મહિલા મંડળ

મહિલા મંડળ વિશે

માધાપર, કચ્છ - ગુજરાત

મહિલા મંડળ

શ્રી ક.ગુ.ક્ષ.સમાજ - મહિલા મંડળ, માધાપર (વર્ષ : 2020 - 2023)
પ્રમુખ
તારાબેન રમેશભાઈ ટાંક
ઉપપ્રમુખ
નીતાબેન વિનોદભાઈ સોલંકી
ઉપપ્રમુખ
રેખાબેન દિલીપભાઈ સોલંકી
મહામંત્રી
જયશ્રીબેન વસંતભાઈ ચૌહાણ
મંત્રી
કિર્તિકાબેન વસંતભાઈ પરમાર
સહમંત્રી
જાગૃતિબેન નિલેશભાઈ ટાંક
ખજાનચી
અનિલાબેન કિરણભાઈ ચૌહાણ
સહખજાનચી
રીટાબેન વ્રજલાલ ચૌહાણ
શ્રી ક.ગુ.ક્ષ.સમાજ મહિલા ક્રેડિટ સોસાયટી સ્થાપના જુન - ૨૦૦૨ ના હોદેદારો
 1. સલાહકાર પ્રમુખ - ભાવનાબેન બી. ટાંક
 2. સલાહકાર પ્રમુખ - ફાલ્ગુનીબેન એસ. રાઠોડ
 3. કા.સ. - જ્યોત્સનાબેન વી રાઠોડ
 4. કા.સ. - ભાવનાબેન એમ ટાંક
 5. કા.સ. - દીપ્તિ એસ રાઠોડ
 6. કા.સ. - કીર્તિબેન કે ટાંક
 7. કા.સ. - ચંદ્રિકાબેન એસ યાદવ
 8. કા.સ. - કોમલ એસ પરમાર
 9. કા.સ. - દર્શનાબેન પી ટાંક
 10. કા.સ. - મંજુલાબેન એમ ટાંક
 11. કા.સ. - સુનિતા એસ સોલંકી
 12. કા.સ. - ચારુલબેન ડી સોલંકી
 13. કા.સ. - જીજ્ઞાબેન એન પરમાર
 14. કા.સ. - પૂજાબેન કે પરમાર
 15. કા.સ. - રમાબેન જે રાઠોડ
 16. કા.સ. - ઈલાબેન ચૌહાણ
ઉપર