શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> મહિલા મંડળ
મહિલા મંડળ
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
     
 
-> શ્રી મનોજભાઈ પરસોતમ સોલંકી
-> પ્રમુખશ્રીના બે બોલ
-> માધાપર ધટક
 
-> શ્રી અશ્વીનભાઈ ધરમશીભાઈ સોલંકી
-> મંત્રી શ્રી માધાપર ધટક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
 
 શ્રી ક.ગુ.ક્ષ.સમાજ - મહિલા મંડળ, માધાપર (વર્ષ : ૨૦૧૭ - ૨૦૨૦)
 શ્રી ક.ગુ.ક્ષ.સમાજ મહિલા ક્રેડિટ સોસાયટી સ્થાપના જુન - ૨૦૦૨ (૨૦૦૮-૨૦૧૧) ના
 હોદેદારો