શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> વીડિયો ગેલેરી
વીડિયો ગેલેરી
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
     
 
-> શ્રી મનોજભાઈ પરસોતમ સોલંકી
-> પ્રમુખશ્રીના બે બોલ
-> માધાપર ધટક
 
-> શ્રી અશ્વીનભાઈ ધરમશીભાઈ સોલંકી
-> મંત્રી શ્રી માધાપર ધટક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
 

યુવા મહોત્સવ ૧૯-૦૫-૨૦૧૨

 

 

કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ મહાસભા પ્રાડેશિક સમિતિ કચ્છ આયોજીત કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ માધાપર ઘટક / યુવા મંડળ સહકારીત અખિલ કચ્છ ડે ટેનિસ બોલ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ આ ટુર્નામેન્ટ
૦૪-૧૧-૨૦૧૨