શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> વસ્તી પત્રક
વસ્તી પત્રક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
     
 
-> શ્રી મનોજભાઈ પરસોતમ સોલંકી
-> પ્રમુખશ્રીના બે બોલ
-> માધાપર ધટક
 
-> શ્રી અશ્વીનભાઈ ધરમશીભાઈ સોલંકી
-> મંત્રી શ્રી માધાપર ધટક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ માધાપર વસ્તી પત્રક
અનુક્રમણિકા
ક્રમ અવટંક

કુટુંબનો
ક્રમ નં

કુટુંમ્બ
સંખ્યા

ટોટલ
સંખ્યા
ખોડિયાર A-૧-૨
ગોહિલ B-૧-૨

૧૧

3 ચાવડા C-૧-૧૫ ૧૫ ૬૬
ચુડાસમા D-૧-૨
ચૌહાણ E-૧-૧3૪ ૧3૪ ૫૭૩
જેઠવા F-૧-૬ ૧૯
ટાંક G-૧-૬૫ ૬૫ ૨૭૭
પરમાર H-૧-૬૬ ૬૬ ૨૫૧
પઢિઆર I-૦-૦ -
૧0 ભલસોડ J-૦-૦ -
૧૧ મારૂ K-૧-૧
૧૨ યાદવ L-૧-૨3 ૨3 ૯૮
૧3 રાઠોડ M-૧-૯૯ ૯૯ ૪૦૯
૧૪ વરૂ N-૧-3૮ 3૮ ૧૬૬
૧૫ વાધેલા O-૧-૧૨ ૧૨ ૪૭
૧૬ વાઢેર P-૧-૨ ૧૦
૧૭ વેગડ Q-૧-૧૫ ૧૫ ૬૬
૧૮ સાવરિયા R-૦-૦ -
૧૯ સોલંકી S-૧-૪૭ ૪૭ ૧૭૨
 

ટોટલ સંખ્યા

---   ૧૮૫