ઉપયોગી માહિતી

ઉપયોગી માહિતી વિશે

માધાપર - કચ્છ, ગુજરાત

ઉપયોગી માહિતી

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - વડલાનું ગીત
માઘા૫ર ગામના આ૫ણા સમાજના સમાજનિય ગામોટ-ગોર શ્રી શાંતિલાલ મહારાજ
વસ્તી પત્રક બુકલેટ ક.ગુ.ક્ષ.સમાજ
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - ક્ષત્રિય વંસના કુળદેવી, ગૌત્ર અને વંસ
ઉપર