સંપર્ક

સમાજના સંપર્ક માટે વિગત

માધાપર, કચ્છ - ગુજરાત

શ્રી કચ્છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

બસ સ્ટેશન પાસે, જૂનાવાસ - માધાપર

ભુજ - કચ્છ

+(91) 02832-241999

Mon-Fri 8:30am-6:30pm

info@kgksamajmadhapar.com

24 X 7 online support

વેબસાઈટ સંબંધિત માહિતી માટે

શ્રી હિરેન હરિલાલ ચૌહાણ,
+91-9879237977
ભાવેશ જયેશ ટાંક,
+91-8866191952

માધાપર ઘટક યુવા મંડળ મહિલા મંડળ
પ્રમુખ શ્રી
વિનોદભાઈ પુરુષોત્તમભાઈ સોલંકી
9925229079
પ્રમુખ શ્રી
ભરત જેઠાલાલ રાઠોડ
9933063346
પ્રમુખ
તારાબેન રમેશભાઈ ટાંક
ઉપપ્રમુખ શ્રી
બાબુલાલ અરજણભાઈ પરમાર
9825297341
ઉપપ્રમુખ શ્રી
પાર્થ ભરતભાઈ ચાવડા
9998088720
ઉપપ્રમુખ
નીતાબેન વિનોદભાઈ સોલંકી
રેખાબેન દિલીપભાઈ સોલંકી
મંત્રી શ્રી
ગિરીશભાઈ મેઘજીભાઈ ચૌહાણ
9426931128
મંત્રી શ્રી
અભિષેક ભરતભાઈ ચૌહાણ
9979066523
મંત્રી શ્રી
પરમાર કિર્તિકાબેન વસંતભાઈ
ઉપર