાન્વી અલ્પેશ પૌત્રી - અપરિણીત ઓખા   - હાજાપર    
67.   યાદવ કૌશિક મુકુંદરાય પુત્ર 26/7/84 પરિણીત રણછોડ હીરજી રાઠોડ, માધાપર ધો. 10 પાસ નોકરી હાજાપર    
68.   યાદવ સુધાબેન કૌશિક પુત્રવધુ 3/12/1989 પરિણીત પ્રભુલાલ હરદાસ ચૌહાણ, કુકમા ધો. 8 પાસ ઘરકામ હાજાપર    
69.   યાદવ ક્રિશા કૌશિક પૌત્રી 24/12/07 અપરિણીત માધાપર - - હાજાપર    
70.   યાદવ મેહુલ મુકુંદરાય પુત્ર 19/1/87 અપરિણીત માધાપર બી. કોમ નોકરી હાજાપર    
71. L-15 યાદવ કાશીબેન રૂડા પોતે 75 વર્ષ ગં.સ્વ. - - નિવૃત હાજાપર     સાંકડી શેરી, મંદિરની સામેની શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ
72.   યાદવ કિશોર રૂડા પુત્ર 50 વર્ષ અપરિણીત માવજી અમૃતલાલ રાઠોડ ધો. 3 પાસ મજુરી હાજાપર    
73. L-16 યાદવ દયારામભાઇ કરમણભાઇ પોતે 18/4/36 પરિણીત માંડણ રત્ના રાઠોડ, માધાપર બી.એ. નિવૃત હાજાપર     શિવમ, 20 ગાયત્રી સોસાયટી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ. ટે. નં.  02832 240972
74.   યાદવ ચંપાબેન દયારામભાઇ પત્ની 68 વર્ષ પરિણીત ગોવા માવજી ચૌહાણ, રેહા ધો. 5 પાસ ઘરકામ હાજાપર    
75. L-17 યાદવ સંજયકુમાર દયારામભાઇ પોતે 22/12/63 પરિણીત ગોવા માવજી ચૌહાણ, રેહા બી.એસ.સી. મેડી. સ્ટોર/ફેબ્રીવર્ક હાજાપર O+ Ve   વૈભવનગર, નવવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9825422937
76.   યાદવ રમાબેન સંજયભાઇ પત્ની 18/9/66 પરિણીત ખંભરા બી.એ. ઘરકામ હાજાપર    
77.   યાદવ રિદ્ધી સંજયભાઇ પુત્રી 2/3/1994 અપરિણીત માધાપર M.B.B.S અભ્યાસ હાજાપર O+ Ve  
78.   યાદવ પાર્થ સંજયભાઇ પુત્ર 28/7/98 અપરિણીત માધાપર ધો. 10 ચાલુ અભ્યાસ હાજાપર    
79. L-18 યાદવ ચંપાબેન ગોપાલજી પોતે 65 વર્ષ ગં.સ્વ. રેહા - - હાજાપર     મંદિરવારી શેરી, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
80.   યાદવ જેન્તીલાલ ગોપાલજી પુત્ર 40 વર્ષ - દામજીભાઇ સોલંકી, રેહા ધો. 10 પાસ મજુરી હાજાપર    
81.   યાદવ હસમુખ ગોપાલજી પુત્ર 32 વર્ષ અપરિણીત દામજીભાઇ સોલંકી, રેહા ધો.9 પાસ રંગકામ હાજાપર    
82. L-19 યાદવ ભગવતીબેન કે. પોતે - - કુકમા - - હાજાપર     બાપા દયાળું નગર, મં.નં. 29, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9725086637, 9978246718
83.   યાદવ પંકજ કે. પુત્ર 2/1/1967 પરિણીત કુકમા ધો. 10 પાસ નોકરી હાજાપર    
84.   યાદવ હીના પંકજ પુત્રવધુ 14/2/76 પરિણીત માધાપર ધો. 10 પાસ ઘરકામ હાજાપર    
85.   યાદવ દિવ્યા પંકજ પૌત્રી 9/6/1996 અપરિણીત કુકમા ધો. 8 ચાલુ અભ્યાસ હાજાપર    
86.   યાદવ સુમીત પંકજ પૌત્ર 15/3/99 અપરિણીત કુકમા ધો. 5 ચાલુ અભ્યાસ હાજાપર    
87. L-20 યાદવ કિશોરભાઈ ભવાનભાઈ પોતે 14-04-1959 પરિણીત હાજાપર ધો. 10 પાસ નોકરી હાજાપર     વીડી ફરીયું,, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, મો. 9426666155
88.   યાદવ જયશ્રીબેન કિશોરભાઈ પત્ની 17/10/1961 પરિણીત હાજાપર ધો. 12 પાસ નોકરી હાજાપર    
89.   યાદવ હર્દિક કિશોરભાઈ પુત્ર 27/01/1986 અપરિણીત હાજાપર MBA નોકરી હાજાપર    
90.   યાદવ રાજન કિશોરભાઈ પુત્ર 15/06/1989 અપરિણીત હાજાપર BCA અભ્યાસ હાજાપર    
91. L-21 યાદવ જયાબેન હંસરાજ પોતે 41 વર્ષ - હાજાપર ધો. 7 પાસ - હાજાપર     શાકમાર્કેટ પાસે, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ.
92.   યાદવ સોનલી હંસરાજ પુત્રી 21 વર્ષ અપરિણીત હાજાપર P.T.C. નોકરી હાજાપર    
93.   યાદવ દિપાલી હંસરાજ પુત્રી 17 વર્ષ અપરિણીત હાજાપર Fy B.com - હાજાપર    
94. L-22 યાદવ મુરિબેન ભવાનભાઈ પોતે 83 વર્ષ - હાજાપર - - હાજાપર     કવ્યા 4-આહીયાનગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ, 9558809939, 9825861066
95.   યાદવ લલીતભાઈ ભવાનભાઈ પુત્ર 60 વર્ષ પરિણીત હાજાપર B.Com નિવૃત હાજાપર    
96.   યાદવ ગુણવંતી લલીતભાઈ પત્ની 56 વર્ષ પરિણીત હાજાપર SSC ઘરકામ હાજાપર    
97. L-23 યાદવ પિયુષ લલીતભાઈ પોતે 30 વર્ષ પરિણીત હાજાપર MBA નોકરી હાજાપર     કવ્યા 4-આહીયાનગર, જુનાવાસ, માધાપર, તા. ભુજ-કચ્છ,
98.   યાદવ જાન્વી પિયુષ પત્ની 25 વર્ષ પરિણીત હાજાપર BSC ઘરકામ હાજાપર