શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> સંપર્ક માટે
સંપર્ક માટે
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
     
 
-> શ્રી વિનોદભાઈ પરસોતમ સોલંકી
-> પ્રમુખશ્રીના બે બોલ
-> માધાપર ધટક
 
-> શ્રી અશ્વીનભાઈ ધરમશીભાઈ સોલંકી
-> મંત્રી શ્રી માધાપર ધટક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ માધાપર વેબસાઈટ સંબધિત માહિતી માટે
સરનામું    : બસસ્ટેશન પાસે, જુનાવાસ - માધાપર
                ભુજ - કચ્‍છ
ફોન ન     : + ૯૧ ૦૨૮૩૨ ૨૪૧૯૯૯
ઈ-મેલ     : info@kgksamajmadhapar.com
વેબસાઈટ :  www.kgksamajmadhapar.com 
નામ :- ભાવેશ જયેશભાઈ ટાંક
ફોન ન:- + ૯૧ ૮૮૬૬૧૯૧૯૫૨


 

********************************** ~ **********************************

માધાપર ધટક યુવા મંડળ

મહિલા મંડળ

પ્રમુખ શ્રી
વિનોદભાઈ પરસોતમ સોલંકી
મો. ૯૯૨૫૨૨૯૦૭૯

પ્રમુખશ્રી
કિરણ શાન્તિલાલ ચૌહાન
મો. ૯૪૨૮૮૯૮૨૬૬
પ્રમુખ
ફાલગુનીબેન એસ. રાઠોડ
મો. ૯૭૨૪૩૪૭૫૨૪
********************************** ~ **********************************

ઉપપ્રમુખ શ્રી
બલરામ જેન્તીલાલ વરૂ
મો. ૯૭૨૩૮૧૨૮૭૨

ઉપપ્રમુખ
મોહિત વિનોદભાઈ સોલંકી
મો. ૯૯૨૫૨૩૩૫૮૦
ઉપપ્રમુખ
નીતાબેન
વિનોદભાઈ સોલંકી
મો. ૯૯૨૫૨૨૯૦૭૯
********************************** ~ **********************************
મંત્રી શ્રી
જેન્તીભાઈ વલમજીભાઈ વાધેલા
મો. ૯૪૨૮૦૩૩૩૨૦
મંત્રી શ્રી
નિખિલ હરજીવન ટાંક
મો. ૮૪૬૯૬૯૩૯૯૭
મંત્રી શ્રી
તારાબેન રમેશભાઈ ટાંક
મો. ૯૪૨૯૦૪૨૪૦૨