શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> યુવા મંડળ
યુવા મંડળ
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
     
 
-> શ્રી મનોજભાઈ પરસોતમ સોલંકી
-> પ્રમુખશ્રીના બે બોલ
-> માધાપર ધટક
 
-> શ્રી જેન્તીભાઈ વલમજીભાઈ વાધેલા
-> મંત્રી શ્રી માધાપર ધટક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

 શ્રી ક.ગુ.ક્ષ.સમાજ માધાપર યુવા મંડળના કારોબારી સભ્યો (વર્ષ : ૨૦૧૪ - ૨૦૧૭)
 

પ્રમુખશ્રી
ભરત જેઠાલાલ રાઠોડ
મો. +91 9033063346
ઉપપ્રમુખ શ્રી
હિરેન હરિલાલ ચૌહાણ
મો. +91 9879237977
ઉપપ્રમુખ શ્રી
મિતેષ જયંતિલાલ ચોકસી
મો. +91 8140097932
મંત્રી શ્રી
પાર્થ ભરતભાઈ ચાવડા
મો. +91 9998088720
સહમંત્રી
આશુતોષ દિપકભાઈ ચૌહાણ
મો. +91 9978263337
સહમંત્રી
અભિષેક રમેશભાઈ ચૌહાણ
મો. +91 9979066523
ખજાનચી
અજય જયંતિલાલ ચોક્સી
મો. +91 9099482822
સહખજાનચી
નયન મહેન્ઢ્રભાઈ ટાંક
મો. +91 9033323853
સભ્ય
જયમીત મનોજભાઈ સોલંકી
સભ્ય
ધનંજય દયારામભાઈ રાઠોડ
સભ્ય
પાર્થ નરસિંહભાઈ રાઠોડ
સભ્ય
નિખિલ રાઠોડ
સભ્ય
ટાંક ભાવેશ જયેશભાઈ
સભ્ય
મેહુલ મહેન્દ્રભાઈ ટાંક
સભ્ય
ઉલ્લાસ કાંન્તિલાલ રાઠોડ
સભ્ય
પારસ રમેશભાઈ ટાંક
સભ્ય
જગદિશ પ્રભુલાલ પરમાર
સભ્ય
કેયુર રમેશભાઈ ટાંક
સભ્ય
જયદીપ મનોજભાઈ સોલંકી
સભ્ય
હર્ષિદ હસંજરાજભાઈ ચૌહાણ
સભ્ય
અજય નરેન્દ્રભાઈ ચૌહાણ
સભ્ય
ચેતન ચમનભાઈ ચૌહાણ
સભ્ય
ગૌરવ અશ્વીનભાઈ રાઠોડ
સભ્ય
આશિષ છોટાલાલ વરૂ
સભ્ય
ભાવિક અરુણભાઈ ટાંક
સભ્ય
નિખિલ જયેશભાઈ ટાંક
સભ્ય
નિશાંત પરમાર
સભ્ય
દર્શન જગદિશભાઈ પરમાર
સભ્ય
અરંવિદ રામજીભાઈ સોલંકી
સભ્ય
જુગલ અશ્વિનભાઈ યાદવ
   
  સભ્ય
માધવ રમેશભાઈ ટાંક