શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> રાજકિય આગેવાનો
રાજકિય આગેવાનો
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
     
 
-> શ્રી મનોજભાઈ પરસોતમ સોલંકી
-> પ્રમુખશ્રીના બે બોલ
-> માધાપર ધટક
 
-> શ્રી અશ્વીનભાઈ ધરમશીભાઈ સોલંકી
-> મંત્રી શ્રી માધાપર ધટક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

 

શ્રી હંસાબેન જેઠાલાલભાઈ સોલંકી
(સરપંચ માધાપર ગામ)

 

 

શ્રી નિલેશ વાલજીભાઈ ચૌહાન
(તાલુકા પંચાયત સભ્ય)

 

 

શ્રી બલરામ જેન્તીલાલ વરૂ
(ગ્રામ પંચાયત સભ્ય માધાપર)

 

 

શ્રી શારદાબેન કિશોરભાઈ વેગડ
(ગ્રામ પંચાયત સભ્ય માધાપર)

 

 

શ્રી તારાબેન રમેશભાઈ ટાંક
(ગ્રામ પંચાયત સભ્ય માધાપર)

 

 

શ્રી અરૂણભાઈ જીવરામભાઈ ટાંક
(ગ્રામ પંચાયત સભ્ય (જુનાવાસ)

 

 

 

શ્રી ઈશ્વરલાલ ભાણજીભાઈ ચૌહાણ
(નવાવાસ-માધાપર ગ્રામ પંચાયત)