શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> માધાપર ધટક
માધાપર ધટક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
     
 
-> શ્રી મનોજભાઈ પરસોતમ સોલંકી
-> પ્રમુખશ્રીના બે બોલ
-> માધાપર ધટક
 
-> શ્રી અશ્વીનભાઈ ધરમશીભાઈ સોલંકી
-> મંત્રી શ્રી માધાપર ધટક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

સમય સાથે તાલ મિલાવતું, સમાજના ઉત્કર્ષ માટે સતત ચિંતન કરતું સહુ પ્રત્યે સમાન ભાવ રાખી સર્વે લાગણીને માન આપી, નાનાથી મોટા સહુને પ્રોત્સાહિત કરતું, તન, મન, ધનથી યોગદાન આપતું, ઉત્તરોતર એક અગવા અનોખા ઘટક તરીકે ઉભરે એવી અમ અંતરની ઇચ્છા.

********************************** ~ **********************************
ખુદકો કર બુલંદ ઇતના કિ, ખુદ ખુદા આકર તુમસે પૂછે
 બોલ બંદે તેરી રજા ક્યા હૈ? 
********************************** ~ **********************************

||મહાસભાની સ્થાપના બાદ પ્રથમ કારોબારી તથા માજી પ્રમુખશ્રીઓની યાદી સ્થાપના - ૧૯૭૨.||
||શ્રી ક.ગુ.ક્ષ.સમાજ માધાપર - ઘટક હોદેદારો તથા કારોબારી સભ્યો (વર્ષ : ૨૦૧૭ - ૨૦૨૦)||
||શ્રી ક.ગુ.ક્ષ.સમાજ યંગ ક્રેડિટ સોસાયટી સ્થાપના જુન - ૧૯૮૨ (૨૦૦૮-૨૦૧૧) ના હોદેદાર||
||શ્રી વિનોદભાઈ પરસોતમ સોલંકી પ્રમુખશ્રીના બે બોલ (માધાપર ધટક)||
||શ્રી જેન્તીભાઈ વલમજીભાઈ વાધેલા મંત્રીશ્રી નું નમ્ર નિવેદન (માધાપર ધટક)||