શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> ફોટો ગેલેરી
ફોટો ગેલેરી
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
     
 
-> શ્રી મનોજભાઈ પરસોતમ સોલંકી
-> પ્રમુખશ્રીના બે બોલ
-> માધાપર ધટક
 
-> શ્રી જેન્તીભાઈ વલમજીભાઈ વાધેલા
-> મંત્રી શ્રી માધાપર ધટક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
 
   

 
   

શ્રી કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ મંદિર - માધાપર
પાટોત્સવ - ૧૭-૦૫-૨૦૧૪

 
શ્રી મનોજભાઈ પુરૂષોતમાભાઈ સોલંકી - સમાજ ભવન   કચ્‍છ ડે-નાઈટ ટેનિસ બોલ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ્ ૨0૧૪

સમિતિ કચ્છ પ્રેરીત શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ માધાપર ધટક/યુવા મડંળ આયોજીત અખિલ કચ્‍છ ડે-નાઈટ ટેનિસ બોલ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ્ ૨0૧૪
     

"વિજયા દશમી સમુહ લગ્નોત્સવ-૨૦૧૩"
    "વિજયા દશમી સમુહ લગ્નોત્સવ-૨૦૧૨"
     
માધાપર ગામના ફોટો
 
કચ્‍છ પ્રાદેશિક સમિતિ મિટિન્ગ ૨૯-૦૪-૨૦૧૨ યુવા મહોત્સવ
૧૯-૦૫-૨૦૧૨
     
જુનાવાસના શિવ મંદિરના વિસરજન પ્રસંગ ૦૬-0૬-૧૨ થી 0૮-૦૬-૧૨ વેબસાઈટ નુ લોન્ચિંગ તથા સરસ્વતી સંમાન
19-08-2012
ધ્વજ વંદન તથા બાલ સાંસકૃતિક કાર્યક્રમ
15-08-2012
     
   
કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ મહાસભા પ્રાડેશિક સમિતિ કચ્છ આયોજીત કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ માધાપર ઘટક / યુવા મંડળ સહકારીત અખિલ કચ્છ ડે ટેનિસ બોલ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ આ ટુર્નામેન્ટ
૦૪-૧૧-૨૦૧૨